Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến trúc đa tầng trong lập trình ứng dụng

Kiến trúc đa tầng trong lập trình ứng dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tầng Presentation:-Được dùng để giao tiếp với người dùng, nhiệm vụ chính là hiển thị dữ liệu và nhận dữ liệu từ người dùng.-Tầng này cũng chịu trách nhiệm kiểm tra các dữ liệu do người dùng nhập vào, kiểm soát các thao tác của người dùng, hướng dẫn

người dùng sử dụng hệ thống (validate, filter…).-Xây dựng tầng giao diện: thiết kế website với ASP.NET3Tầng Business Logic:-Nhiệm vụ chính là cung cấp các chức năng của phần mềm. Tầng này chứa tồn bộ những chức năng chính của hệ thống, những

hàm xử lý vào ra, những hàm thao tác với dữ liệu với các yêu cầu được lấy từ tầng Presentation, sau khi thao tác xong lấy kết quả

từ tầng Data và trả về cho tầng Presentation để hiển thị kết quả cho người dùng.Tầng Data:-Lưu trữ dữ liệu, cho phép lớp Business Logic có thể tìm kiếm, trích xuất, cập nhật… dữ liệu, sau đó trả về kết quả cho tầng

Businuess Logic.4Tìm hiểu thêm mơ hình MVC:-Trong MVC, dữ liệu được nhận bởi View, View sẽ chuyển cho Controller

cập nhật vào Model, rồi sau đó dữ liệu trong Model sẽ được đưa lại cho

View mà không thông qua Controller, do vậy luồng xử lý này có hình tam

giác.52. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, ngơn ngữ lập trình để xây dựng ứng dụng Web Databasea. SQL Server-Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database Management System - RDBMS), nó lưu trữ dữ

liệu dưới dạng bảng. Người dùng truy cập dữ liệu trên Server thông qua ứng dụng. Người quản trị CSDL truy cập Server trực tiếp

để thực hiện các chức năng cấu hình, quản trị và thực hiện các thao tác bảo trì CSDL.-Các phiên bản của SQL Server phổ biến hiện này trên thị trường là SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL

Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014.-Các ấn bản chính: Enterprise, Standard, Express, …6b. Visual Studio.NET-Visual Studio .NET là mơi trường tích hợp phát triển phần mềm (Integrated Development Environment (IDE)) của Microsoft; công

cụ cho phép viết mã, gỡ rối và biên dịch chương trình trong nhiều ngơn ngữ lập trình .NET khác nhau;-Được phát triển bởi Microsoft (6/2000)-Phát triển những kiểu ứng dụng và dịch vụ như sau:• Ứng dụng Console

• Ứng dụng giao diện GUI trên Windows (Windows Forms)

• Ứng dụng ASP.NET

• Dịch vụ XML Web

-Dịch vụ Windows7Các ngơn ngữ lập trình thường sử dụng:

C#:-Ngơn ngữ C# được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, trong đó người dẫn đầu là Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth.

Ngôn ngữ hướng sự kiện, hướng đối tượng, ngơn ngữ lập trình trực quan

Dựa trên các ngơn ngữ lập trình: C, C++ và JavaVB.NET:-Visual Basic.NET là một phiên bản hoàn toàn mới của Microsoft Visual Basic, được sử dụng rộng rãi trên thế giới để phát triển các

ứng dụng nhanh.

Được thiết kế để làm việc trực tiếp với nền tảng NET của Microsoft, là ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng.8Các vấn đề sinh viên tự tìm hiểu VB.NET/C#:-Kiểu dữ liệu-Khai báo hằng, biến-Cấu trúc câu lệnh-Hàm-Nguyên lý lập trình hướng đối tượng9Các vấn đề sinh viên tự tìm hiểu về SQL Server:-Cài đặt SQL Server-Ngôn ngữ truy vấn T-SQL (Tạo CSDL, tạo bảng, truy vấn, …)-Stored Procedure, Funtion10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến trúc đa tầng trong lập trình ứng dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×