Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giả thuyết khi xét là Ui=Udm, và trong hệ đơn vị tương đối Udm=1

Giả thuyết khi xét là Ui=Udm, và trong hệ đơn vị tương đối Udm=1

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Trương Việt AnhHVTH: Lại Minh HọcTa thấy, ΔPsau là tổn thất công suất sau khi chuyển tải, để ΔPsau nhỏ nhất ta có.

n

nPsau

  � IPi  I pj  .R i  � IPi  IPj  .R i  IPj .R MNj  0I Pj

i 1

i 1

i�ON(2.5)i�OMn

nPsau

  � IQi  IQj  .R i  � IQi  IQj  R i  IQj .R MNj  0IQj

i 1

i 1

i�ON(2.6)i�OMTừ (2.5), (2.6) ta có:

n

n

n

nPsau

  � I Pi  .R i  � I pj  .R i  � I Pi  .R i  � IPj  .R i  I Pj .R MNj  0I Pj

i 1

i 1

i 1

i 1

i�ONi�ONi�OMi�OMn

n

n

nPsau

  � IQi  .R i  � IQj  .R i  � IQi  R i  � IQj  R i  IQj .R MNj  0IQj

i 1

i 1

i 1

i 1

i�ONi�ONi�OMi�OMnnn� I  .R  � I  .Ri 1

i�ONpjii 1

i�OMPji I Pj.R MNj nn� I  .R  � I  .R

Pii 1

i�ONii 1

i�OMn� I  .R  � I  .RPiiPii 1

i�ON� I pj ii 1

i�OMPi(2.7)R loopnnn� I  .R  � I  Ri 1

i�ONQjii 1

i�OMQji I Qj.R MNj nnQiin� I  .R  � I  Ri� I  .R  � I  R � Ii 1

i�ONii 1

i�OMQiQji 1

i�ONQiii 1

i�OMR loopQi(2.8)Nhận xét:

1. Ta có thể bơm vào/rút ra lượng công suất không đổi trong thời gian khảo sát vào nhánh

có khóa điện mở MNj là IPj và IQj (j=1…K). khi đó, bài tốn tái cấu trúc lưới theo hàm mục

tiêu cực tiểu tổn thất công suất được thay bằng bài tốn tìm giá trị dòng điện I Pj và IQj bơm

vào và rút ra tại khóa điện mở để cực tiểu tổn thất cơng suất.

2. Thực tế dòng điện bơm vào/rút ra có giá trị rời rạc nhưng ta giả thuyết là liên lục để có

thể lấy đạo hàm. Nên IPj và IQj tìm được để tổn thất cơng suất nhỏ nhất có thể phù hợp với

thực tế.

- Mơ tả tốn học khi chuyển tải trên một LĐPP có 1 DG kết nối

Trường hợp DG đặt sau khóa điện mở MN như hình 2.3

OABMCN

ỊPj, iQjHình 2.3: Sơ đồ LĐPP một vòng có DG đặt sau MN

26GVHD: Trương Việt AnhHVTH: Lại Minh HọcTổn thất công suất tác dụng là.

P truoc n� Ii 1

i�OCP sau n� Ii 1

i�OCni 1

i�OC IDG

P  I Pj  R i n� Ii 1

i�OM� I 2n2PinDG

 I DG

P  R i  � I Qi  I Q  R i 

2Pi I Pj  R i 

2pi� Ii 1

i�OCn� Ii 1

i�OMi 1

i�CN IQDG  I Qj  R i 

2Qi I Qj  R i n� I 2Qii 1

i�OM2PiRi n� I i 1

i�CNn� Ii 1

i�CN

2pj2Qi I Pj  R i 

2Pi.R MN n� I 2Qji 1

i�OMn� I Ri pii 1

i�OM

n� Ii 1

i�CN2n� I Ri i 1

i�OMQi2R i (2.9) IQj  R i

2Qi.R MN(2.10)Ta thấy, về mặt tốn học để có ΔP sau là nhỏ nhất sau khi chuyển tải, ta lấy đạo hàm riêng

theo IPj và IQj lần lượt bằng 0.

n

n

nPsau

  � IPi  IPDG  IPj  .R i  � IPi  IPj  .R i  � I pi  I Pj  R i   I pj  .R MN  0Ipj

i 1

i 1

i 1

i�OCi�CN(2.11)i�OMn

n

nP sau

  � IQi  IDG

Q  I Qj  R i  � I Qi  I Qj  R i  � I Qi  I Qj  R i   I Qj  .R MN  0IQj

i 1

i 1

i 1

i�OCi�CN(2.12)i�OMTương đương

n

n

n

n

n

nPsau

  � I Pi  I PDG  .R i  � IPj  .R i  � IPi  .R i  � IPj  .R i  � I Pi  R i  � I Pj  R i   I pj  .R MN  0Ipj

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i�OCi�OCi�CNi�CNi�OMi�OMn

n

n

n

n

nP sau

  � I Qi  IDG

Q  R i  � I Qj  R i  � I Qi  R i  � I Qj  R i  � I Qi  R i  � I Qj  R i   I Qj  .R MN  0 HaI Qj

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

i�OCi�OCi�CNi�CNi�OMi�OMy:

n

n

nP sau

  � I Pi  I DG

.RI

.R IPi  R i   Ipj  .R loop  0P

i

Pi

iIpj

i 1

i 1

i 1

i�OCi�CN 2.13i�OMn

n

nP sau

  � IQi  IDG

RI

R IQi  R i   IQj  .R loop  0� Qi i i�

Q

iIQj

i 1

i 1

1

i�OCi�CN 2.14 i�OMTa có:

n� II Pj i 1

i�OCPin� I i 1

i�CNPi.R i n� I i 1

i�OMPinni 1

i�OCQi I QDG  R i n� I  Ri 1

i�CNi Iph i 1

i�OMni 1

i�ONQiii 1

i�OMR loopPii 2.15R loop

n� I  Ri I qh nPiDG

Pi 1

i�OCn� I  RR loop� I  R  � I  RI ph Qi� I  .RRiR loop� IIQi  IPDG  .R i DG

Qi 1

i�OCi 2.16 R loop

nn� I  R  � I  Ri 2.17 Iqh i 1

i�ON27Qiii 1

i�OMR loopQii 2.18 GVHD: Trương Việt AnhHVTH: Lại Minh HọcTrong (2.17), (2.18): IPh, Iqh, là dòng điện bơm vào và rút ra tại khóa MN để tổn thất công suất

bé nhất trong trường hợp tái cấu trúc khơng có DG. I Pj và IQj là dòng điện bơm vào/rút ra tại

khóa mở MN để tổn thất cơng suất bé nhất khi tái cấu trúc có DG đặt sau MN.Trường hợp DG đặt trước khóa điện mở MN như hình 2.4

AOBC

MN

ỊPj, iQjHình 2.4: Sơ đồ LĐPP một vòng có DG đặt trước MN

Tổn thất cơng suất tác dụng là.

P truoc n� I 

Pii 1

i�ONP sau n� Ii 1

i�ONRi n� I  Ipj  R i � Ii 1

i�OC2Qii 1

i�ON2Pin2Ri n� Ii 1

i�ON2Pii 1

i�CM IQj  R i  I DG

p  I pj  R i n� Ii 1

i�OCRi n� I i 1

i�CMQii 1

i�CMn� I2Qi2pin� I nnR i  � Ipi  IpDG  R i  � IQi  IQ DG  R i  2.19 

2i 1

i�OC I pj  R i 

2Pii 1

i�OCn� Ii 1

i�CMn2 IQj  R i

2Qin I Q DG  I Qj  R i  � I pj  .R MN  � I Qj  .R MN

2Qi22i 12i 1 2.20 Cực tiểu tổn thất công suất, lấy đạo hàm ΔPsau theo IPj và IQj ta có

n

nPsau

  � IPi  I pj  R i  � I Pi  I pj  R i Ipj

i 1

i 1

i�ONi�CMn� Ii 1

i�OCnpi I pDG  Ipj  R i  � I pj  .R MN  0

i 1n

n

n

nP sau

  � IQi  IQj  R i  � IQi  IQj  R i  � IQi  IQ DG  IQj  R i  � IQj  .R MNIQj

i 1

i 1

i 1

i 1

i�ONi�CMnn� I pj i 1

i�ONini 1

i�OMPiii 1

i�OCDG

pnn� I  RiR loop

n I ph ni 1

i�ONi 1

i�OMi 1

i�OCR loop

nIqh i 1

i�OCDG

Pi 1

i�OCQiii 1

i�OMR loopQiTrong (2.25), (2.26): IPh, Iqh, 2.23 � I  R I ph iR looplà dòng điện bơm vào và rút

ra tại khóa MN để tổn thấticông suất bé nhất trong 2.24 R loopn� I  R  � I  Ri 1

i�ONDG

Pn� IPi  R i  � IPi  R i  � IDG

p Ri� I pj  2.22 i�OC� I  R  � I  R  � I  R

Pi 2.21ntrường hợp tái cấu trúc khôngn� I  R  � I  Ri 2.26 I ph i 1

i�ON28Piii 1

i�OMR loopPiicó DG. IPj và IQj 2.25  (2.23), (2.24) là

dòng điện bơmGVHD: Trương Việt AnhHVTH: Lại Minh Họcvào/rút ra tại khóa mở MN để tổn thất cơng suất bé nhất khi tái cấu trúc có DG đặt trước

MN.

+ Xét một LĐPP đơn giản gồm có một vòng và ba máy DG Hình 2.5 (01 khóa mở để

đảm bảo vận hành hình tia) và các máy phát điện phân tán lần lượt lắp tại A, C và L. Dònguuuur ur uu

r

điện nhánh trên LĐPP hình 2.6 được biểu diễn I nhanh  I P  I Q .

OABMCNHHình 2.5: LĐPP hở có 3 DGP truoc n� Ii 1

i�OAn�Ii 1

i�CNDG

 IDG

PA  I PC  R i 

2Pi2

Pinn� Ii 1

i�OA

nHình 2.6: Hai thành phần của dòng điện nhánhDG

 IQA

 IDG

QC  R i 

2QiR i  �I R i  � IPi  I

i 1

i�CN2

Qii 1

i�OLDG 2

PLn� Ii 1

i�ABCnR i  � IQi  I

i 1

i�OL I DG

PC  R i 

2PiDG 2

QLRi n�Ii 1

i�LM2

Pin� Ii 1

i�ABCRi DG

 IQC

 Ri

2Qin�Ii 1

i�LM(2.27)

2

QiRiĐể mô tả toán học hàm số P, phụ thuộc vào lượng cơng suất chuyển tải hay dòng cơng suất

chuyển tải, có thể sử dụng kỹ thuật bơm vào và rút ra tại khố điện đang mở trên nhánh MN

cùng một dòng điện có giá trị là I MN như hình 2.7 [1]. Hay nói khác, nếu đóng khóa điện

MN và mở khóa NH, sẽ tương đương với việc bơm vào/rút ra tại 2 đầu khóa mở MN một

NH

lượng dòng điện I PNH và IQHình 2.7: Dòng IPMN và IQMN ở khố MN

P sau chuyển tải được biểu diễn như biểu thức (2.28)29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giả thuyết khi xét là Ui=Udm, và trong hệ đơn vị tương đối Udm=1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×