Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình trong khối fcn

Chương trình trong khối fcn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 1Giá trị của cuộn dây L:Hình 3.16. Dạng sóng điện áp và dòng điện trên cuộn dây L

Ta có:Bỏ qua tổn hao trên các linh kiện, ta có:Giá trị trung bình của IL:42Chương 1Ở chế độ liên tục:Suy ra:Với f là tần số của xung kích.

Giá trị tụ điện C:Suy ra:Với r là độ giao động điện áp VO

Thông số mạch mơ phỏng, ta tính tốn chọn lựa theo điều kiện sau:

-Mạch cung cấp cho tải R=200Ω

Tần số phát xung duty f: 5 kHz

Chọn độ giao động điện áp r = 1%43Chương 1Khi Pin mặt trời làm việc tại điểm cực đại ta có V MPP = 18V, ta giới hạn điện

áp Vo = 120V, khi đó độ rộng xung tương ứng là:Giá trị Lmin của cuộn dây:Chọn L = 100 mH

Giá trị của tụ điện C:Chọn C = 2200 µF.44Chương 1Chương 4KẾT QUẢ MƠ PHỎNG

4.1. Mơ hình mơ phỏng

4.1.1. Mơ hình hệ thống mơ phỏng cấu hình 1

Mơ hình hệ thống mơ phỏng 1 là cấu hình một bộ DC/DC sử dụng chung cho

cả cánh đồng pin như hình 2.13 phần 3.2.1. Với cấu hình này, Bộ chuyển đổi có

nhiệm vụ lấy cơng cuất cực đại tại đỉnh lớn nhất trong 2 điểm cực trị của đường đặc

tuyến (theo hình 2.23)Hình 4.1. Cấu hình cánh đồng pin NLMT sử dụng 1 bộ DC/DC chung.

Chương trình dò điểm MPP khi cánh đồng pin bị bóng:

function [y,U,P,t2,t3,t4,t5] = fcn(a,b,c,d,f,duty,u,t, p,Pmpp,Umpp,power,timer)

timer = timer + 1;45Chương 1if (timer >=50)

c = 0;

b = b + 1;

if (b>5)

t = t + 1;

c = 1;

end

if (c == 1)

a = a + 0.01;

b = 0;

c = 0;

end

c = 0;

if (t<=140)

power = p;

if (Pmpp < power)

Pmpp = power;

Umpp = u;

duty = a;

end

end

end

U=Umpp;

P=Pmpp;46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình trong khối fcn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×