Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 1if (timer >=50)

c = 0;

b = b + 1;

if (b>5)

t = t + 1;

c = 1;

end

if (c == 1)

a = a + 0.01;

b = 0;

c = 0;

end

c = 0;

if (t<=140)

power = p;

if (Pmpp < power)

Pmpp = power;

Umpp = u;

duty = a;

end

end

end

U=Umpp;

P=Pmpp;46Chương 1if (t>140)

a = duty;

end

if (t>=220)

f = 0.9*Pmpp;

d = 1.1*Pmpp;

if (p>=d)

t = 0;

timer = 0;

Pmpp = 0;

Umpp = 0;

a = -1;

end

if (p<=f)

t = 0;

timer = 0;

Pmpp = 0;

Umpp = 0;

a = -1;

end

end

t2 = t;

t3 = timer;

t4 = b;47Chương 1t5 = duty;

y = a;

4.1.2.Mơ hình hệ thống mơ phỏng cấu hình 2Hình 4.2. Hệ thống mơ phỏng 2

Mơ hình hệ thống mơ phỏng 2 là cấu hình một bộ DC/DC sử dụng riêng cho

từng pin và được ghép song song các ngõ ra của bộ DC/DC trên bus volt hình 3.2

phần 3.2.2. Với cấu hình này, đỉnh lớn nhất trong 2 đỉnh hình 2.23 là tổng cơng suất

của các tấm pin khơng bị bóng che và các tấm pin bị bóng che. Từ điểm này ta dễ

dàng nhận thấy, tại điểm này các dãy pin khơng bị bóng làm việc đạt cực đại, còn

các tấm pin bị bóng che đang làm việc tại bên trái điểm MPP. Vì lý do này, để tận

dụng hết tất cả cơng suất có được của từng pin, mỗi tấm pin của cấu hình 2 sẽ được

trang bị 1 bộ DC/DC riêng.48Chương 14.2. Kết quả mô phỏng

Hệ thống cánh đồng pin gồm 12 pin ghép với nhau, mỗi tấm pin có cơng suất

100W, tổng cơng suất lớn nhất tại nhiệt độ 25 0C và bức xạ 1kW/m2 của cánh đồng

pin là 1200W. Bức xạ không thay đổi liên tục, từ 0.5 đến 1, trong đó có 3 tấm pin bị

bóng hồn tồn 72% (bóng che hồn tồn nghĩa là cell pin nào bị bóng thì điện áp

bằng 0 kW/m2)Hình 4.3. Bức xạ mặt trời thay đổi từ 0.5 lên 1 kW/m249Chương 1(a)(b)

Hình 4.4. Đáp ứng của bộ MPP trong cấu hình 1 bộ chuyển đổi NL chung50Chương 1(a)(b)

Hình 4.5. (a) Cơng suất, (b) điện áp pin, khi sử dụng 1 bộ DC/DC cho toàn

cánh đồng pin51Chương 1Hình 4.5 biểu diễn cơng suất lấy ra từ bộ chuyển đổi đạt cực đại, tại điểm cực

trị lớn nhất, khoảng thời gian để dò từ 0 đến 100% ngắn.(a)(b)

Hình 4.6. (a) Cơng suất, (b) điện áp tải, khi sử dụng cấu hình 1 bộ DC/DC 1

pin trong tồn cánh đồng52Chương 1CS từ cấu hình 2

CS từ cấu hình 1Hình 4.7. Cơng suất thu được từ 2 cấu hình khác nhau

Trong trường hợp này hình 4.7 ta thấy, với cấu hình một tấm pin được trang bị

một bộ chuyển đổi NL thì cơng suất thực thu được lớn hơn nhiều so với cấu hình 1

bộ chuyển đổi NL cho tồn cánh đồng pin mặt trời hình 4.1. Ngun nhân là do

cơng suất thu được từ cấu hình 1 là tổng công suất của hai nhánh pin tại đỉnh MPP

của nhánh pin bị bóng che, lúc này nhánh pin khơng bị bóng che làm việc q tải

nên cơng suất giảm, còn với cấu hình 2 thì tấm pin nào có bao nhiêu cơng suất được

xuất ra tải gần như hồn tồn.

Kết quả mơ phỏng với cánh đồng pin khơng đổi, bức xạ thay đổi từ 0.5 lên 1

kW/m2, trong cánh đồng pin có 3 tấm pin bị bóng che, dẫn đến bức xạ ít hơn ½ so

với các tấm khơng bị che (có nghĩa các tấm bị che bức xạ thay đổi từ 0.25 lên 0.5

kW/m2)53Chương 1Hình 4.8. Bức xạ mặt trời thay đổi từ 0.5 lên 1 kW/m2(a)54Chương 1(b)

Hình 4.9. (a) Công suất, (b) điện áp pin, khi sử dụng cấu hình 1. Trong trường

hợp các pin bị che bức xạ chỉ giảm đi ½ lần sơ với các tấm khơng bị che(a)55Chương 1(b)

Hình 4.10. (a) Cơng suất, (b) điện áp tải, khi sử dụng cấu hình 2. Trong trường

hợp các pin bị che bức xạ chỉ giảm đi ½ lần sơ với các tấm không bị che

CS từ cấu hình 2

CS từ cấu hình 1Hình 4.11. Cơng suất thu được từ 2 cấu hình khác nhau. Trong trường hợp các

pin bị che bức xạ chỉ giảm đi ½ lần sơ với các tấm không bị che56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×