Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Truyền thông thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Đánh giá sức khỏe thương hiệu• Các kỹ thuật đánh giá thương hiệu

- Kỹ thuật nghiên cứu định tính: Ajinomoto thường xuyên cho các khách hàng thử sản phẩm, tổ chức phỏng vấn...qua đó, cơng ty biết được

những gì khách hàng chưa hài lòng về thương hiệu.

- Kỹ thuật nghiên cứu định lượng: đo lường sự nhận biết, đo lường hình ảnh thương hiệu, mức độ trung thành, đo lường sự hiểu biết của khách

hàng về những yếu tố của thương hiệu: tên, logo, biểu tượng, đóng gói, câu khẩu hiệu.7. Quản lý thương hiệu

Quản lý thương hiệu trong nội bộ doanh nghiệp- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp: Ajinomoto cũng đã xây dựng một môi trường làm việc chun nghiệp, để khơi gợi lòng đam mê, tính

sáng tạo, tạo cơ hội học tập, phát trển nghề nghiệp cho nhân viên, như vậy, công ty mới thu hút và giữ chân người tài.

- Tổ chức truyền thông thương hiệu cho nhân viên: Ajinomoto tạo ra môi trường làm việc hợp tác giữa các nhân viên, mỗi nhân viên được tạo

điều kiện trao đổi và đưa ra ý kiến riêng của mình...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Truyền thông thương hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×