Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.14: Năng suất của các giống lạc thí nghiệm

Bảng 4.14: Năng suất của các giống lạc thí nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

0983772100thuthu

11,3CT10,266,29 22,00 13,42CT160,55CT20,37CT170,46CT30,76CT180,284,98 17,44 17,39CT40,318,51 29,78 15,81

13,1

46,13 24,78

8

5,03 17,60 12,4639,72 24,21

5

5,98 33,53 20,23CT190,377,29 25,52CT5

CT60,55

0,46CT20

CT210,36

0,51CT70,778,85 30,98 15,6

7,52 26,32 19,14

10,2

35,70 17,86

0CT220,57CT80,569,20 32,20 14,15CT230,93CT9

CT100,21

0,536,19 21,67 16,21

9,48 33,18 15,40CT24

CT250,50

0,34CT110,609,87 34,56 16,79CT260,85CT120,3318,57CT270,63CT130,697,80 27,30

13,8

48,62

9

11,1

39,03

5

14,1

49,42

29,76 34,17 19,92

11,6 40,60 21,04

13,9

48,97 17,36

9

16,8

50,87 19,66

6

9,63 33,71 17,72

9,67 33,85 15,93

12,9

45,19 15,16

1

9,32 32,61 16,6722,29CT280,599,8CT140,62CT151,2817,91CT290,7519,60CT300,8817,4

4

12,2

919,834,29 17,47

61,04 23,19

43,02 19,89* Năng suất cá thể

Năng suất cá thể là khối lượng quả khô thu được trên một cây trong một

vụ thu hoạch. Đây là đơn vị nhỏ nhất tạo nên năng suất và cũng quyết định năng

suất quần thể cây lạc. Nó là chỉ tiêu trực tiếp để tính năng suất lý thuyết và dự

tính năng suất cho quần thể cây trồng trên đồng ruộng. Năng suất cá thể thay đổi

tùy giống, điều kiện thời tiết và biện pháp canh tác.0983772100Qua bảng 4.14 cho thấy năng suất cá thể của các giống dao động trong

phạm vi từ 5,03 – 16,86(g/cây). Giống CT23 đạt năng suất cá thể cao nhất

(16,86 g/cây), thấp nhất là giống CT4 (5,03 g/cây).

* Năng suất lý thuyết

Năng suất lý thuyết tương ứng với năng suất cá thể. Dựa vào năng suất lý

thuyết chúng ta có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh phù hợp để

phát huy tối đa tiềm năng của các giống. Nhìn chung năng suất lý thuyết trung

bình của các giống tham gia thí nghiệm đạt khá cao, biến động trong khoảng

17,44– 46,38 (tạ/ha). Đạt năng suất lý thuyết cao nhất là CT29(61,04 tạ/ha), thấp

nhất là CT18 (17,44 tạ/ha).

* Năng suất thực thu

Đây là năng suất thực tế thu được trên một đơn vị diện tích, nó phản ánh rõ

nhất hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật tác động trong quá trình sản xuất cũng như

đánh giá khả năng thích ứng của từng giống trong những điều kiện ngoại cảnh cụ

thể, từ đó có cơ sở để bố trí giống, thời vụ hợp lý, xác định biện pháp kỹ thuật phù

hợp với từng vùng sinh thái nhằm thu được hiệu quả cao nhất.

Qua bảng 4.14 có thể thấy năng suất thực thu của các giống trong khoảng từ

13,42 – 24,78 (tạ/ha). Trong đó giống CT1 có năng suất thực thu thấp nhất 13,42

(tạ/ha), cao nhất là giống CT3với 24,78 (tạ/ha).

Năng suất thực thu của các giống thể hiện rõ hơn qua hình 4.4:0983772100Năng suất thực thu của các giống thí nghiệm

3020

15

10

55317

CT

29CT

2CT

2CT

29CT

2NS thực thuCT

17

CT

1315

CT

1CT

1CT

1CT

9CT

7CT

5CT

30

CT

1Năng suấ t thực thu(tạ/ha)25Hình 4.4: Năng suất thực thu của các giống thí nghi ệm

4.5. Một số đặc điểm hình thái của các giống

Đặc điểm hình thái của thực vật là một trong những yếu tố quan trọng đối

với công tác chọn giống. Nắm được các đặc điểm hình thái như màu sắc thân lá,

hình dạng lá, quả, hạt , màu sắc vỏ hạt… giúp phân biệt được các giống đồng

thời có ý nghĩa trong lai tạo giống mới.

Ngoài những đặc điểm đã nêu ở trên, chiều dài tia quả cũng là một trong

những đặc điểm có liên quan đến năng suất lạc. Sau khi hoa lạc được thụ phấn,

tia quả sẽ hình thành, vươn dài và đâm xuống đất để hình thành nên quả lạc.

Giai đoạn này tia lạc cần độ ẩm và bóng tối để tích lũy dinh dưỡng hình thành

quả. Những tia ngắn, không đâm được xuống đất sẽ trở thành tia vơ hiệu, khơng

hình thành được quả lạc. Để tạo điều kiện cho quá trình hình thành quả diễn ra

dễ dàng, người trồng lạc thường tiến hành xới xáo đất và vun cao. Tuy nhiên với

những diện tích trồng lạc lớn, đặc biệt là những vùng chuyên canh cây lạc, việc

xới xáo đất khi cây lạc đâm tia đòi hỏi nhiều thời gian và nhân cơng. Với những

giống lạc có tia quả dài, chúng sẽ tự đâm tia xuống đất, hình thành quả mà

khơng cần xới xáo đất, vun cao. Để tiết kiệm chi phí sản xuất cho người trồng

lạc, việc chọn ra những giống có tia quả dài, là một việc làm cần thiết.0983772100Tiến hành quan sát đặc điểm hình thái và đo chiều dài tia quả của các

giống tham gia thí nghiệm thu được kết quả trong bảng 4.15.

Bảng 4.15 Đặc điểm hình thái của các giống lạc thí nghiệm

DòngMàu sắcHình dạnggiốngthânCT1

CT2Xanh đậm

XanhBầu dục

0van dàiChiều dài

tia quả

(cm)

4,03Eo quả

Nơng

NơngMỏMàu sắcquảhạtDài

DàiĐỏ

TrắngNgắnhồng

TrắngNôngNgắnhồng

ĐỏNôngDàiTrắngNgắnhồng

TrắngNgắnhồng

TrắngNgắn

Ngắnhồng

Đỏ

TrắngNgắnhồng

TrắngNgắnhồng

TrắngDài

Dàihồng

Đỏ

TrắngNgắnhồng

TrắngNgắnhồng

Trắng5,78

CT3XanhThuôn dàiNông

3,94CT4Xanh đậmThuôn dàiCT5XanhBầu dục4,05

4,23CT6XanhThuôn dàiNông

4,17CT7

CT8

CT9Xanh

Xanh

XanhThuôn dài

Bầu dục

Bầu dụcNông

4,07

4,02Nông

Nông4,11

CT10XanhBầu dụcNông

4,13CT11

CT12

CT13Xanh

Xanh

XanhBầu dục

Bầu dục

Thuôn dàiNông

4,06

3,97Sâu

Nông4,13

CT14

CT15Xanh

XanhThuôn dài

Bầu dụcNông

3,19

3,89NôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.14: Năng suất của các giống lạc thí nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×