Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lê Hữu Tiệp, (2012):Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, Trường Đại học Vinh, Nghệ An, Luận văn Thạc sỹ.

Lê Hữu Tiệp, (2012):Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, Trường Đại học Vinh, Nghệ An, Luận văn Thạc sỹ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

098377210021. Mengesha M.H.(1993), Status of germplasm maintained at ICRISAT, Joint

ICAR/ICRISAT Regional training worshop on pland genetic resourses, 420 oct,1993, India, pp, 1- 5.

22.Perdido V.C and E.L.Lopez (1996), the status of technologies to achieve high

groundnut yield in the philippines, Achieving high groundnut yields,

ICRISAT, patancheru, Andhra Prudesh 502324, India, pages,71- 7

23.Sanun Jogloy, Tugsina Sansaya wichai (1996), The status of technologies use to

achieve high groundnut yield in Thailand, (In) Achieving high groundnut

yields, ICRISAT, Patancheru, Andhaa, Daadesh 502324, Indica, pp.81- 88

C. TÀI LIỆU INTERNET

20. Bộ nông nghiệp Việt Nam,

http://ww.agroviet.gov.vn/Pages/Statistic_csdl.aspx?Tabld=thongke

21. Grondnut: Vaarietles, FICCI Agri Business Information Center

http://ww.ficciagroindia.com/production.guidelines/field.crop/gron

dnut

22. FAOSTATS (2011): http://faostat.fao.org/site/567

23. Tổng cục thống kê Việt Nam

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=430&idmid=3.0983772100PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện đề tàiHình 1: Tồn cảnh khu thí nghiệm0983772100Hình 2: Một số giống lạc thí nghiệm thời kì ra hoa0983772100Hình 3: Lạc thời kì quả chắc09837721000983772100Hình 4: Một số hình ảnh lạc bị sâu, bệnh hại0983772100Hình 5: Hình ảnh quả và hạt của một số giống lạcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lê Hữu Tiệp, (2012):Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, Trường Đại học Vinh, Nghệ An, Luận văn Thạc sỹ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×