Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đai đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

Đai đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao

động Việt Nam (3/3/1951), Hồ Chí Minh đã thay

mặt Đảng tun bố trước tồn thể dân tộc: Mục

đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm

trong 8 chữ là: Đồn kết tồn dân, phụng sự Tổ

quốc

- Hồ Chí Minh còn cho rằng, đại đồn kết dân

tộc khơng chỉ là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu

của Đảng, mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng

đầu của cả dân tộc- Người còn chỉ rõ trong q trính xây dựng

khối đại đồn kết toàn dân, phải đứng vững

trên lập trường giai cấp cơng nhân, giải quyết

hài hòa mối quan hệ giai cấp đan tộc để tập

hợp lực lượng trung thành và sẵn sàng phục vụ

Tổ quốcII. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc

1. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn

dân

-Trong tư tưởng HCM dân và nhân dân được

hiểu với tư cách là mỗi con người Việt Nam cụ

thể, vừa là một tập hợp đông đảo của quần

chúng nhân dân với những mối liên hệ từ quá

khứ và hiện tại. Họ là chủ thể của khối đại đoàn

kết dân tộc và đại đoàn kết dân tộc thực chất là

đại đồn kết tồn dân- Nói đến đại đồn kết dân tộc cũng có nghĩa là

phải tập hợp được mọi người dân vào một khối

trong cuộc đấu tranh chung

Người đã nhiều lần nêu rõ: “Ta đoàn kết để đấu

tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc;

ta còn phải đồn kết để xây dựng nước nhà. Ai

có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ

quốc và phục vụ nhân dân thì ta đồn kết với

họ”. “Ta” ở đây vừa là Đảng cộng sản Việt Nam

nói riêng, vừa là mọi người dân Việt Nam nói

chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đai đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×