Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Sự cần thiết đầu tư

1 Sự cần thiết đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

lượng trung bình năm là 1056 GWh là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc

gia. Đây là một dự án đa mục tiêu, vừa cung cấp điện vừa giúp kiểm sốt lũ, đồng thời

góp phần vào chương trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam bằng cách tránh được lượng

khí phát thải CO2.

Thuỷ điện Trung Sơn được thiết kế kỹ càng và có q trình chuẩn bị dự án tuân

theo các quy tắc thực hành tốt trên thế giới về khảo sát, thiết kế kỹ thuật, phân tích các

phương án chọn lựa, giám sát, nghiên cứu, tính tốn nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt

khe về môi trường, xã hội và an toàn đập. Do vậy Dự án hạn chế tối thiểu nhất các tác

động về môi trường, xã hội của tất cả các hoạt động thi công, vận hành liên quan. Đặc

biệt đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được cải thiện đáng kể sau khi dự

án hoàn thành. Thuỷ điện Trung Sơn là một ví dụ điển hình về cách thức thuỷ điện có

thể hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước một cách tiết kiệm, bền vững về môi trường

và xã hội. Dự án được Ngân Hàng Thế Giới hỗ trợ tín dụng và thực hiện bởi chủ đầu

tư là Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn (TSHP Co), một cơng ty con trực

thuộc Tập đồn điện lực Việt Nam (EVN).

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn đã được

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1257/QĐ-BTNMT ngày

17/6/2008. Trong Báo cáo ĐTM này đã xác định 01 Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh

Sơn La là Khu TĐC số 4 bố trí TĐC tập trung cho 02 bản Đông Tà Lào và Tây Tà

Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (trước là huyện Mộc Châu).

Ngày 24/11/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồng Trung Hải đã phát lệnh

khởi công Dự án Thủy điện Trung Sơn. Để tổ chức thực hiện tốt công tác di dân, tái

định cư vùng lòng hồ Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn đảm bảo đúng tiến độ và hiệu

quả. Cùng với 03 khu TĐC tại tỉnh Thanh Hóa, Khu tái định cư số 4 thuộc xã Tân

Xuân, huyện huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cần thiết được đầu tư xây dựng và hoàn

thành trước khi tích nước hồ thủy điện Trung Sơn.

Khu tái định cư số 4 thuộc dự án Thủy điện Trung Sơn được thiết kế dung nạp

khoảng 186 hộ (dự phòng phát triển 16 hộ) và chia thành ba điểm tái định cư (TĐC)

bao gồm điểm TĐC Thảm Tôn, điểm TĐC Pom Hiến - suối Nón 1 và điểm TĐC Pom

Hiến - Suối Nón 2 thuộc phân khu phục hồi sinh thái, vùng lõi của Khu bảo tồn thiên

nhiên Xuân Nha (KBTTN).

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn

(sau đây gọi là Dự án) là dự án mới, quá trình quy hoạch phải thu hồi khoảng 48,4 ha

diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại khu rừng Thảm Tôn thuộc phân khu phục hồi sinh

thái của KBTTN Xuân Nha nên căn cứ theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày

18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác

động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì dự án thuộc diện phải lập báo cáo

8đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài

nguyên và Môi trường.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

Hạng mục đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc Dự án thủy điện Trung

Sơn do Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHP Co) phê

duyệt dự án đầu tư. Cụ thể, ngày 20/3/2012 Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung

Sơn đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-TĐTS về việc phê duyệt thiết kế cơ sở - chi phí

đầu tư khu tái định cư số 4, xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển

Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án Thủy điện Trung Sơn được xây

dựng dựa theo Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La và đã

được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-EVN ngày

02/4/2009. Dự án được thiết kế đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch tổng thể di dân tái

định cư nêu trên.

Diện tích đất bố trí cho dự án đã được địa phương xem xét, bố trí trong quy

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).

Cụ thể, UBND huyện Mộc Châu đã có tờ trình số 1189/TTr-UBND ngày 05/8/2013 về

việc đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch

sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Mộc Châu, trong đó có diện tích đất của

khu TĐC số 4 – thủy điện Trung Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã

thẩm định và có tờ trình số 318/TTr-STNMT ngày 10/10/2013 về việc xét duyệt quy

hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015)

của huyện Mộc Châu. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt quy hoạch sử

dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện

Mộc Châu và huyện Vân Hồ tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 23/10/2013.

Tại xã Tân Xuân đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch nông thôn mới.

Quy hoạch nông thôn mới bao gồm quy hoạch định hướng phát triển không gian; quy

hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa,

cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã

hội - môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh

trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt

đẹp. Theo đồ án quy hoạch nơng thơn mới xã Tân Xuân đã được UBND huyện Mộc

Châu phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 thì dự án khu TĐC

số 4 đáp ứng được các nội dung quy hoạch như sau:

(i) Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có:

Trong đồ án quy hoạch nơng thơn mới xã Tân Xuân đã định hướng phân bổ hệ

thống dân cư tại bản Đông Tà Lào sẽ gồm 02 điểm TĐC (Thảm Tơn và Suối Nón 1)

9với 569 người và 143 hộ; tại bản Tây Tà Lào (điểm TĐC xen ghép Suối Nón 2) có 582

người, 138 hộ. Như vậy, phương án bố trí 03 điểm TĐC đã được đưa vào trong quy

hoạch nông thôn mới.

(ii) Quy hoạch phát triển không gian:

Chiều cao của các cơng trình TĐC: nhà ở, nhà văn hóa, lớp học, nhà ở giáo viên

theo thiết kế đều đảm bảo yêu cầu về quy hoạch phát triển không gian trong đồ án quy

hoạch nông thôn mới.

(iii) Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích đất bố trí cho dự án đã nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm

2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Vân Hồ được

UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại QĐ số 2485/QĐ-UBND ngày 23/10/2013. Quy

hoạch nông thôn mới xã Tân Xuân cũng đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

này.

(iv) Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường:

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng gồm hệ thống giao thông (đường giao thông nội bộ,

đường giao thông nội vùng, bến đò, cầu treo) nhằm kết nối trong điểm TĐC, kết nối

giữa khu TĐC số 4 với các trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội (Trung tâm huyện Mộc

Châu, huyện Vân Hồ); hệ thống giao thông cũng là hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản

xuất nơng nghiệp hàng hóa. Dự án đầu tư hệ thống nước sạch và công trình thủy lợi,

hệ thống cấp điện làm hạ tầng cho phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời

sống văn minh cho người dân. Các cơng trình hạ tầng kỹ thuật môi trường của dự án

như đầu tư nhà vệ sinh, bể tự hoại 3 ngăn cho mỗi hộ dân, hỗ trợ và hướng dẫn đào hố

chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn, làm đường đến nghĩa

địa là phù hợp với tiêu chí bảo vệ mơi trường trong quy hoạch nơng thơn mới.

(v) Quy hoạch phát triển dân cư hiện theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn

hóa tốt đẹp:

Thiết kế của dự án về nhà ở (kiểu nhà sàn), nhà văn hóa (kiểu nhà văn hóa của

dân tộc Thái, Mường), nhà ở có vườn; thiết kế thủy lợi bản Cám, thủy lợi Co Nào phục

vụ trồng lúa nước, làm đường đến khu sản xuất cũ tại Lòng Đồn – Thung Ngúp, bản

Pù Lầu…đảm bảo phù hợp với văn hóa phong tục, tập quán của người Thái, người

Mường và lối canh tác, lao động truyền thống của người dân. Nội dung này của dự án

đáp ứng tiêu chí quy hoạch phát triển dân cư theo hướng bảo tồn được bản sắc văn hóa

truyền thống.

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi

trường (ĐTM)

2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật

Văn bản luật:

10- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 được Quốc hội nước

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua

ngày 26/11/2003;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông

qua ngày 26/11/2003;

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN

thông qua ngày 13/11/2008;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam thông qua ngày 21/6/2012;

Nghị quyết:

- Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh

địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La;

Nghị định:

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh

giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung

về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất

lượng cơng trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất

thải rắn;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật

bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007 của Chính phủ về nguyên tắc

và phương pháp xác định giá các loại rừng;

- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử

dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ

sung một điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Sự cần thiết đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×