Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 được Quốc hội nước

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua

ngày 26/11/2003;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông

qua ngày 26/11/2003;

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN

thông qua ngày 13/11/2008;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam thông qua ngày 21/6/2012;

Nghị quyết:

- Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh

địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La;

Nghị định:

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh

giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung

về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất

lượng cơng trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất

thải rắn;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật

bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007 của Chính phủ về nguyên tắc

và phương pháp xác định giá các loại rừng;

- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử

dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ

sung một điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

11- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về “Quy hoạch

xây dựng”.

- Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về việc ban hành

quy chế khu vực biên giới đất liền.

- Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 1/3/1990 và Nghị định thư sửa đổi

và bổ sung hiệp định ngày 31/8/1997.

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng,

quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Thông tư:

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011

của Chính phủ về đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam

kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

- Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thơn hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch

sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng

hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của

Thủ tướng chính phủ;

- Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNN ngày 10/06/2009 của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nơng thơn quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát

triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư;

- Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc

lập dự tốn, sử dụng và quyết tốn kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái

định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.12- Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng

rừng sang mục đích khác.

- Thơng tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Bộ xây dựng

quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 08 năm 2010 của Bộ xây dựng

về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã

nông thôn mới.

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Bộ xây dựng

ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Bộ xây dựng

ban hành quy chuẩn Quốc gia về xây dựng quy hoạch nông thôn.

- Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc hướng dẫn kiểm kê, thống kê đất đai.

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Quyết định:

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ Mơi trường Quốc gia đến năm 2010 và định

hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Chiến lược Bảo vệ mơi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng

đến năm 2030;

- Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy

điện, thủy lợi.

- Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt về chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm

2030.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về

việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

- Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020.

- Quyết định số 1195/QĐ – NLDK ngày 31/03/2005 của Bộ trưởng Bộ công

nghiệp về việc quy hoạch bậc thang thủy điện sông Mã.

13- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 và Quyết định số

04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Bộ xây

dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 1257/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Trung

Sơn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định số 595/QĐ - EVN ngày 10/10/2008 của Hội đồng quản trị Tập

đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ điện

Trung Sơn, tỉnh Thanh Hố;

- Quyết định số 137/QĐ-EVN ngày 02/4/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Thủy điện Trung Sơn.

- Quyết định số 27/QĐ-TĐTS ngày 20/3/2012 của Công ty TNHH MTV Thủy

điện Trung Sơn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế cơ sở - chi phí

đầu tư khu tái định cư số 4, xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hạng mục: Bồi

thường, hỗ trợ và Tái định cư. Cơng trình: Thủy điện Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Các văn bản pháp lý do địa phương ban hành

- Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về

việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ

đầu (2011 - 2015) của huyện Mộc Châu.

- Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh Sơn La về

việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý khu bảo tồn

thiên nhiên Xuân Nha – Mộc Châu;

- Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND huyện Mộc Châu

về việc phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh

Sơn La giai đoạn 2011 – 2020;

- Công văn số 3087/UBND-KTN ngày 15/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sơn La về việc thống nhất nội dung báo cáo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư

Thủy điện Trung Sơn;

- Công văn số 1963/UBND-KTN ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Sơn La về

việc tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Thủy điện Trung

Sơn trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Thông báo số 139/TB-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc

thơng báo kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tại

buổi làm việc với Ban QLDA thủy điện Trung Sơn;

14- Văn bản số 6745/BQP-TM ngày 23/12/2008 của Bộ Quốc phòng về việc vị trí

dự kiến tái định cư dự án thuỷ điện Trung Sơn;

2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong ĐTM

+ QCVN 14: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 08: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ QCVN 09: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

+ QCVN 05: 2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng khơng

khí xung quanh.

+ QCVN 03: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép

của kim loại nặng trong đất.

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung động.

+ QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

+ QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về lĩnh vực khác:

- TCXD 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và cơng trình, tiêu chuẩn

thiết kế.

- TCVN 7957-2008: Tiêu chuẩn thốt nước- Mạng lưới thốt nước bên ngồi và

cơng trình.

- TCXDVN 320:2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 261: 2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn –Tiêu chuẩn thiết kế

- QCVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng.

- QCVN 02:2009/BXD: Quy chuẩn Việt Nam về số liệu điều kiện tự nhiên dùng

trong xây dựng.

- QCVN 14:2009/BXD: Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

- QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà

và cơng trình.

- QCVN 01:2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- QCVN QTĐ-7:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

- QCVN 08:2010/BCT: Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về điện hạ áp.

- QCVN 01:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo

đảm hợp vệ sinh.

- QCVN 07:2010/BXD: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các cơng trình hạ tầng kỹ

thuật đô thị.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử

dụng trong ĐTM.

15- Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC dự án Thủy điện Trung Sơn được

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-EVN ngày

02/4/2009;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thủy điện Trung Sơn, do Công ty

CP tư vấn xây dựng điện 4 lập, tháng 5/2008.

- Hồ sơ thiết kế cơ sở Khu tái định cư số 4, do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư

Quốc tế -chi nhánh Tây Bắc lập tháng 3/2011.

- Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí các hạng mục nhà ở, cơng trình hạ tầng, cơng trình

dân sinh, khu vực khai hoang tại các điểm TĐC Thảm Tôn, Suối Nón 1, Suối Nón 2.

- Báo cáo hiện trạng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp

(diện tích 48,4ha) do Cơng ty Cổ phần tư vấn đầu tư Quốc tế - chi nhánh Tây Bắc lập

tháng 3/2012.

- Bản vẽ tổng mặt bằng Khu TĐC số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn.

- Bản đồ xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp tại điểm TĐC

Thảm Tơn (diện tích 48,4ha).

- Bản đồ giao đất – giao rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha năm 2009.

3. Phương pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM.

Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng khu

tái định cư số 4 thuộc dự án Thủy điện Trung Sơn. Chúng tôi sử dụng những phương

pháp sau:

3.1. Các phương pháp ĐTM

a. Phương pháp thống kê:

Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy

văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án.

b. Phương pháp đánh giá nhanh:

Dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành

(1993), thành phần, lưu lượng, tải lượng ơ nhiễm do khí thải, nước thải, chất thải rắn

từ hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công và hoạt động dân sinh được xác định

và dự báo định lượng.

c. Phương pháp ma trận:

Xây dựng ma trận tương tác giữa hoạt động xây dựng, quá trình sử dụng và các

tác động tới các yếu tố môi trường để xem xét đồng thời nhiều tác động.

d. Phương pháp so sánh:

Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh kết quả quan trắc môi trường với các

tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường.

e. Phương pháp phân tích tổng hợp:

16Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần môi trường tự

nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án.

3.2. Các phương pháp khác:

a. Phương pháp điều tra xã hội học:

Được sử dụng trong quá trình phỏng vấn, lấy ý kiến lãnh đạo UBND xã Tân

Xuân, các Cơ quan có liên quan và cộng đồng dân cư khu vực dự án.

b. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường :

Trên cơ sở các tài liệu về môi trường đã sẵn có, tiến hành điều tra, khảo sát khu

vực dự án nhằm cập nhật, bổ sung các tài liệu mới nhất, cũng như khảo sát hiện trạng

môi trường khu vực dự án.

c. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm:

Được thực hiện theo quy định để phân tích các thơng số mơi trường phục vụ cho

việc đánh giá chất lượng môi trường khu vực dự án.

d. Nghiên cứu hệ sinh thái cạn:

- Thực vật cạn: Được thực hiện thông qua việc quan sát, phỏng vấn người dân

đã sống nhiều năm tại khu vực xung quanh dự án và tham khảo các tài liệu liên quan.

- Động vật hoang dã: Được xác định qua quan sát, phỏng vấn người dân đã sống

nhiều năm tại khu vực xung quanh dự án và tham khảo các tài liệu liên quan.

e. Phương pháp xin ý kiến chuyên gia

Được áp dụng trong đánh giá, tổng hợp tác động môi trường đến hệ sinh thái tại

khu vực rừng Thảm Tôn.

4. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

4.1. Tổ chức thực hiện ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số

4 thuộc Dự án thủy điện Trung Sơn do TSHP Co làm chủ đầu và đã hợp đồng với

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế - Chi nhánh Tây Bắc (nhà thầu tư vấn

chính) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và đầu tư NANO (nhà thầu tư vấn phụ)

tại hợp đồng số 63/2013/PLHĐ-TĐTS-P2.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế - Chi nhánh Tây Bắc là Công ty

đã thực hiện công tác khảo sát, thiết kế các hạng mục cơng trình của Khu TĐC số 4 thuộc dự

án thủy điện Trung Sơn và phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư NANO thực hiện

lập ĐTM. Quy mô, khối lượng thực hiện các hạng mục Khu TĐC số 4 sử dụng trong ĐTM

do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế - Chi nhánh Tây Bắc tạo lập và cung

cấp. Thông tin về các đơn vị tư thực hiện lập ĐTM như sau:

1.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế - Chi nhánh Tây Bắc.

Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ: Số 17, đường 26/8, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×