Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRẮC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

TRẮC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu-Bên cạnh đó KCN thường xuyên theo dõi, ghi chép và tài liệu hố các dòng chất

thải phát sinh từ hoạt động hàng ngày của KCN, đặt biệt tập trung vào các dòng

chất thải rắn, chất thải nguy hại vận chuyển ra khỏi KCN để đi xử lý bên ngoài.

Hàng năm KCN tổ chức tổng hợp, đánh giá và tính tốn xác định lượng chất thải

rắn và chất thải nguy hại, làm cơ sở báo cáo cho các cơ quan quản lý môi trường

nhà nước.Tổ chức thực hiện:

-Ban quản lý dự án Khu công nghiệp, cụ thể là bộ phận chuyên trách về môi

trường sẽ thực hiện công tác giám sát.-Hợp đồng với cơ quan chức năng thực hiện thu mẫu và phân tích.-Định kỳ báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiệp:

1năm/lần.-Việc quan trắc môi trường trong các nhà máy do các cơ sở sản xuất tự tổ chức

thực hiện.VI.2.1. Giám sát môi trường khơng khí

Vị trí giám sát: xem bản vẽ QH -14, vị trí giám sát mơi trường dự kiến, phụ lục II

-Trong khu công nghiệp Quang Châu, chọn 6 điểm không thuộc khuôn viên

của các cơ sở sản xuất.-Tại 4 điểm bên ngồi khu cơngnghiệp Quang Châu:

+ Cách dự án 500m về phía Đơng

+ Cách dự án 500m về phí Nam

+ Cách dự án 500m về phía Tây

+ Cách dự án 500m về phía BắcThơng số giám sát và tiêu chuẩn so sánh:

-Bụi, CO, NO2, SO2, Tiếng ồn, vi khí hậu-Tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5937 - 1995Tần suất quan trắc:4lần/năm.

VI.2.2. Giám sát chất lượng mơi trường nước

a. Nước thải

Vị trí giám sát và tiêu chuẩn so sánh:Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355187Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu-Tại các nhà máy trước khi thải vào cống thoát nước thải chung của KCN

Quang Châu-Trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Quang Châu-Sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Quang Châu, nước thải ra

khỏi hồ điều hòaCác thông số giám sát:

-pH, SS, BOD, COD, Tổng N, Tổng P, Dầu mỡ khoáng, Kim loại nặng,

Coliform, lưu lượng.Tiêu chuẩn so sánh:

-Tiêu chuẩn nước thải quy định của KCN Quang Châu- TCVN 6984-2001 và TCVN 5945-1995

Tần suất giám sát: 4 lần/năm

b. Nước mặt

Vị trí giám sát: xem bản vẽ QH -14, vị trí giám sát mơi trường dự kiến, phụ lục II.

-Điểm vào hồ sinh học-Điểm xả từ hồ sinh học vào sơng Cầu-Sơng Cầu về phía thượng nguồn cách điểm xả 1000m (N1)-Sơng Cầu về phía hạ nguồn cách dự án 100m (N2)-Sơng Cầu về phía hạ nguồn cách dự án 1000m (N3)-Hồ điều hòaThơng số giám sát: PH, SS, BOD5, COD, DO, Coliform, Dầu mỡ

Tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5942 - 1995-A

Tần suất giám sát: 4 lần/năm

VI.2.3. Giám sát chất thải rắn

Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu giữ trung chuyển chất thải rắn

Thông số giám sát:

-Tổng lượng chất thải và lượng các loại chất thải rắnTần suất giám sát: 4lần/nămViện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355188Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang ChâuBảng VI.3. Dự tốn chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiều và khống chế ơ

nhiễm mơi trường

TTHạng mụcChi phíChương trình giám sát mơi trường

Giám sát mơi trường khơng khí xung quanh50.000.000 (đồng/năm)Giám sát chất lượng nước thải40.000.000 (đồng/năm)Giám sát chất lượng nước mặt30.000.000 (đồng/năm)Giám sát chất thải rắn20.000.000 (đồng/năm)2Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đặt

tại KCN Quang Châu80.000.000 (đồng/năm)3Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

cho KCN Quang Châu (cả 2 modul)70.000.000.000 (đồng)4Trồng cây xanh1.500.000.000 (đồng)5Lắp đặt hệ thống chống sét chung cho tồn khu1300.000.000 (đồng)Viện Khoa học và Cơng nghệ Mơi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355189Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang ChâuKẾT LUẬN

Từ các kết quả khảo sát, phân tích đánh giá trên cho phép đưa ra một số kết luận và

kiến nghị cụ thể như sau:

1. Vị trí dự án KCN Quang Châu nằm trong vùng quy họach phát triển kinh tế

của tỉnh Bắc Giang. Dự án đưa vào hoạt động sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh

tế-xã hội thơng qua việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của địa

phương góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa,

tạo điều kiện thu hút lao động, cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa. Đối với

nhà đầu tư KCN Quang Châu được xây dựng tập trung bao gồm nhiều nhà

máy, xí nghiệp cho phép tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,

công tác quản lý môi trường tốt hơn, tăng cường hợp tác hóa giữa các doanh

nghiệp, khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán.

2. Bên cạnh những lợi ích mà khu công nghiệp mang lại, các hoạt động của dự

án cũng sẽ có những tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và ảnh hưởng

xấu đến một số vấn đề kinh tế- xã hội khác. Tuy nhiên các tác động tiêu cực

tới môi trường và con người trong khu vực dự án sẽ được giảm thiểu và kiểm

soát trong giới hạn cho phép khi ban quản lý dự án áp dụng đầy đủ các biện

pháp đã được mô tả trong báo cáo ĐTM.

3. Ban quản lý dự án sẽ yêu cầu các dự án xin đăng ký hoạt động trong khu

công nghiệp Quang Châu tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

của mỗi dự án trước khi đi vào hoạt động và tuân thủ các biện pháp bảo vệ

môi trường như đã cam kết.

4. Ban quản lý dự án sẽ xây dựng hoàn chỉnh trạm xử lý nước thải tập trung

khi KCN Quang Châu bắt đầu đi vào hoạt động với tiêu chuẩn nước thải sau

xử lý đạt TCVN 6984 – 2001 và TCVN 5945-1995-B. Sau đó vào hồ điều

hòa và được xử lý sinh học, nước thải sau khi ra khỏi hồ đảm bảo đạt tiêu

chuẩn loại A

5. Ban quản lý dự án sẽ xây dựng hoàn chỉnh bãi trung chuyển chất thải rắn khi

KCN Quang Châu bắt đầu đi vào hoạt động. Sẽ ký hợp động thu gom và xửViện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355190Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châulý nước thải, chất thải rắn với các nhà máy thành viên hoạt động trong KCN

Quang Châu.

6. Ban quản lý dự án sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường như đã

đưa ra trong chương 6 của báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN

Quang Châu.

7. Cơng ty cổ phần KCN Sài Gòn –Bắc Giang cam kết thực hiện nghiêm túc

các yêu cầu của quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM bao gồm: Xây lắp và

vận hành các cơng trình, thiết bị bảo vệ mơi trường theo đúng quy trình quy

phạm của nhà thiết kế để bảo vệ môi trường khu vực. Định kỳ hàng năm thực

hiện việc giám sát mơi trường theo các vị trí, tần suất cũng như các thông số

về môi trường theo đúng quy định. Định kỳ có báo cáo gửi Sở Tài ngun và

Mơi trường tỉnh Bắc Giang về tình hình và diễn biến của công tác bảo vệ môi

trường tại đơn vị.

8. Kiến nghị với các cơ quan chức năng thẩm quyền xem xét và tạo mọi điều

kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai thực hiện tại vị trí đã chọn. Các

hoạt động của KCN Quang Châu chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng

về mặt môi trường của trung ương và địa phương.

Hà nội, Ngày 26 tháng 12 năm 2005

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc GiangViện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355191Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang ChâuTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang. Dự án đầu tư xây dựng và kinh

doanh cơ sở hạ tầng KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, tháng 11 năm 2005.

[2]. Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

[3]. Thông báo số 451/TB-BGTVT ngày 31 tháng 08 năm 2005 về kết luận của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch các nút giao cắt với quốc lộ 1 mới đoạn

qua tỉnh Bắc Giang và Quy hoạch cảng Đồng Sơn – Quang Châu.

[4]. Quyết định số 118/QĐ-UB ngày 28-8-2004 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc

phê duyệt định hướng qui hoạch chung dọc tuyến quốc lộ 1A mới đến năm 2020.

[5]. Bộ khoa học và công nghệ môi trường. Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi

trường cho các KCN. Hà Nội 2002.

[6]. Viện khoa học và công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà nội;

Các Giáo trỡnh về công nghệ xử lý chất thải từ 1994 – 2004.

[7]. Quyết định số 118/QĐ-UB ngày 28-8-2004 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc

phê duyệt định hướng qui hoạch chung dọc tuyến quốc lộ 1A mới đến năm 2020

(đoạn từ cầu Như Nguyệt đến cụm công nghiệp Lạng Giang).

[8]. Eugenia, I. Environmental Biotech and cleaner Bioprocesses. Veracruz, Mexico

2000.

[9]. Mecalf and Eddy, Inc. Wastewater engineering treatment, Disposal and Reuse.

3rd, 1991.

[10]. Alexander P. E. 1993. Assessment of Sources of Air, Water and Land

Pollution, Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution. Word

Health Organization, Geneva.

[11]. Noel de Nevers. Air pollution control engineering. McGraw – Hill, Inc.

Singapore, 1995.Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355192Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRẮC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×