Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 . Tín hiệu ngõ vào (Analog Input):

1 . Tín hiệu ngõ vào (Analog Input):

Tải bản đầy đủ - 0trang

127Đại lượng điện trở, nhiệt độ:

- Cũng như ở trên ta cần chọn phần cứng Analog phù hợp cho S7-200:

+ EM 231 RTD

+ EM 231 Thermocouple

Thang đo

Cảm biến loại K -270 → 1372

Cảm biến loại R -50 → 1768

Cảm biến loại T -270 → 400

Cảm biến loại J -210 → 750

Cảm biến loại E -270 → 1000

± 80 mV/> 1M Dữ liệu dạng số± 320002.2. Tín hiệu ngõ ra (Output) Analog:

Thang đo

0 → 20 mADữ liệu dạng số

0 → 32000± 10 V± 320005 Kết nối các ngõ vào/ra Analog

Mục tiêu:

- Kết nối được tín hiệu ngõ vào và tín hiệu ngõ ra

3.1. Định địa chỉ phần cứng Analog S7-200:

Khả năng bổ sung module mở rộng của S7-200

1234567CPU

EM

EM

EM

EM

EM

EM

S7-200 module module module module module module

- Tuy nhiên, một PLC S7-200 chỉ quản lí các vùng nhớ đệm của tối đa 4

module analog.

- Ngõ vào analog: bắt đầu từ AIW0 → AIW2 → AIW4 →….

- Ngõ ra analog: bắt đầu từ AQW0 → AQW2 → AQW4 →….

Ví dụ:1283.2. Kết nối phần cứng Analog S7-200:

3.2.1.Kết nối ngõ vào Analog:

Module EM231:

Sơ đồ khối mạch xử lý tín hiệu analog ngõ vào của EM231 ( hình 6.3)Cách kết nối các thiết bị cảm biến với phần cứng analog S7-200 ( hình 6.4 ):129Module EM235:

Sơ đồ khối của mạch xử lý tín hiệu analog ngõ vào của EM235 ( hình 6.5 )Cách kết nối phần cứng ngõ vào analog của EM235 tương tự với EM231.1303.2.2. Kết nối ngõ ra Analog ( hình 6.6 )Sơ đồ khối mạch xử lý tín hiệu ngõ ra analog của EM module S7-200

Cách kết nối các thiết bị tải ở ngõ ra analog của EM module ( hình 6.7 )Dữ liệu sốBộ đệm điện áp6 Hiệu chỉnh tín hiệu Analog

Mục tiêu:

- Hiệu chỉnh được tín hiệu analog1314.1. Dạng dữ liệu ở ngõ vào:

Tùy theo giá trị dãy đo của tín hiệu ta có 2 dạng tín hiệu khác nhau:

- Unipolar:

Tín hiệu dạng đơn cực (ví dụ: 0 – 10 V, 0 – 5 V,…)- Bipolar:

Tín hiệu dạng lưỡng cực (ví dụ: ±10 V, ± 250 mV,…)Dạng dữ liệu ở ngõ ra:

- Ngõ ra dạng dòng điện (0 – 20 mA):- Ngõ ra dạng điện áp (±10 V):132Cài đặt thông số phần cứng:

- Các module EM231, EM232, EM235 có khả năng tương thích với nhiều dãy

đo. Nên khi thiết lập phần cứng điều khiển ta cần cài đặt các thông số cho các

module này.

- Để thiết lập dãy đo cho module EM ta cần điều chỉnh các nút gạt (DIP

switch) cho phù hợp.

a. Module EM231:

- Để thiết lập dãy đo cho EM231 ta sử dụng DIP switch số 1 và 3Hình 6.8: DIP switch để thiết lập dãy đo của EM231Hình 6.9: Bảng thiết lập dãy đo của EM231

b. Module EM235:

Để thiết lập dãy đo cho EM235 ta sử dụng DIP switch số 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Hình 6.10: DIP switch để thiết lập dãy đo của EM235133Bảng thiết lập dãy đo cho EM235(tiếp)4.2. Ví dụ:

- Với một bồn chứa dung dịch với mức chất lỏng từ 0 – 10m với. Để nhận biết

mực chất lỏng người ta dùng một cảm biến mức (cảm biến siêu âm) có tín hiệu đầu

ra dạng dòng điện (4 – 20 mA) tương ứng với mực chất lỏng trong bồn. Để xử lý

tín hiệu analog ngõ vào người ta sử dụng PLC S7-200 cùng module analog mở

rộng EM235. Dựa trên tín hiệu ngõ vào ta xác định mức chất lỏng hiện tại trong

bồn.

Giải quyết:

- Thiết bị đo mực chất lỏng là cảm biến siêu âm134Cảm biến siêu âm đo mức chất lỏng của hãng SiemensCác chân kết nối tín hiệu của cảm biếnKết nối phần cứng analog ngõ vào135Thiết lập thông số cho module EM235

- Tương ứng với tín hiệu dòng điện 4 – 20 mA ta chọn dãy đo 0 – 20 mA của

EM235 nên ta cần thiết lập các DIP switch như sau:

1

3

5

7

9

11

Thang đo

Giá trị tương ứng

ONOFF OFF ON OFF OFF0 – 20 mA20 mA0 → +32000136Dựa vào các thông số trên và giá trị ngõ vào analog “In_value” để tính tốn

được mực chất lỏng “L_level” ta xác định một hàm tính tốn như sau:Viết chương trình:

Bước 1: Khai báo DATA BLOCK các đối tượng tính tốnBước 2: Biến đổi dạng dữ liệu của ngõ vào analogChuyển dữ liệu (integer 12bit) từ bộ đệm ngõ

vào analog AIW2 vào vùng nhớ VW16Biến đổi dạng dữ liệu VW16 thành double integer 32bit

kết quả được lưu vào vùng nhớ VD20Biến đổi dạng dữ liệu VD20 thành số thực Real 32bit kết

quả được lưu vào vùng nhớ VD24 (In_value)Bước 3: Chuyển dữ liệu sang vùng nhớ trung gian137Chuyển dữ liệu từ VD24 (In_value) sang VD28Chuyển dữ liệu từ VD0 (High_level) sang VD40Bước 4: Gọi chương trình con tính toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 . Tín hiệu ngõ vào (Analog Input):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×