Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mạch điều khiển tốc độ

3 Mạch điều khiển tốc độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

167Hiệu

I0.0

I0.1Nút nhấn chạy tốc

độ thấp

Nút nhấn chạy tốc

độ caoON1Q0.0ON2Q0.1Q0.22.2. Vẽ sơ đồ kết nối thiết bị:Contactor

Chuẩn bị

Cotactor

Chạy tốc

độ thấp

Contactor

Chạy tốc

độ caoK1

K2K3168Mạch động lực Sơ đồ kết nối PLC với thiết bị ngoại vi2.4. Viết chương trình điều khiển:1692.5. Chạy mơ phỏng chương trình:

2.6. kết nối PLC với thiết vị ngoại vi:

Kết nối thiết bị ngõ vào:

- Nối dây nút nhấn stop với ngõ vào I0.0

- Nối dây nút nhấn start với ngõ vào I0.1

- Nối dây đầu còn lại của nút nhấn stop, start với nguồn +24 VDC

Kết nối thiết bị ngõ ra:

- Nối dây điểm A1 của công tắc tơ K1 với ngõ ra Q0.0

- Nối dây chân 1L của ngõ ra Q0.0 với cực còn lại của nguồn 220 VAC

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH:

1. Yêu cầu công nghệ:

-Dùng PLC điều khiển biến tầng để điều chỉnh tốc độ động cơ170- Nhấn nút ON1: động cơ chạy ở tốc độ thấp

- Nhấn nút ON2: động cơ làm việc ở tốc độ cao

- Đang làm việc ở tốc độ cao muốn chạy ở tốc độ thấp ta nhấn nút ON1

- Nhấn nút stop động cơ dừng

2. Yêu cầu thực hành:.

- Vẽ mạch động lực và sơ đồ kết nối PLC với thiết bị ngoại vi

- Viết chương trình điều khiển

3.4 Mạch mở máy sao/ tam giác

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giúp học sinh biết cách khởi động động cơ ba pha bằng cách đổi nối

Sao_Tam giác.

- Biết cách lập trình và download xuống PLC

2. Yêu cầu:

- Sau bài học này học sinh có thể viết được chương trình PLC mạch mở máy

sao/ tam giác

II. PHẦN THỰC HÀNH:

1. Yêu cầu công nghệ:

-Nhấn nút ON1: động cơ khởi động ở chế độ Sao

Nhấn nút ON2: động cơ làm việc ở chế độ Tam giác

Đang làm việc ở chế độ tam giác muốn chạy chế độ sao ta nhấn nút ON1

Nhấn nút stop động cơ dừng2. Trình tự thực hành:

2.1. Quy định địa chỉ ngõ vào/ra:

Ngõ vàoNgõ raĐịa chỉMô tả

HiệuĐịa chỉMô tảKý HiệuI0.0Nút nhấn chạy saoON1Q0.0K1I0.1Nút nhấn chạy tam

giácON2Q0.1Contactor

Chuẩn bị

Cotactor

Chạy saoK2171Q0.2Contactor

Chạy tam

giác- Vẽ sơ đồ kết nối thiết bMạch động lực Sơ đồ kết nối PLC với thiết bị ngoại vK3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mạch điều khiển tốc độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×