Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hai dải, sát cột sống. Lọc từ máu các chất không cần thiết để thải ra ngoài.

Hai dải, sát cột sống. Lọc từ máu các chất không cần thiết để thải ra ngoài.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:

(hệ sinh sản)

- Não (hệ thần

kinh)hoàn, ở cá cái là 2 buồng trứng phát triển

trong mùa sinh sản.

Não nằm trong hộp sọ, ngoài ra còn tuỷ sống

nằm trong các cung đốt sống, điều khiển,

điều hoà hoạt động của cá.Bớc 4: Tæng kÕt

- GV nhËn xÐt tõng mÉu mæ: mæ đúng, nội quan gỡ không bị

nát, trình bày đẹp.

- Nêu sai sãt cđa tõng nhãm cơ thĨ.

- NhËn xÐt tinh thần, thái độ học tập của các nhóm.

- Cho các nhóm thu dọn vệ sinh.

- Kết quả bảng phải điền sẽ là kết quả tờng trình

- GV đánh giá điểm cho 1 số nhóm.

HĐ3. Kiểm tra - đánh giá

- GV đánh giá việc học của HS

- Cho HS trình bày các nội dung đã quan sát đợc

- Cho điểm 1-2 nhóm có kết quả tốt.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

- Ôn tập các nội dung đó học.120Ngy dy:121Ngy dy:Tiết 35. Ôn tập HọC Kì i

A. Mục tiêu

- Củng cố lại kiến thức của HS trong phần động vật không xơng sống về:

+ Tính đa dạng của động vật không xơng sống.

+ Sự thích nghi của động vật không xơng sống với môi trờng.

+ Các đặc điểm cấu tạo, lối sống của các đại diện đặc trng

cho ngành.

+ ý nghĩa thực tiễn của ĐVKXS trong tự nhiên và trong đời

sống.

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

- Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê yêu thích bộ môn.

* Trọng tâm: Củng cố kiến thức về động vật không xơng sống.

B. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ ghi nội dung bảng 1 và 2.

- HS: Xem lại kiến thức Về ĐVKXS

C. Tiến trinh dạy học

HĐ1. Kiểm tra bài cũ ( Kết hợp trong giờ )

HĐ2. Bài mới

I. Đa dạng của động vật không xơng sống

- GV yêu cầu HS đọc đặc

điểm của các đại diện, đối

chiếu với hình vẽ ở bảng 1

trang 99 SGK và làm bài tập:

+ Ghi tên ngành vào chỗ trống

+ Ghi tên đại diện vào chỗ

trống dới hình.

- GV gọi đại diện lên hoàn

thành bảng

- GV chốt đáp án đúng

- Từ bảng 1 GV yêu cầu HS:

+ Kể thêm các đại diện ở mỗi

ngành.

+ Bổ sung đặc điểm cấu tạo- HS tự điền kiến thức đã học

vào các hình vẽ, tự điền vào

bảng 1.

+ Ghi tên ngành của 5 nhóm

động vật.

+ Ghi tên các đại diện.

- Một vài HS viÕt kÕt qu¶, líp

nhËn xÐt, bỉ sung.

- HS vËn dơng kiến thức để

bổ sung:

+ Tên đại diện

+ Đặc điểm cấu tạo

122Ngy dy:

trong đặc trng của từng lớp - Các nhóm suy nghĩ thống

động vật.

nhất câu trả lời.

- GV yêu cầu HS nhận xét tính

đa dạng của động vật không

xơng sống.

Kết luận:

- Động vật không xơng sống đa dạng về cấu tạo, lối sống nhng

vẫn mang đặc điểm đặc trng của mỗi ngành thích nghi với

điều kiện sống.

II. Sự thích nghi của động vật không xơng sống

- GV hớng dẫn HS làm bài tập:

+ Chọn ở bảng 1 mỗi hàng dọc

(ngành) 1 loài.

+ Tiếp tục hoàn thành các cột

3, 4, 5, 6

- GV gọi HS hoàn thành bảng.

- GV lu ý HS có thể lựa chọn

các đại diện khác nhau, GV

chữa hết các kết quả của HS

ST

T

1Tên động

vậtMôi trờng

sống- HS nghiên cứu kĩ bảng 1 vận

dụng kiến thức đã học, hoàn

thành bảng.

- Một vài HS lên hoàn thành

theo hàng ngang từng đại

diện, lớp nhận xét, bổ sung.Sự thích nghi

Kiểu

Kiểu di

Kiểu hô

dinh dỡng chuyển

hấpTrùng giàyIII. Tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xơng

sống

- Yêu cầu HS đọc thông tin

bảng 3 và ghi tên loài vào ô

trống thích hợp.

- GV gọi HS lên điền bảng

- GV bổ sung thêm các ý

nghĩa thực tiễn khác.

- GV chốt lại bằng bảng kiến

thức chuẩn.- HS lựa chọn tên các loài động

vật ghi vào bảng 3.

- 1 HS lên điền, lớp nhận xét,

bổ sung.

- Một sè HS bỉ sung thªm.123Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hai dải, sát cột sống. Lọc từ máu các chất không cần thiết để thải ra ngoài.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×