Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Quan sát nội quan

b. Quan sát nội quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:

- GV đến từng nhóm yêu cầu nhóm khác nhận xét. GV và cả

HS chỉ từng cơ quan trên lớp bổ sung, uốn nắn sai sót.

mẫu mổ.

- HS thảo luận, thống nhất câu

- GV yêu cầu HS nghiên cứu trả lời.

bảng đặc điểm cấu tạo

trong của ếch trang 118, - Yêu cầu nêu đợc:

thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Hệ tiêu hoá: lỡi phóng ra bắt

- Hệ tiêu hoá của ếch có mồi, dạ dày, gan mật lớn, có

đặc điểm gì khác so với tuyến tuỵ.

cá?

+ Phổi cấu tạo đơn giản, hô

- Vì sao ở ếch đã xuất hiƯn hÊp qua da lµ chđ u.

phỉi mµ vÉn trao đổi khí + Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

qua da?

- Tim của ếch khác cá ở

điểm nào? Trình bày sự

tuần hoàn máu của ếch?

- Yêu cầu HS quan sát mô

hình bộ não ếch, xác định - HS thảo luận xác định đợc các

các bộ phận của não.

hệ cơ tiêu hoá, hô hấp, tuần

- GV chốt lại kiến thức.

hoàn thể hiện sự thích nghi với

- GV cho HS thảo luận:

đời sống chuyển lên trên cạn.

- Trình bày những đặc

điểm thích nghi với đời

sống trên cạn thể hiện ở cấu

tạo trong của ếch?

Kết luận:

Cấu tạo trong của ếch: Bảng đặc điểm cấu tạo trong

trang 118 SGK.

HĐ3. Củng cố

- GV nhận xét tinh thần, thái độ của HS trong giờ thực

hành.

- Nhận xét kết quả quan sát của các nhóm.

- Cho HS thu dọn vệ sinh.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và hoàn thành thu hoạch theo mẫu SGK trang

119.136Ngy dy:137Ngy dy:Tiết 39. Đa dạng và đặc điểm chung

của lớp lỡng c

A. Mục tiêu

- HS nắm đợc sự đa dạng của lỡng c về thành phần loài, môi trờng sống và tập tính.

- Hiểu rõ đợc vai trò của lỡng c với đời sống và tự nhiên.

- Trình bày đợc đặc điểm chung của lỡng c.

- Rèn kĩ năng quan sát tranh hình nhận biết kiến thức.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích.

* Trọng tâm: Sự đa dạng và đặc ®iĨm chung cđa líp lìng c.

B. Chn bÞ

- GV: + Tranh ảnh 1 số loài lỡng c.

+ Bảng phụ ghi nội dung:Tên bộ lỡng cĐặc điểm phân biệt

Kích thớc chi

Hình dạng

Đuôi

sauCó đuôi

Không đuôi

Không chân

+ Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn.

- HS: Đọc trớc bài ở nhà.

C. Tiến trình dạy học

HĐ1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS nộp bản thu hoạch giờ trớc.

HĐ2. Bài mới

I. Đa dạng về thành phần loài

Mục tiêu:

- HS nêu đợc các đặc điểm đặc trng nhất để phân biệt 3

bộ lỡng c. Từ đó thấy đợc môi trờng sống ảnh hởng đến cấu tạo

ngoài của từng bộ.

Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

- GV yêu cầu HS quan sát - Cá nhân tự thu nhận thông

hình 37.1 SGK, đọc thông tin tin về đặc điểm 3 bộ lỡng c,

và làm bài tập bảng sau:

thảo luận nhóm và hoàn thành

bảng.

138Ngy dy:Tên bộ

lỡng cĐặc điểm phân

biệtKích thnh

Đuôi

ớc chi

dạn

sau

g- Đại diện nhóm trình bày, các

nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Yêu cầu nêu đợc: các đặc

điểm đặc trng nhất phân

biệt 3 bộ: căn cứ vào đuôi và

chân.

đuôi

Không

đuôi

Không

- HS trình bày ý kiến.

chân

- Thông qua bảng, GV phân

tích mức độ gắn bó với môi

trờng nớc khác nhau ảnh hởng đến cấu tạo ngoài từng

bộ.

- HS tù rót ra kÕt ln.

KÕt ln:

- Lìng c cã 4000 loµi chia lµm 3 bé:

+ Bé lìng c cã ®u«i

+ Bé lìng c kh«ng ®u«i

+ Bé lìng c kh«ng chân.

- Phân biệt 3 bộ : Về đặc điểm của thân, chi, thời gian hoạt

động. ( SGK )

II. Đa dạng về môi trờng và tập tính

Mục tiêu: HS nắm đợc sự ảnh hởng của môi trờng tới tập tính và hoạt động của lỡng c.

- GV yêu cầu HS quan sát - Cá nhân HS tự thu nhận thông

hình 37 (1-5) đọc chú thích tin qua hình vẽ, thảo luận nhóm

và lựa chọn câu trả lời điền và hoàn thành bảng.

vào bảng trang 121 GSK.

- Đại diện các nhóm lên chọn

- GV treo bảng phụ, HS các câu trả lời dán vào bảng phụ.

nhóm chữa bài bằng cách dán - Nhóm khác theo dõi, nhận xét,

các mảnh giấy ghi câu trả lời. bổ sung nếu cần.

- GV thông báo kết quả đúng

để HS theo dõi.

Kết luận:

Một số đặc điểm sinh häc cđa lìng c139Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Quan sát nội quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×