Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo.

- Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:

Chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.204Ngy dy:CH

S TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

( Tiết 56, 57, 58 )

I. Mục tiêu của chủ đề

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của cá lớp động

vật thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng.

- Học sinh nắm được sự tiến hố các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản

đến phức tạp (sinh sản vơ tính đến sinh sản hữu tính).

- HS thấy được sự hồn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính.

- Học sinh nêu được bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa các nhóm động

vật là các di tích hố thạch.

- HS đọc được vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm động vật trên cây phát sinh

động vật.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tìm tòi kiến thức.

- Rèn kĩ năng so sánh.

- Rèn kĩ năng phân tích, tư duy.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học.

- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản.

II. Phương pháp

- Phương pháp trực quan

- Phương pháp vấn đáp tìm tòi kiến thức

- Phng phỏp hot ng nhúm205Ngy dy:Chơng 7- Sự tiến hoá của động vật

Tiết 56. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

A. Mục tiêu- Học sinh nắm đợc mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể

của cá lớp động vật thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và

chuyên hoá về chức năng.

- Rèn kĩ năng so sánh, quan sát.

- Kĩ năng phân tích, t duy.

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học.

* Trọng tâm: HS nắm đợc sự tiến hóa về tổ chức cơ thể

của động vật.

B. CHUẩN Bị:- GV: Tranh phóng to hình 54.1SGK.

- HS: chuẩn bị theo nội dung SGK, kẻ bảng SGK Trang 176.

C. TIếN TRìNH DạY HọC1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ

- Các hình thức di chuyển của động vật?

- Sự phức tạp và sự phân hoá các bộ phận di chuyển ở động

vật nh thế nào?

2.HĐ2. Bài mới

I. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Hoạt động của GV

- GV yêu cầu HS quan sát

tranh, đọc cá câu trả lời và

hoàn thành bảng trong vở bài

tập.

- GV kẻ bảng để HS chữa bài.Hoạt động của HS

- Cá nhân đọc nội dung bảng,

ghi nhớ kiến thức.

- Trao đổi nhóm, lựa chọn

câu trả lời.

- Hoàn thành bảng

- Yêu cầu:

+ Xác định đợc các ngành

+ Nêu cầu tạo từ đơn giản

đến phức tạp dần.

- GV lu ý nên gọi nhiều nhóm - Đại diện nhóm lên ghi kết quả

để biết đợc ý kiến của HS.

vào bảng 1, nhóm khác theo

- GV ghi phần bổ sung vào dõi, bổ sung nếu cần.

cạnh bảng để HS tiếp tục theo

206Ngy dy:

dõi và trao đổi.

- GV nên kiểm tra số lợng các - HS theo dõi và tự sửa chữa.

nhóm có kết quả đúng và cha

đúng.

- Yêu cầu HS quan sát nội dung

bảng kiến thức chuẩn.

Tên

động

vật

Trùng

biến

hình

Thuỷ

tức

Giun

đất

Tôm

sôngChâu

chấu

chépếch

đồngNgànhHô hấpTuần hoànĐộng

vật

nguyên

sinh

Ruột

khoan

g

Giun

đốtCha

phân

hoáCha cóCha

hoáCha

phân

hoá

DaCha cóHình mạng Tuyến sinh

lới

dục không

có ống dẫn

Hình chuỗi Tuyến sinh

hạch

dục có ống

dẫn

Chuỗi hạch Tuyến sinh

có hạch não dục có ống

dẫnTim đơn

giản, tuần

hoàn kín

Chân

Mang

Tin

đơn

khớp

đơn

giản,

hệ

giản

tuần hoàn

hở

Chân

Hệ

Tin

đơn

khớp

ống

giản,

hệ

khí

tuần hoàn

hở

Động

Mang

Tim có 1

vật có

tâm nhĩ,

xơng

1

tâm

sống

thất, tuần

hoàn kín,

máu đỏ tơi đi nuôi

cơ thể.

Động

Da và Tim có 2

vật có phổi

tâm nhĩ,Thần kinhSinh dụcphân Cha phân

hoáChuỗi hạch, Tuyến sinh

hạch não lớn dục có ống

dẫn

Hình ống, Tuyến sinh

bán cầu não dục có ống

nhỏ,

tiểu dẫn

não

hình

khối trơnHình ống, Tuyến sinh

bán cầu não dục có ống

207Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×