Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Quan sát số lượng, thành phần động vật trong tự nhiên.

- Quan sát số lượng, thành phần động vật trong tự nhiên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:Tiết 69

Thực hành: Tham quan thiên nhiên

A. Mục tiêu

- Tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên và thế giới động vật.

- HS sẽ đợc nghiên cứu động vật sống trong tự nhiên.

- Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt

động sống của động vật.

- Tập cách nhận biết động vật và ghi chép ngoài thiên nhiên.

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thế giới động

vật, đặc biệt là động vật có ích.

* Trọng tâm: HS tìm hiểu một số hoạt sống của động vật

trong tự nhiên.

B. CHUẩN Bị- HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vở ghi

chép có kẻ sãn bảng nh SGK trang 205, vợt bớm.

- GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu.

* Địa điểm thực hành

C. TIếN TRìNH DạY HọCHĐ1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ)

HĐ2. Bài mới

Tiến hành

HS hoạt động theo nhóm dới sự chỉ đạo của giáo viên

- Hoàn thành bảng SGK Tr 205.

- Quan sát phân bố của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi di chuyển của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi dinh dỡng của động vật.

- Quan sát quan hệ giữa động vật với thực vật.

- Quan sát hiện tợng nguỵ trang của động vật

- Quan sát số lợng, thành phần động vật trong tự nhiên.

HĐ3. Củng cố

- HS báo cáo kết quả thu hoạch đợc theo nhóm.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

Về nhà tiếp tục tìm hiểu ngoài thiên nhiên theo nội dung thực

hành.215Ngy dy:Tiết 70

Thực hành: Tham quan thiên nhiên

A. Mục tiêu

- Tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên và thế giới động vật.

- HS sẽ đợc nghiên cứu động vật sống trong tự nhiên.

- Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt

động sống của động vật.

- Tập cách nhận biết động vật và ghi chép ngoài thiên nhiên.

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thế giới động

vật, đặc biệt là động vật có ích.

* Trọng tâm: HS tìm hiểu một số hoạt sống của động vật

trong tự nhiên.

B. CHUẩN Bị- HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vở ghi

chép có kẻ sãn bảng nh SGK trang 205, vỵt bím.

- GV: Vỵt thủ tinh, chỉi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu.

* Địa điểm thực hành

C. TIếN TRìNH DạY HọCHĐ1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ)

HĐ2. Bài mới

Tiến hành

HS hoạt động theo nhóm dới sự chỉ đạo của giáo viên

- Hoàn thành bảng SGK Tr 205.

- Quan sát phân bố của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi di chuyển của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi dinh dỡng của động vật.

- Quan sát quan hệ giữa động vật với thực vật.

- Quan sát hiện tợng nguỵ trang của động vật

- Quan sát số lợng, thành phần động vật trong tự nhiên.

HĐ3. Củng cố

- HS báo cáo kết quả thu hoạch đợc theo nhóm.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

Về nhà tiếp tục tìm hiểu ngoài thiên nhiên theo nội dung thực

hành.216Ngy dy:Tiết 71

Thực hành: Tham quan thiên nhiên

A. Mục tiêu

- Tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên và thế giới động vật.

- HS sẽ đợc nghiên cứu động vật sống trong tự nhiên.

- Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt

động sống của động vật.

- Tập cách nhận biết động vật và ghi chép ngoài thiên nhiên.

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thế giới động

vật, đặc biệt là động vật có ích.

* Trọng tâm: HS tìm hiểu một số hoạt sống của động vật

trong tự nhiên.

B. CHUẩN Bị- HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vở ghi

chép có kẻ sãn bảng nh SGK trang 205, vợt bớm.

- GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu.

* Địa điểm thực hành

C. TIếN TRìNH DạY HọCHĐ1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ)

HĐ2. Bài mới

Tiến hành

HS hoạt động theo nhóm dới sự chỉ đạo của giáo viên

- Hoàn thành bảng SGK Tr 205.

- Quan sát phân bố của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi di chuyển của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi dinh dỡng của động vật.

- Quan sát quan hệ giữa động vật với thực vật.

- Quan sát hiện tợng nguỵ trang của động vật

- Quan sát số lợng, thành phần động vật trong tự nhiên.

HĐ3. Củng cố

- HS báo cáo kết quả thu hoạch đợc theo nhóm.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

Về nhà tiếp tục tìm hiểu ngoài thiên nhiên theo nội dung thực

hành.217Ngy dy:Tiết 72

Thực hành: Tham quan thiên nhiên

A. Mục tiêu

- Tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên và thế giới động vật.

- HS sẽ đợc nghiên cứu động vật sống trong tự nhiên.

- Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt

động sống của động vật.

- Tập cách nhận biết động vật và ghi chép ngoài thiên nhiên.

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thế giới động

vật, đặc biệt là động vật có ích.

* Trọng tâm: HS tìm hiểu một số hoạt sống của động vật

trong tự nhiên.

B. CHUẩN Bị- HS: Lọ bắt động vật, hép chøa mÉu, kÝnh lóp cÇm tay, vë ghi

chÐp cã kẻ sãn bảng nh SGK trang 205, vợt bớm.

- GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu.

* Địa điểm thực hành

C. TIếN TRìNH DạY HọCHĐ1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ)

HĐ2. Bài mới

Tiến hành

HS hoạt động theo nhóm dới sự chỉ đạo của giáo viên

- Hoàn thành bảng SGK Tr 205.

- Quan sát phân bố của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi di chuyển của động vật theo môi trờng.

- Quan sát sự thích nghi dinh dỡng của động vật.

- Quan sát quan hệ giữa động vật với thực vật.

- Quan sát hiện tợng nguỵ trang của động vật

- Quan sát số lợng, thành phần động vật trong tự nhiên.

HĐ3. Củng cố

- HS báo cáo kết quả thu hoạch đợc theo nhóm.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

Về nhà tiếp tục tìm hiểu ngoài thiên nhiên theo nội dung thực

hành.218Ngy dy:ÔN TËP

A. MỤC TIÊU- Cñng cè néi dung kiÕn thøc đã hc

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

* Trọng tâm: Củng cố kiến thức.

B. CHUẩN Bị- GV: Chuẩn bị nội dung ôn tập

+ Sỏch cõu hi trc nghim và bài tập sinh học 7 – NXB Giáo dục

+ Sách kiến thức cơ bản và nâng cao sinh học 7 NXB Nng

- HS: Ôn tập các kiến thức ó học.

C. TIếN TRìNH DạY HọCHĐ1. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ)

HĐ2. Bài mới

Nội dung ôn tập:

I. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:

H§3. Cđng cè

, GV tỉng kết lại nội dung kiến thức cần ghi nhớ.

HĐ4. Hớng dẫn về nhà

- Ôn tập các nội dung218Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Quan sát số lượng, thành phần động vật trong tự nhiên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×