Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chapter 5. CÁC PHÉP TÍNH ĐẠI SỐ

Chapter 5. CÁC PHÉP TÍNH ĐẠI SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

y = f(x)

y = -6.0887

4. Lệnh FPLOT

a) Công dụng:

Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Cú pháp:

fplot(‘fun’,[xmin,xmax]

c) Giải thích:

fun: tên hàm số.

xmin, xmax: xác định khoảng cần vẽ.

d) Ví dụ:

fplot(‘x.^3-2*x-5’,[0,2]);

grid;

5. Lệnh FZERO

a) Cơng dụng:

Tìm điểm 0 của hàm số.

b) Cú pháp:

fzero(‘fun’,x0)

c) Giải thích:

Điểm 0 của hàm số là điểm (0,x), đây cũng chính là nghiệm của hàm số. Nếu hàm

số có nhiều nghiệm thì sẽ tìm được nghiệm gần giá trị x0.

fun: tên hàm số.

c) Ví dụ:

Tìm giá trị 0 của hàm số: x2-5x+3.

Trước tiên ta khai báo hàm số f trong tập tin f.m: (xem thêm lệnh function)

function y = f(x);

y = x.^2-5*x+3;

Sau đó, tạo tập tin gt0.m:

x = 0:10;

% Giá trị x0 = 0

z = fzero(‘f’,0);

sprinf(‘z = %3f’,z)

z = 0.382

% Giá trị x0 = 2

z = fzero(‘f’,2);

sprintf(‘z = %.3f’,z)

z = 2.618

% Vẽ đồ thị hàm số minh họa:

z = fzero(‘f’,0);

fplot(‘f’,[0,5];

grid;

hold on;

33plot(z,0,‘o’);

hold off

6. Lệnh MAX

a) Cơng dụng:

Tìm giá trị lớn nhất.

b) Cú pháp:

m = max(x)

[m,i] = max(x) v = max(x,y)

c) Giải thích:

x,y,v:tên vector.

m: giá trị lớn nhất.

i: vị trí của m.

Nếu x là ma trận tìm ra giá trị lớn nhất của mỗi cột.

d) Ví dụ:

x=3 5

2

1

4

m= max(x)

m=5

[m,i] = max(x)

m =5

i =2

y= 1 6

8

-5

3

v =max(x,y)

v = 36

8

1

4

b=

3

6

2

1

7

9

2

8

1

m = max(b)

m=3

8

9

[m,i] = max(b)

m= 3 8

9

i=1 3 2

a=

0

3

6

7

1

1

4

6

8

v = max(a,b)

v=

3

6

6

7

7

9

4

8

8

7. Lệnh MEAN

34a) Công dụng:

Tìm giá trị trung bình.

b) Cú pháp:

Mơ hình = mean(a)

c) Giải thích:

m: biến chứa kết qủa.

a: tên vector hay ma trận cần tính giá trị trung bình.

Nếu a là ma trận thì tính giá trị trung bình của mỗi cột.

d) Ví dụ:

b=1

10

1

2

5

m = mean(b)

m = 3.8000

a=

1

3

5

9

1

2

4

2

1

m = mean(a)

m = 4.6667 2.0000

2.6667

8. Lệnh MIN

a) Cơng dụng:

Tím giá trị nhỏ nhất

b) Cú pháp:

m = min(x)

[m,i] = min(x)

v = min(x,y)

c) Giải thích:

x,y,v: tên vector.

m: là giá trị lớn nhất.

i: là vị trí của m.

Nêú x là ma trận tìm ra giá trị nhỏ nhất trong mỗi cột.

d) Ví dụ:

x=3 5 2 1 4

m = min(x)

m=1

i =4

y =1 6 8 -5 3

v = min(x,y)

v = 15

2

-5

3

b=

3

6

2

1

7

9

2

8

1

35m = min(b)

m=1

i=2 1

a=

0

3

7

1

4

6

v = min(a,b)

v=

03

11

26

9. Lệnh PROD

a) Công dụng:

Nhân các phần6

316

1

82

1

1tử.b) Cú pháp:

p = prod(x)

c) Giải thích:

p: biến chứa kết quả.

x: tên ma trận hay dãy số.

Nếu là ma trận nhân từng phần tử cuả mỗi cột.

d) Ví dụ:

a=2 3 4 5

p = prod(a)

p = 20

b=

2

2

3

5

6

4

7

5

4

p =prot(b)

p =70

60

48

10. Lệnh ROOTS

a) Cơng dụng:

Tìm nghiệm của đa thức.

b) Cú pháp:

r = roots(p)

c) Giải thích:

r: biến chứa kết quả.

p: tên biểu thức.

d) Ví dụ:

Tìm nghiệm cuả phương trình: x2-1 =0

36p = [1

0

-1]

r = roots(p);

disp(r)

-1.0000

1.0000

11. Lệnh SORT

a) Công dụng:

Sắp xếp mảng hay ma trận theo thứ tự tăng dần.

b) Cú pháp:

kq = sort(x)

[kq,i] = sort(x)

c) Giải thích:

kq: biến chưá kết quả.

i: số thứ tự cuả phần tử trước khi sắp xếp.

Nếu x là ma trận thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần của từng cột.

d) Ví dụ:

a=2

8

kq = sort(a)

kq = -3

[kq,i] = sort(a)

kq = -3

i= 5

b=

3

4 -4

2 -3 5

1

6

kq =sort(b)

kq =

1-3

24

36

[kq,i] = sort(b)

kq =

1-3

21

36

i=

32

21

13

12. Lệnh SUM

a) Cơng dụng:5

2

2

16 -3 9

5

5

36

6

48

8

22-4

2

5-4

2

5

1

3

2379

9

6Tính tổng của các phần tử.

b) Cú pháp:

s = sum(x)

c) Giải thích:

s: là biến chứa kết quả.

x: là tên ma trận.

Nếu x là ma trận thì s là tổng của các cột.

d) Ví dụ:

a= 2 8

5

6 -3 9

s = sum(a)

s = 27

b=

3

4

-4

2

-3

5

1

6

2

s = sum(b)

s=67

338Chapter 6: TẬP LỆNH ĐỒ HỌA

1. Lệnh BAR

a) Công dụng:

Vẽ đồ thị dạng cột.

b) Cú pháp:

bar(x,y)

c) Giải thích:

Vẽ giá trị x theo giá trị y.

d) Ví dụ:

x = -pi:0.2:pi;

bar(x,sin(x));

grid on

title(‘Do thi ham sin(x) dang thanh’)

xlabel(‘truc x (rad)’)

ylabel(‘y = sin(x)’)2. Lệnh GRID

a) Công dụng:

Tạo lưới tọa độ.

b) Cú pháp:

grid on

grid off

c) Giải thích:

on: hiển thị lưới tọa độ.

39off: khơng hiển thị lưới tọa độ.

3. Lệnh PLOT

a) Công dụng:

Vẽ đồ thị tuyến tính trong khơng gian 2 chiều.

b) Cú pháp:

plot(x,y)

plot(x,y,’linetype’)

c) Giải thích:

x,y: vẽ giá trị x theo giá trị y.

linetype: kiểu phần tử tạo nên nét vẽ bao gồm 3 thành phần:

- Thành phần thứ nhất là các ký tự chỉ màu sắc:

Ký tựMàuyVàngmĐỏ tươicrĐỏgLụcbLamwTrắngkĐen- Thành phần thứ hai là các ký tự chỉ nét vẽ của đồ thị:

Ký tựLoại nét vẽ-Đường liền nét:Đường chấm chấm-.Đường gạch chấm--Đường nét đứt đoạn- Thành phần thứ ba là các ký tự chỉ loại điểm đánh dấu gồm:., o, x, +, *

d) Ví dụ:

Vẽ đồ thị hàm y = sin(x) với đồ thị màu lam, đường liền nét và đánh dấu các

điểm được chọn bằng dấu *, trục x thay đổi từ 0 tới 2, mỗi bước thay đổi là /8

x = 0:pi/8:2*pi;

y = sin(x);

plot(x,y, ‘b-* ’)

ylabel(‘y = sin(x)’)

xlabel(‘Truc x’)

title(‘Do thi ham y = sin(x)’)

40grid on4. Lệnh SUBPLOT

a) Công dụng:

Tạo các trục trong một phần của cửa sổ đồ họa.

b) Cú pháp:

subplot(m,n,p)

subplot(mnp)

c) Giải thích:

subplot(m,n,p) hoặc subplot(mnp)thành cửa sổ đồ họa thành mn vùng để vẽ

nhiều đồ thị trên cùng một cửa sổ.

m: số hàng được chia.

n: số cột được chia

p: số thứ tự vùng chọn để vẽ đồ thị.

Nếu khai báo p > mn thì sẽ xuất hiện một thơng báo lỗi.

d) Ví dụ:

Chia cửa sổ đồ họa thành 23 vùng và hiển thị trục của cả 6 vùng.

subplot(231)

subplot(232)

subplot(233)

subplot(234)

subplot(235)

subplot(236)415. Lệnh SEMILOGX, SEMILOGY

a) Công dụng:

Vẽ đồ thị theo logarith.

b) Cú pháp:

semylogx(x,y)

semylogx(x,y,’linetype’)

semylogy(x,y)

semylogy(x,y,’linetype’)

c) Giải thích:

semylogx và semylogy giống như lệnh plot nhưng chỉ khác một điều là lệnh

này vẽ đồ thị theo trục logarith. Do đó, ta có thể sử dụng tất cả các loại ‘linetype’ của

lệnh plot.

d) Ví dụ:

Vẽ đồ thị hàm y = x2 – 3x + 2 theo trục logarith của x.

x = 0:100;

y = x.^2-3*x+2;

semylogx(x,y,’b’)

grid on426. Lệnh POLAR

a) Công dụng:

Vẽ đồ thị trong hệ trục tọa độ cực.

b) Cú pháp:

polar(theta,rno)

c) Giải thích:

Vẽ giá trị x theo giá trị y.

d) Ví dụ:

t = -pi:0.01:pi;

polar(t, sin(t))7. Lệnh STAIRS

a) Công dụng:

Vẽ đồ thị dạng bậc thang.

b) Cú pháp:

stairs(x,y)

c) Giải thích:

Vẽ giá trị x theo giá trị y.

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chapter 5. CÁC PHÉP TÍNH ĐẠI SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×