Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5/ PHÂN TÍCH KHUNG PHÁP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

5/ PHÂN TÍCH KHUNG PHÁP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩChương 1: Tổng quan về thị trường điện• Điều 15 quy định các đường dây truyền tải điện và hệ thống trạm phải thỏa

mãn các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật và được vận hành với phương thức tối

ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục và giảm

thiểu tổn thất điện năng.

• Điều 26 và 27 về chất lượng cung cấp điện, ngừng và giảm mức cung cấp

điện quy định mức phạt/bồi thường trong trường hợp không đảm bảo chất

lượng dịch vụ hoặc đơn vị hoạt động điện lực ngừng hoặc giảm mức cung

cấp điện và quy định về ngừng giảm mức cung cấp điện.

• Về vấn đề chính sách giá, Điều 29, 30 và 31 đưa ra các nguyên tắc quản lý

nhà nước về phí truyền tải, cụ thể:

Trong các điều kiện hiệu quả về môi trường và kinh tế, việc đầu tư

phát triển ngành điện có quyền có lợi nhuận, đảm bảo quyền và lợi ích

hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng.

Cấu trúc giá hợp lý giảm dần tiến tới loại bỏ bù chéo giữa các nhóm

khách hàng.

Khung giá và phí truyền tải điện, điều độ hệ thống điện, điều hành

giao dịch thị trường điện lực và các phí dịch vụ phụ trợ phải do các đơn

vị điện lực xây dựng. ERAV thẩm định và trình Bộ Cơng Thương phê

duyệt.

• Điều 39 quy định các quyền và nghĩa vụ của các đơn vị phát điện. Trong đó,

các đơn vị phát điện có quyền đấu nối với hệ thống điện quốc gia và đảm bảo

các điều kiện kỹ thuật.

• Điều 40 quy định quyền và nghĩa vụ của công ty truyền tải điện:

Quyền xây dựng phí truyền tải để trình duyệt.

Nghĩa vụ đảm bảo vận hành lưới điện và các thiết bị truyền tải điện an

toàn, ổn định và liên tục.

Nghĩa vụ đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện để đáp ứng nhu

cầu truyền tải điện theo Tổng sơ đồ.-28-Luận văn thạc sĩChương 1: Tổng quan về thị trường điện2.5.2/ Lộ trình hình thành và phát triển điện lực ở Việt Nam [11]

Nhằm phù hợp với các mục tiêu của Luật điện, Thủ tướng Chính phủ đã phê

duyệt Lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện theo đề xuất của Bộ Công

Thương. Khung pháp lý cho thị trường điện lực được hình thành và phát triển

theo thứ tự các cấp độ:

1) Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh;

2) Cấp độ 2: Thị trường bán buôn điện canh tranh;

3) Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện canh tranh.

Kế hoạch được chia thành sáu giai đoạn, từ 2006 đến 2024. Trong giai đoạn

đầu thực hiện kế hoạch sẽ có một số thay đổi tác động đến hoạt động truyền tải

điện. Bốn công ty truyền tải điện được quyết định là sẽ được tái cơ cấu và sát

nhập thành một công ty truyền tải duy nhất, EVN sẽ nắm quyền sở hữu các công

ty truyền tải vùng. Cơ quan vận hành hệ thống (SMO) hiện đang là Trung tâm

điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc EVN cũng được kỳ vọng sẽ trở thành đơn

vị hạch toán độc lập trực thuộc cơng ty truyền tải của EVN.

Trong tiến trình phát triển thị trường điện, cơng ty truyền tải phải có phương

pháp lập phí truyền tải để có thể thu phí truyền tải.

2.5.3/ Giấy phép truyền tải[9]

Có thể nêu ra các nội dung liên quan đến phương pháp tính phí truyền tải

như sau:

Điều 27 quy định:

• TNO khơng được phép áp dụng các phí, lệ phí mà khơng có sự phê duyệt của

ERAV.

• Phí truyền tải chỉ liên quan đến các chi phí đã được nêu trong Tổng sơ đồ và

các hoạt động tài chính được phê duyệt bởi ERAV.

• Giấy phép truyền tải đề xuất phí nhằm phù hợp với các nguyên tắc và

phương pháp tính phí truyền tải và phù hợp với các hợp đồng đấu nối.

• TNO cũng phải trình các tài liệu cần thiết để xem xét và phê duyệt phí, mức

phí truyền tải và các dịch vụ liên quan, cùng với thuyết minh về phí, mức phí

đề xuất phù hợp với các yêu cầu mang tính pháp lý của q trình phê duyệt

phí truyền tải và các điều kiện khác của giấy phép.

-29-Luận văn thạc sĩChương 1: Tổng quan về thị trường điệnVề vấn đề rủi ro doanh thu, giấy phép quy định bồi thường cho khách hàng

truyền tải khi có hỏng hóc hoặc khơng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng về điện

áp, tần số, sản lượng và các yêu cầu trong quá trình cung cấp điện làm thiệt hại

đến khách hàng, và các điều kiện khác theo hợp đồng đấu nối.

Về vấn đề mở rộng và cải tạo lưới điện truyền tải, Mục 8.1(1) thiết lập các

nghĩa vụ mở rộng và cải tạo lưới truyền tải phù hợp với Tổng sơ đồ và danh sách

hàng năm cho các hoạt động do ERAV đưa ra.

Giấy phép cũng dự kiến trước khả năng TNO mua lại các thiết bị trước đây

là một phần trong giấy phép phát điện, khi cần phải kết nối các nhà máy điện

vào hệ thống truyền tải. Trong các trường hợp này, Mục 8.1(6) yêu cầu TNO trả

phần đền bù hợp lý cho đơn vị sở hữu các tài sản này, các chi phí trước đó và

các chi phí đang xảy ra của việc xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng các tài sản

truyền tải chưa được thu hồi, cộng với phần thu lợi hợp lý trên vốn đầu tư.

2.5.4/ Quy định lưới điện cho thị trường cạnh tranh[10]

Mối liên hệ chính giữa Quy định lưới điện với phí truyền tải là tìm ra trên

thực tế những loại phạt tài chính có thể áp dụng cho TNO trong trường hợp

không đảm bảo các tiêu chuẩn đã quy định.

Trong nhiều phương pháp về phí truyền tải, việc không đảm bảo tiêu chuẩn

được xem như cung cấp dịch vụ với chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn do Quy định

lưới điện quy định, và do đó khách hàng, bất kể lý do gì, phải được nhận đền bù

vì họ nhận được dịch vụ với chất lượng thấp.

Quy định lưới điện đưa ra các mục tiêu cho Đơn vị vận hành lưới truyền tải

(TNO) gồm:

• Cung cấp dịch vụ sử dụng tài sản truyền tải cho SMO.

• Bảo dưỡng tài sản truyền tải đảm bảo truyền tải điện chất lượng, tin cậy và

độ sẵn sàng cao.

• Lập lịch sửa chữa sao cho tối thiểu hóa tác động lên quá trình điều độ.

Các mục tiêu này, vừa phải đảm bảo việc làm thế nào để TNO có thể đảm

bảo chắc chắn những gì đã được quy định trong Quy định lưới điện, thời gian

phù hợp với phương pháp tính phí truyền tải, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc là

khơng gây phức tạp, khó hiểu.

-30-Luận văn thạc sĩChương 1: Tổng quan về thị trường điệnTrong trường hợp SMO cần có các mục tiêu cần đảm bảo chẳng hạn:

• Duy trì an ninh cung cấp điện thời gian thực.

• Vận hành hệ thống thời gian thực đảm bảo đáp ứng nhu cầu.

• Tối thiểu hóa chi phí cung cấp điện cho các khách hàng cuối cùng.

• Đảm bảo các tiêu chuẩn và các mục tiêu cung cấp điện.

 Nhận xét chung về khung thể chế trong quá trình phát triển thị trường điện

Từ các phân tích trên, rút ra các kết luận chính như sau:

1) Ngành điện Việt Nam rõ ràng có đặc tính kế hoạch tập trung, và các đơn vị

trong ngành điện có trách nhiệm đầu tư tuân thủ theo Tổng sơ đồ đã được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2) Khách hàng của Công ty truyền tải không có sự tự do tự quyết định vị trí xây

dựng nhà máy điện, cơng ty phân phối, vì đã được xác định vị trí trong Tổng

sơ đồ.

3) Cơ chế định giá truyền tải điện không do các khách hàng của công ty truyền

tải quyết định mà đã được xác định trong quá trình lập quy hoạch hệ thống

điện.

4) Việc mở rộng hệ thống là một phần của Tổng sơ đồ, quyết định mở rộng

những gì và việc thực hiện những mở rộng đó nằm ngồi phạm vi quyết định

của TNO.

5) Cơ chế tính phí truyền tải phải đảm bảo rằng dưới các điều kiện hiệu quả, các

quyền lợi hợp pháp của công ty và của khách hàng được đảm bảo.

6) Phí truyền tải phải được xác định sử dụng phương pháp chuẩn được ERAV

phê duyệt.

7) Phí truyền tải phải dựa trên các kiến nghị của TNO lên ERAV; các kiến nghị

phải tuân thủ các thủ tục do ERAV ấn định; ERAV phải đánh giá thẩm định

các phí dó và trình Bộ Công Thương duyệt.

8) TNO phải bồi thường cho khách hàng của mình khi có những sự cố gây thiệt

hại cho khách hàng.-31-Luận văn thạc sĩ2.6/Chương 1: Tổng quan về thị trường điệnSỰ PHÙ HỢP CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ TRUYỀN TẢI ĐỐI

VỚI THỊ TRƯỜNG ĐIỆN Ở VIỆT NAM2.3.1/ Luật Điện lực [8]

Phương pháp tính phí truyền tải mới tập trung vào các khía cạnh điều tiết liên

quan đến phát triển thị trường điện cạnh tranh trên cơ sở cơ chế kế hoạch tập

trung.

Phương pháp tính phí truyền tải mới phù hợp với mục tiêu hoạt động hiệu

quả của các cơng ty truyền tải.

Vì vậy, các cơng ty truyền tải có trách nhiệm đầu tư xây dựng đường dây đến

cơng tơ cho bên mua điện. Phương pháp tính phí truyền tập trung chủ yếu vào

vấn đề xác định phí truyền tải nhằm thu hồi tồn bộ chi phí và lợi nhuận cho

phép.

Cách tính phí này sẽ khuyến khích việc sử dụng điện kinh tế và hiệu quả,

thúc đẩy khâu sản xuất và tăng tính cạnh tranh của các cơng ty thông qua các cơ

chế kinh tế đồng thời phù hợp với các kinh nghiệm quốc tế.

Cuối cùng, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (TSĐ) xác định hiệu quả

kinh tế của việc mở rộng lưới truyền tải. Do vậy, Các hiệu quả kinh tế đã được

thể hiện bởi TSĐ và cơ chế này thúc đẩy phương pháp thu hồi vốn hiệu quả, và

các khách hàng được tự do lựa chọn địa điểm của đơn vị mình, do vậy phí

truyền tải sẽ tạo ra các tín hiệu kinh tế cho những khách hàng này.

2.6.2/ Giấy phép hoạt động điện lực [9]

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện yêu cầu TNO

phải đầu tư mở rộng và nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải để đảm bảo hệ

thống truyền tải điện đủ khả năng nhận điện từ các Nhà máy điện, truyền tải điện

tới các hệ thống truyền tải khác và phân phối điện cho hệ thống phân phối được

đấu nối vào lưới truyền tải phù hợp với TSĐ.

Về biểu giá, đối với các chi phí chung của truyền tải và các dịch vụ liên quan

đến truyền tải nói chung, cơng ty truyền tải đề xuất mức phí nhằm thu hồi các

chi phí này và trình lên cơ quan điều tiết phê duyệt phù hợp với phương pháp

xây dựng phí truyền tải đã được duyệt.-32-Luận văn thạc sĩChương 1: Tổng quan về thị trường điện2.6.3/ Quy định lưới điện [10]

Thị trường phát điện cạnh tranh (GCM) vẫn chưa hoàn tất các điều khoản về

sự sở hữu của cơ quan vận hành lưới truyền tải (TNO) và cơ quan vận hành hệ

thống & thị trường (SMO). Đối với GCM, việc tách riêng khâu truyền tải và

khâu phát điện cũng như tách riêng trách nhiệm đầu tư và xây dựng biểu giá

riêng biệt cho từng khâu truyền tải và phân phối. Đối với thị trường bán buôn

điện cạnh tranh, thì tách riêng các hoạt động phân phối và bán lẻ điện khỏi khâu

truyền tải điện. Điều này phù hợp với phương pháp tính phí truyền tải khi phí

này chỉ liên quan tới hoạt động truyền tải.

Phương pháp tính phí truyền tải sẽ xác định mức phí riêng biệt cho từng

trách nhiệm khác nhau của cơ quan vận hành lưới truyền tải (TNO) và cơ quan

vận hành hệ thống & thị trường (SMO). Khi đó, các họat động khác sẽ khơng

được tính lặp lại trong khi tính phí truyền.

Cơ quan SMO sẽ có các trách nhiệm:

o Duy trì an ninh cung cấp điện toàn hệ thống trong thời gian thực.

o Vận hành hệ thống điện nhằm đáp ứng các nhu cầu điện.

o Cực tiểu chi phí cung cấp điện tới các khách hàng cuối cùng.o Đáp ứng các mục tiêu về chất lượng cung cấp điện.

Cơ quan TNO sẽ có các trách nhiệm:

o Cung cấp dịch vụ lưới truyền tải thông qua SMO.

o Bảo dưỡng lưới truyền tải nhằm đảm bảo khả năng truyền tải, độ tin cậy vàkhả năng sẵn sàng của lưới.

o Lập kế hoạch ngừng vận hành lưới truyền tải nhằm tối thiểu hố chi phí điềuđộ.-33-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5/ PHÂN TÍCH KHUNG PHÁP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×