Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Thực trạng thực hiện quy định và điều lệ công ty

VI. Thực trạng thực hiện quy định và điều lệ công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

các chính sách và chiến lược của Cơng ty để các nhà đầu tư hiểu rõ về hoạt

động của Công ty. Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư cũng cung cấp thông tin chi

tiết kịp thời thông qua trang web của Công ty.

+Đơn vị cũng báo cáo cho Ban Điều hành về ý kiến và mối quan tâm

của các nhà đầu tư. Thông tin liên lạc của bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

được trình bày trong phần Thơng Tin Nhà Đầu Tư của Báo cáo thường niên

này và cũng có sẵn trong phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web Công ty

-Tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

+ Các cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức phù hợp với chương trình nghị sự

đã đề cập trong thư mời dự họp có liên quan. Cơng ty gửi đến các cổ

đông đầy đủ thông tin mời họp cổ đơng, bao gồm các tài liệu đính kèm,

có đầy đủ thơng tin liên quan đến cuộc họp. Ngồi ra, Cơng ty còn niêm

yết các thơng tin liên quan đến cuộc họp trên trang web của

HOSE/Vinamilk để các cổ đơng có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các

thơng tin này. Ngồi ra, ít nhất mười ngày trước ngày họp, thơng báo về

cuộc họp của cổ đông và tập hợp đầy đủ các tài liệu họp sẽ được công

khai trên trang web của Vinamilk nhằm cung cấp cho các cổ đông đủ

thời gian để chuẩn bị dự họp theo yêu cầu của luật pháp và quy định có

liên quan.

+ Chủ tịch HĐQT, các Trưởng TBKT, TBLT và TBNS, và các thành viên

HĐQT điều hành thường có mặt và sẵn sàng để giải đáp các thắc mắc

của cổ đông tại các cuộc họp này. Kiểm tốn độc lập của chúng tơi là

Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam cũng có mặt để giải quyết các yêu cầu

của cổ đông về việc tiến hành kiểm toán và việc soạn thảo và nội dung

báo cáo kiểm toán độc lập. Trong cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cho phép

các cổ đông đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến cũng như đưa ra khuyến nghị một

cách bình đẳng.

+ Trong ĐHĐCĐ năm 2017, Công ty đã mời đại diện của Phòng Kiểm

tốn Nội bộ, Phòng Kiểm sốt và Quản lý Rủi ro làm thành viên Ban

kiểm phiếu và mời một đại diện của các cổ đông để chứng kiến việc

kiểm phiếu với tư cách người giám sát độc lập.24+Chủ tịch HĐQT cũng trả lời các câu hỏi và cung cấp đầy đủ thông tin

theo yêu cầu của các cổ đông. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ghi

chép chính xác, đầy đủ kịp thời theo quy định của pháp luật và được

công bố kèm theo Nghị quyêt của ĐHĐCĐ cho HOSE, SSC và niêm yếttrên website của Vinamilk trong vòng 24 giờ sau cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017 được tổ chức vào ngày 15/04/2017. Tất cả

các tài liệu liên quan đến các cuộc họp ĐHĐCĐ không chỉ trong năm

2017 mà còn từ những năm trước được lưu giữ trên trang web của

Vinamilk bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để giúp các cổ đơng có thể

truy cập bất cứ lúc nào.

Hội đồng quản trị6.2.Trong năm 2017, HĐQT đã áp dụng thêm quy trình đánh giá hiệu quả của các

Tiểu ban. Qua đó, Cơng ty đã tăng cường tính hiệu quả làm việc của HĐQT nói

chung và sự đóng góp của từng thành viên HĐQT nói riêng.

-Cuộc họp đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT được tổ chức vào cuộc họp

cuối cùng của HĐQT trong năm với thành phần tham gia: tất cả các thành viên-HĐQT và sự hỗ trợ của Ban Thư ký

Tiêu chí đánh giá: Hành vi và hiệu quả hoạt động, và thể hiện qua các khía

cạnh:

+

+Kết quả doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số phi tài chính khác.

Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập, không điều hành, điều hành trong cơcấu thành viên HĐQT.

+ Số cuộc họp của HĐQT, của các tiểu ban và các nội dung được đề ra-trong từng cuộc họp.

+ Số lượng các trường hợp về xung đột lợi ích có xảy ra.

+ Việc tuân thủ quy định về bảo mật thơng tin.

+ HĐQT tham gia các chương trình đào tạo về quản lý.

+ Xây dựng chính sách thù lao cho HĐQT.

+ Các chính sách mới được phát triển và ban hành.

Hình thức đánh giá: Sử dụng một số câu hỏi được chọn lọc từ Tài liệu hướng

dẫn đánh giá HĐQT của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”) với thang điểm

đánh giá 05 mức độ. Các tiêu chí đánh giá có bổ sung 04 khía cạnh theo thực

hành của IFC như sau: (1) Khả năng tự lãnh đạo và kết quả hoạt động; (2) Sự25kết hợp kiến thức, kinh nghiệm, đặc tính đa dạng của các thành viên trong

-HĐQT; (3) Sự năng động; và (4) Quy trình hoạt động.

Kết quả: Trong năm 2017, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp

luật, điều lệ và đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Cơng ty. Các nội dung

thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân

sự và lương thưởng… đã được giải quyết một cách chuyên nghiệp. Toàn bộ các

thành viên HĐQT đạt kết quả tốt, đều chủ động và tích cực trong việc thực thi

trách nhiệm của mình, làm tốt bổn phận, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào

các quyết định chung của HĐQT.

6.3.

Tổng giám đốc và ban điều hành

a Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiệnviệc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc

điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

trong năm 2017 như sau:

--Phương thức giám sát: thông qua các công việc

+ Lập kế hoạch và triển khai thực hiện chiến lược 05 năm 2017–2021,

các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt

+ Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh

+ Hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro

+ Công tác hoạch định nguồn nhân lực

+ Lập và trình bày báo cáo tài chính

+ Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT

Kết quả giám sát

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và kết quả

thực tế tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, HĐQT ghi nhận kết quả

như sau:

+Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã triển khai thực hiện tốt các

hoạt động theo ủy quyền, phù hợp với các nghị quyết của HĐQT, và

đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2017 đã đề ra. Mặc dù tình

hình kinh doanh có nhiều biến động, công ty đã: (i) giữ vững và tăng

thị phần đối với nhiều nhóm sản phẩm chủ chốt, (ii) mở rộng và tăng

sự vững mạnh mạng lưới phân phối; (iii) nâng cao hiệu quả các hoạt

26động thuộc chuỗi giá trị; (iv) có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực phát

triển bền vững.

+ Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý: Công ty tiên phong trong

việc áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến, tuân thủ và cải tiến tốt quy trình, ý

thức và kiếm sốt rủi ro cao, uy tín và hình ảnh của Cơng ty tiếp tục

được nâng cao, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường.

+ Hệ thống báo cáo tài chính q, năm được lập và cơng bố phù hợp

với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện

hành. Công ty không để xảy ra các gian lận và khơng có ghi nhận

+bất thường đối với giao dịch bên liên quan.

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã duy trì một hệ thống khung

lương thưởng công bằng, hợp lý, cạnh tranh và có tính đến phát triển

bền vững. Các chương trình nhân sự kế thừa cho nhân sự cấp cao,

cấp trung phù hợp với cơ cấu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanhvà phát triển theo chiến lược đề ra.

b Hoạt động đánh giá của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các Giám đốc

Điều hành

Thực hiện theo Quy chế quản trị công ty, HĐQT thực hiện việc đánh

giá Tổng Giám đốc và các Giám đốc Điều hành dựa trên các tiêu chí sau:

-Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh

Bổn phận chung của Cán bộ quản lý cấp cao

Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao

Kết quả: Theo kết quả đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban

Điều hành đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017

trong sự tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động

của Cơng tyC. PHẦN 3: VAI TRỊ VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ27SƠ ĐỒ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Thực trạng thực hiện quy định và điều lệ công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×