Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Quyết định quản lý hành chính nhà nước mang tính chủ đạo:

-Là quyết định chủ yếu được ban hành nhằm mục đích đề ra các chủ

trương chính sách quản lý hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của

các chủ thể ban hành, làm cơ sở cho việc ra quyết định quy phạm pháp

luật hành chính hoặc quyết định áp dụng quy phạm hành chính.

Ví dụ: Nghị quyết của Chính phủ.b. Quyết định quy phạm pháp luật hành chính:

-Là loại quyết định đặt ra các quy tắc xử sự chung, áp dụng nhiều lần.

Ví dụ: Nghị định, quyết định…c. Quyết định áp dụng quy phạm pháp luật hành chính:

-Là quyết định do cơ quan hành chính nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức được uỷ

quyền hành pháp ban hành nhằm giải quyết các công việc cụ thể, cá biệt.Đây là

loại quyết định áp dụng pháp luật cho một trường hợp cụ thể của một cá nhân hay

một tổ chức nhất định, được ban hành trên cơ sở quyết định chung, quyết định

quy phạm pháp luật, nhưng cũng có trường hợp được ban hành trên cơ sở văn

bản cá biệt của cấp trên. Mang tính đơn phương và bắt buộc thi hành ngay.

Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền ban hành:

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

+ Chính phủ: ban hành nghị quyết, nghị định.+ Thủ tướng Chính phủ: ban hành Quyết định, chỉ thị.

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ: ban hành Quyết định, chỉ thị, thơng tư.

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân: có quyết

định, chỉ thị.

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước

có thẩm quyền chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân: có quyết định, chỉ thị.

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước liên tịch: có thông tư liên bộ, liên

ngành....PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

• Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ:

• - Quyết định quản lý hành chính nhà nước có hiệu lực trên phạm vi cả nước.

• - Quyết định quản lý hành chính nhà nước có hiệu lực trên phạm vi từng vùng, từng địa

phương.

• Căn cứ theo hình thức quyết định quản lý hành chính nhà nước:

• - Theo hình thức thể hiện: Quyết định quản lý hành chính nhà nước dưới dạng văn bản,

miệng (nhằm giải quyết những công việc cụ thể gấp rút như: trong chỉ huy máy bay, tàu biển,

phòng chống thiên tại...), ám hiệu, dấu hiệu (đèn hiệu, cờ hiệu, còi hiệu....).

ví dụ :về ám hiệu, dấu hiệu là quyết định quản lý hành chính nhà nước

• - Theo hình thức pháp lý: tên các quyết định quản lý hành chính nhà nước đã nêu theo cơ

quan ban hành.Tóm lại Quyết định quản lí hành chính Nhà nước dù thuộc loại nào cũng

là cơng cụ chủ yếu của hệ thống bị quản lí. Vì vậy khi ban hành quyết

định hành chính cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Đúng đường lối chính sách của Đảng

Phù hợp với pháp luật, đảm bảo pháp chế

Đúng thẩm quyền do pháp luật quy định

Đảm bảo sự thích hợp, hợp lí với sự phát triển xã hội, khả thi, kịp

thời, hệ thống3. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA QUYẾT

ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

*Tính hợp pháp

- Các quyết định quản lý hành chính nhà nước phải phù hợp với nội

dung và mục đích của luật.

- Các quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành trong

phạm vi thẩm quyền của chủ thể do

pháp luật quy định.

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước phải được ban hành đúng

hình thức và thủ tục do pháp luật quy định.*Tínhhợp lý:Một quyết định quản lý hành chính nhà nước được coi là hợp lý khi nó đáp ứng các yêu cầu sau :

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể và cá

nhân

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước phải xuất phát từ yêu cầu khách quan của việc thực

hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, khơng được xuất phát từ ý muốn chủ quan .

- Quyết định quản lý hành chính nhà nước phải có tính cụ thể và phù hợp với từng vấn đề, với các

đối tượng thực hiện.

- Ngôn ngữ, văn phong, cách trình bày một quyết định phải rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn, chính xác,

khơng đa nghĩa, nghĩa là phải đảm bảo kỹ thuật lập quy.

- Phải có tính dự báo cho tương lai.IV. Quy trình ban hành, tổ chức và thực hiện quyết định quản lí hành chính nhà nước

.• Quy trình ra quyết định hành chính chia thành 4 giai

đoạn. Mỗi một giai đoạn chia thành nhiều hoạt động

(bước) khác nhau.

oGiai đoạn xây dựng và ban hành quyết định

oGiai đoạn tổ chức thực hiện quyết định

oGiai đoạn kiểm tra việc thực hiện quyết định

hành chính

oGiai đoạn tổng kết, đánh giá hiệu lực và hiệu quả

của quyết định quản lý hành chính nhà nướcGiai đoạn xây dựng và ban hành quyết địnhGồm 4 bước sau:

• Bước 1: Điều tra nghiên cứu, thu thập thông tin và xử lý thơng tin.

• Bước 2: Soạn quyết định.

• Bước 3: Thơng qua quyết định.

• Bước 4: Ra văn bản.Giai đoạn tổ chức thực hiện quyết định

Gồm 3 bước:

• Bước 1: Phải nhanh chóng triển khai quyết định đến đối

tượng quản lý bằng phương tiện nhanh nhất, theo con

đường ngắn nhất tránh qua nhiều khâu trung gian.

• Bước 2: Tổ chức lực lượng thực hiện quyết định. Phân công

và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân

và bảo đảm tài chính thực hiện.

• Bước 3: Xử lý thông tin phản hồi, điều chỉnh kịp thời. Theo

dõi tiến độ triển khai để có biện pháp hỗ trợ và xử lý kịp

thời để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×