Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chế độ làm việc của vi

Các chế độ làm việc của vi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chèn văn bảni

a

I

A

o

OChèn đoạn văn bản trước vị trí con trỏ

Thêm đoạn văn bản sau vị trí con trỏ

Chèn văn bản vào vị trí đầu dòng

Thêm đoạn văn bản vào cuối dòng

Chèn hàng mới ngay sau hàng hiện tại

Chèn hàng mới trước hàng hiện tại41Thốt khỏi viZZ Lưu tập tin lại và thoát

:x Lưu tập tin lại và thoát

:w lưu tập tin lại

:q! thốt khỏi vi và khơng lưu lại

:wq Lưu tập tin lại và thoát

!: chỉ thao tác bắt buộc42Thao tác di chuyển trỏ - ký tự

• Các phím di chuyển phụ thuộc vào thiết bị đầu

cuối

• h,j,k,l tùy chọn khác cho phím di chuyển

• [n] h left [n] space(s)

• [n] j down [n] space(s)

• [n] k up [n] space(s)

• [n] l right [n] space(s)

43Di chuyển con trỏ - màn hình

• ^F forward one screen

• ^B backward one screen

• ^D down half screen

• ^U up half screen

(not case sensitive)44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chế độ làm việc của vi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×