Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chỉnh sửa văn bản

Chỉnh sửa văn bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thay đổi văn bảncw

cc

C

~thay đổi một từ

thay đổi tồn bộ hàng

thay đổi tự vị trí con trỏ tới cuối hàng

thay đổi chữ in của ký tự48Sao chép văn bản

• [n] yl sao chép [n] ký tự vào vùng đệm

• [n] yw sao chép [n] từ vào vùng đệm

• [n] yy sao chép [n] hàng vào vùng đệm49Dán(paste) văn bản

• p dán văn bản trong vùng đệm vào sau vị trí

con trỏ

• P dán văn bản trong vùng đệm vào trước vị trí

con trỏ50Một số lệnh đặc biệt

• J Kết hợp hàng hiện tại với hàng tiếp theo

• u(undo)

• U phục hồi hàng hiện tại trở về trạng thái lúc

trước chỉnh sửa

• . lặp lại thay đổi cuối cùng(repeat last

change)51Tìm kiếm và thay thế (Line Mode)

• Gõ vào s để yêu cầu vi thực hiện tìm kiếm và thay thế.

Định dạng chung của lệnh sẽ như sau:

range

s/WordToReplace/Replacement/g

• range có thể nhận các giá trị sau:

1,$ - toàn bộ tài liệu

10, $ - từ hàng 10 tới cuối tài liệu

1,20 - từ hàng 1 tới hàng 20

• g chỉ ra là quá trình thay thế đuợc thực hiện trên tồn bộ

tài liệu, nếu khơng có g thì chỉ thay thế giá trị xuất hiện

đầu tiên.52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉnh sửa văn bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×