Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải hệ phương trình tuyến tính bằng Matlab(Dùng toán tử )

Giải hệ phương trình tuyến tính bằng Matlab(Dùng toán tử )

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cho mạch điện sau

R1e1R2R3e2Cho thông số: R1= 10(omh) , R2= 20(omh) , R3= 10(omh)

e1= 20(v) , e2= 30(v)

Tính dòng điện I1 và I2 và I3 bằng cách lập theo dạng hệ phương trình đại số tuyến

tính ba ẩn số

Bài tập giải hệ phương trình tuyến tính sau:

A*X= B

Trong đó: A=[1/2 1/3 1/4 ; 1/3 1/4 1/5; 1/4 1/5 1/6]; B=[0.95 0.67 0.52]

Giải hệ đã cho54CHƯƠNG 8:MƠ HÌNH HĨA,MƠ PHỔNG HỆ THỐNG

1.Thư viện simulink và môi trường làm việc

Để Bắt đầu vào vựng làm việc của simulink trong cửa sổ command window ta gừ

lệnh >>simulink như sau:Trên màn hình sẽ xuất hiện thêm một cửa sổ mới , cửa sổ này chứa tồn bộ dữ liệu thư

viện của Simulink, nó có thể di chuyển được bằng chuột như sau:2.Thư viện power electronics:chứa các phần tử điện tử công suất553. Thư viện machines:chứa các loại động cơ diện4.Thư viện elements:chứa các thiết bị diện như tiếp điểm đóng cắt,điện trở,tụ…565. Thư viện electrical sources:chứa nguồn điện các loại6. Chức năng một số khối

1,khối constant: (khối hằng số) dùng tạo hằng số khơng phụ thuộc vào thời

gianVí dụ:2,khối mux : dùng tổng hợp các tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu tổng ở đầu

ra3,khối demux :tách tín hiệu đầu vào thành nhiều tín hiệu ở đầu ra57Ví dụ4,khối gain : dùng khuyếch đại tín hiệu đầu vàoVí dụ5,khối in: dùng tạo tín hiệu đầu vào cho 1 hệ thống conVí dụ6,khối out:dùng tạo tín hiệu đầu ra cho 1 hệ thống con đồng thời gửi tín hiệu đến

matlab7,khối so sánh relational operator:so sánh 2 tín hiệu vào và đưa ra tín hiệu nhị phân

ở đầu ra58Ví dụ7. Thư viện logic and bit operations

1,khối so sánh không compare to zero:dùng so sánh tín hiệu đầu vào với 0Ví dụ2,khối so sánh hằng số compare to constant:dùng so sánh tín hiệu vào với hằng số

bất kỳVí dụ593,khối so sánh logic(logical operator):dùng thực hiện các phép toán so sánh nếu thỏa

mãn điều kiện sẽ cho tín hiệu raVí dụ8.Thư viện math operations

1, khối tổng sum:thực hiện cộng hoặc trừ tín hiệu đầu vàoVí dụ602,khối tri tuyệt đối ABS:dùng lấy trị tuyệt đối3,khối chia Divide:chia 2 tín hiệuVí dụ4,Khối nhân Product:nhân 2 hay nhiều tín hiệu đầu vàoVí dụ5,khối hàm Math function:dùng thực hiện các hàm tốn học

61Ví dụ

?6,khối min max:dùng tách giá trị lớn nhất ,nhỏ nhất của giá trị đầu vàoVí dụ7,khối tổng xích ma(sun of flements):dùng tính tổng các tín hiệu vàoVí dụD,thư viện continuous

1,khối tích phân integrator:tính tích phân2,khối đạo hàm derivative: tính dạo hàm62E,thư viện signal routing

1,khối đi đến từ from go to:dùng đơn giản mơ hình phức tạp và đường nối các khối2,khối đồ thị scope: hiển thị tín hiệu của q trình mơ phỏng dưới dạng đồ thị3,khối hệ trục XY graph:dùng biểu diễn 2 tín hiệu vào trên hệ trục xy4,khối hiển thị display:hiển thị các thông số của q trình mơ phỏngG,thư viện sourcse

1,khối tín hiệu điều khiển ramp,step:dùng tạo tín hiệu bậc thang hay tín hiệu dốc

tuyến dùng khích thích các mơ hình simulink2,khối tạo sin (sin wave):tạo tín hiệu hình sin cho mơ hình liên tụcH,thư viện look up table gồm các khối tạo tín hiệu ra từ tín hiệu vào tương ứng9. thư viện simpower system

A,thư viện measurement: chứa các khối đo công suất điện,dòng,áp…63B,thư viện power electronics:chứa các phần tử điện tử công suất

10.Tạo mội trường làm việc

Từ cửa sổ Library Browser (xem hình trên) ta kích chuột vào file danh sách các mục

New , Open , Preferences xuất hiện .

Để tạo mơi trường làm việc (vùng để vẽ mơ hình) ta chọn mục New rồi chọn Model

Ctr+N một cửa sổ làm việc xuất hiện11. Phương pháp xây dựng mơ hình

Tất cả các bước trên là chuẩn bị cho việc xây dựng mơ hình mơ phỏng

Giả sử ta muốn xây dựng mơ hình phân tích sóng sin trên cửa sổ làm việc như sau:64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải hệ phương trình tuyến tính bằng Matlab(Dùng toán tử )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×