Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tiềm năng đất phi nông nghiệp

b. Tiềm năng đất phi nông nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

trong thời gian tới. Dự kiến bố trí khu dân cư trên cơ sở phát triển khu dân cư cũ và

ở gần các trục đường giao thông thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

4.5.3 Đất chuyên dùng

Ưu tiên cho việc xây dựng mới, nâng cấp các cơng trình xây dựng cơ bản.

Tu bổ hệ thống đường giao thơng, thủy lợi, bố trí đất cho các mục đích chuyên

dùng khác như khu sản xuất kinh doanh, khu thể thao, chợ…

4.6. Lập QHSDĐ nông nghiệp

4.6.1. Lập QHSDĐ nông nghiệp giai đoạn 2018-2023

Đất nông nghiệp của xã hiện tại có 2253,38 ha. Trong giai đoạn quy hoạch

loại đất này giảm do chuyển sang đất ở 5,25 ha, đất chuyên dùng 10,0 ha. Vì vậy,

tính đến năm 2023 diện tích đất nông nghiệp của xã là 2238,13 ha giảm 15,25 ha

so với năm 2017.

4.6.1.1. Đất sản xuất nơng nghiệp

Vì diện tích đất nơng nghiệp của xã rất nhỏ nên trong thời gian tới phường

có chủ trương thâm canh chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

* Dự kiến năng suất sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi trong giai đoạn quy

hoạch

Các căn cứ để dự kiến: Trong sản xuất nông nghiệp áp dụng mạnh mẽ khoa

học tiên tiến, mạnh dạn đưa các giống mới có năng suất cao, phẩm chất tốt vào thử

nghiệm trong đồng ruộng.

Bố trí cây trồng hợp lý, phát triển mạnh cây có năng suất cao, có giá trị kinh

tế cao, bố trí cây trồng thích hợp với từng loại đất. Khuyến khích thâm canh tăng

vụ, xen canh để có năng suất cao.

Xây dựng mơ hình trang trại, kết hợp tốt giữa trồng trọt và chăn nuôi, phát

triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Đưa các giống vật ni

có chất lượng tốt vào chăn ni tại địa phương.Cơng tác chăm sóc, theo dõi, phát hiện và ngăn ngừa dịch bệnh gia súc gia cầm

là vơ cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất vật nuôi. Công tác

này cần tiến hành thường xuyên và theo định kỳ. Nếu cần thiết phải tiêm phòng

cho từng loại vật ni khác nhau đặc biệt là dịch cúm.

Dự kiến năng suất sản lượng cây trồng, vật ni được trình bày qua bảng 4.6.

Bảng 4.6: Dự tính năng suất, sản lượng các loại cây trồng vật ni chínhChỉ tiêuĐVT

2017

Ngành trồng trọt1. Lúa xn

Diện tích

Ha

Năng suất

Tạ/ha

Sản lượng

Tấn

2. Lúa mùa

Diện tích

Ha

Năng suất

Tạ/ha

Sản lượng

Tấn

3. Ngơ

Diện tích

Ha

Năng suất

Tạ/ha

Sản lượng

Tấn

4. Rau các loại

Diện tích

Ha

Năng suất

Tạ/ha

Sản lượng

Tấn

4.6.1.2. Diện tích các loại đất phải thu hồi2023400

64

2.560430

65

2.795110

52,5

557,5130

56

728150

25

375180

30

54030

15

4540

16

64Để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã, trong giai đoạn

quy hoạch cần phải thu hồi diện tích đất phục vụ cho các mục tiêu đã đề ra cụ thể

như sau: Đất nông nghiệp bị thu hồi trong giai đoạn quy hoạch là 15,25 ha trong đó

đất chuyên trồng lúa là 10 ha, đất trồng cây hàng năm là 5,25 ha. Các số liệu cụ thể

được trình bày trong bảng 4.7 dưới đây:

Bảng 4.7: Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch sử dụng đấtThứ tự Loại đất cần phải thu hồi1

1.1

1.1.1NNP

SXN

CHN

LUC

BHKĐất nông nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

4.6.1.3. Chu chuyển và cân đối quỹ đấtDiện tích

(ha)

15,25

15,25

10

10

5,25a) Chu chuyển đất đai

Trong q trình quy hoạch sử dụng đất, biến động các loại đất cụ thể sẽ được tổng

hợp lại và thực hiện chu chuyển. Việc chu chuyển các loại đất được trình bày trong bảng

4.8:4.6.1.4. Tổng hợp diện tích đất đai sau quy hoạch

Đến năm 2023 phương án quy hoạch sử dụng đất trên tồn phường với tổng

diện tích tự nhiên là 4233,67ha thì:

Đất nông nghiệp là 2238,13ha chiếm tỷ lệ 52,86% tổng diện tích tự nhiên;

Đất phi nơng nghiệp là 669,38 ha chiếm tỷ lệ 15,81% tổng diện tích tự

nhiên. Trong đó:

Đất ở nông thôn là 62,42 ha

Đất chuyên dùng là 237 ha

Đất tơn giáo tín ngưỡng là 2,44 ha

Đất nghĩa trang nghĩa địa là 127,02 ha.

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng là 240,5 ha.

Đất chưa sử dụng là: 1326,16 ha.

4.6.2. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất được xây dựng cho thời kỳ 2018 – 2023 chi tiết

4.6.2.1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018-2020

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Cấp đất ở mới với tổng diện tích 0,85 ha lấy từ đất trồng cây hàng năm;

Xây dựng rãnh thoát nước cho các hộ cấp mới 0,016 ha lấy từ đất trồng lúa;

Xây dựng đường giao thông cho khu vực cấp đất ở mới là 0,05 ha lấy từ đất chuyên

trồng lúa

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Giao đất ở mới với diện tích 1,02 ha lấy từ đất trồng lúa;

Xây dựng trang trại bò : 10 ha lấy trên đất lúa đất lúa

Xây dựng rãnh thoát nước cho các hộ cấp mới 0,017 ha lấy từ đất trồng lúa;

Xây dựng đường giao thông cho khu vực cấp đất ở mới là 0,063 ha lấy từ đất chuyên

trồng lúa

Đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 0,1 ha ;* Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Cấp đất ở mới với diện tích 0,75 ha được lấy từ đất lúa;

Xây dựng rãnh thoát nước cho các hộ cấp mới 0,015 ha lấy từ đất trồng lúa;

Xây dựng đường giao thông cho khu vực cấp đất ở mới là 0,05 ha lấy từ đất chuyên

trồng lúa

Đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 0,5 ha lấy từ đất chuyên lúa;

4.6.2.2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2010– 2023

Trong giai đoạn này tiến hành cấp 2,68 ha đất ở lấy từ đất chuyên lúa;

Xây dựng hệ thống thủy lợi: 0,48 ha lấy từ đất lúa;

Diện tích đất nơng nghiệp còn lại cần tích cực sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ

thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống có năng suất cao vào thử nghiệm

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng sản lượng cây trồng đảm bảo an toàn

lương thực của xã đồng thời góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống người

dân.

4.6.3. Kết quả lập QHSDĐ nông nghiệp

Phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã Thanh Xuân, huyện Thanh

Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2023 nhằm phân bổ quỹ đất một cách

hợp lý, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm,

tránh lãng phí nguồn tài nguyên. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảm bảo phát triển kinh tế đồng bộ, bền vững,

bảo vệ tốt các nguồn tài nguyên và môi trường.

* Về kinh tế: Đất đai được sử dụng một cách cân đối và mang lại hiệu quả

kinh tế cao. Việc sử dụng đất hợp lý đã tận dụng được mọi điều kiện thuận lợi của địa

phương, từ đó nâng cao giá trị sản xuất và đa dạng hoá các ngành tăng nguồn thu

nhập cho ngân sách xã. Năm 2023 tổng thu nhập của xã Thanh Xuân phấn đấu đạt

750 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12% - 14 %, thu nhập bình quân

đầu người đạt 30 - 35 triệu đồng/ người. Ngồi ra nó còn thúc đẩy nền kinh tế pháttriển ngày càng mạnh, tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm

tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cơ cấu của các ngành kinh tế năm quy hoạch như sau:

Ngành nông nghiệp 24,5%, ngành CN – XDCB 52 %, ngành thương mại dịch vụ 23,5

%.

* Về xã hội: Khi quy hoạch sử dụng đất hợp lý sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế,

góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Tạo công ăn việc làm cho người lao

động, giải quyết tình trạng thiếu việc làm. Tỷ lệ lao động trong các ngành phi nông

nghiệp tăng lên đáng kể. Năm 2023, xã Thanh Xn phấn đấu khơng còn hộ nghèo,

tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm dưới 25 %, Sức khỏe người dân được quan tâm,

khơng có trẻ em bị suy dinh dưỡng, 100% đơn vị xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.

Từ đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và giảm thiểu những tiêu cực trong

xã hội.

* Về mặt mơi trường: Khi bố trí và phân bổ đất đai cho từng mục đích sử

dụng cần phải dựa vào điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý tạo ra cảnh quan môi trường

xanh sạch. Trong các khu dân cư được bố trí trồng cây xanh xung quanh khu vực

sống nhằm tạo khơng khí trong lành cho người dân. Trong các khu cơng nghiệp có

hệ thống cây xanh và các hồ nước lớn nhằm điều hòa khơng khí. Ngồi ra, khi quy

hoạch đất đai hợp lý và có hiệu quả còn tránh được tình trạng mất đất do xói mòn

và ơ nhiễm đất.PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của xã Thanh Xuân,

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2023 được xây dựng

trên cơ sở áp dụng quy định của luật Đất đai năm 2013 và phương pháp luận

về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và môi trường hướng

dẫn, dựa trên cơ sở thực trạng sử dụng đất, biến động đất đai của xã trong

những năm qua, dựa vào định hướng và nhu cầu sử dụng đất của các ngành,

các mục tiêu kinh tế xã hội của phường. Do đó, phương án này đảm bảo tính

hệ thống, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng được các

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã.

Phương án quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn 2018 – 2023

được tiến hành trên cơ sở tổng hợp phân tích các nhu cầu sử dụng đất cho

các mục đích phi nơng nghiệp, rà sốt, xem xét theo những quy định về

mức đất của từng loại đất theo luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của

tỉnh. Vì vậy, phương án quy hoạch sử dụng đất đai của xã đảm bảo tính

khả thi và thực tiễn.Phương án quy hoạch sử dụng đất của xã Thanh Xuân, huyện Thanh

Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2023 có các kết quả cụ thể sau:

Đất sản xuất nơng nghiệp giảm 2,484 ha

Đất ở nông thôn tăng 2,142 ha

Đất chuyên dùng tăng 0,342 ha. Trong đó sử dụng vào mục đích cơng

cộng.

Tính đến năm 2023 có 2,484 ha đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi

nơng nghiệp, trong đó chuyển sang đất ở là 2,142 ha, chuyển sang đất

chuyên dùng là 0,342 ha.

Phương án quy hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho công tác quản lý

nhà nước về đất đai tại cấp cơ sở được tốt hơn, là cơ sở khoa học cho lập kế

hoạch sử dụng đất trong các giai đoạn tiếp theo, giải quyết nhu cầu đất ở cho

các hộ gia đình, phân bổ hợp lý nhu cầu về đất đai của các ngành. Giúp địa

phương phát huy tối đa nội lực, thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm

cho người lao động. Việc chu chuyển các loại đất như trên là hợp lý, phù

hợp với việc xóa đói giảm nghèo, từng bước đơ thị hóa. Sự chuyển đất nơng

nghiệp cho các mục đích sử dụng khác như phương án trên là cần thiết.

5.2. Kiến nghị

Đề nghị UBND huyện, phòng Tài ngun và mơi trường và các ban

ngành có liên quan xem xét, phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất xã

Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2023 để

UBND phường có căn cứ tổ chức thực hiện nhằm tăng cường công tác quản

lý đất đai trên địa bàn xã.

Đề nghị UBND huyện, các phòng có chức năng và địa phương thường

xuyên theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch được

thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.PHẦN VI: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Đất Đai (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Võ Thị Bé Năm (2003), “Sử dụng hợp lí tài nguyên đất trong sản xuất nông

nghiệp bền vững”, Nông nghiệp và phát triển nơng thơn.

3. Giáo trình quy hoạch sử dụng đất

4. Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân, Đánh giá tình hình thực hiện quản lí cơng

tác quản lí nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Thanh XuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tiềm năng đất phi nông nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×