Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 2: Script các đối tượng trong SSMS

Bài 2: Script các đối tượng trong SSMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau đó paste ở New QueryExecute để truy vấn và shrink the transaction log 2 cách tạo cơ sở dữ liệu (Script As and Generate Script)

 Script Databases bằng cách sử dụng Script optionTùy chọn này chỉ ra các tùy chọn để cấu hình database.

Tìm dòng “AdventureWorks2012” và thay đổi nó thành

“AdventureWorks2012a”Sau đó Execute nó Script a database bằng cách sử dụng Generate Scripts optionClick chuột phải vào AdventureWorks2012 > Tasks > Generate ScriptsNext để mở trang Set Scripting Options. Tại đây có thể cấu hình vị trí lưu tập lệnh và

một số tùy chọn nâng cao bổ sung. Chọn Advanced và đảm bảo các tùy chọn này

được đặt:

Script Statistics set to Script Statistics.Types of data to script set to Schema only.Script Indexes set to True. TablesClick chuột phải vào dbo.ErrorLog > Script Table as > DROP And CREATE

To > New Query Editor WindowSau đó execute nó, ở đây, việc làm này là để xóa bảng Errorlog và tạo lại nó Script stored proceduresClick chuột phải vào stored procedure dbo.uspGetBillOfMaterials > Script

Stored Procedure As > DROP and CREATE To > New Query Editor Window Script extended events (cách để Script out extended events)Click chuột phải vào extended session mà ta muốn > Script Session As > New

Query Editor WindowĐổi tên của session từ system_health thành system_health2Nhấp chuột phải vào Session trong Object Explorer . Chọn Refresh. Biểu tượng

màu xanh lá cây bên cạnh session cho biết phiên đang chạy. Biểu tượng màu đỏ

cho biết phiên bị dừng.

Bài 3: Sử dụng mẫu trong SSMS

 Sử dụng các Template mẫu để tạo các T-SQL script

-Trên thanh View ở menu, chọn Template BrowserClick chuột phải vào template, và chọn OpenSửa đổi template cần thiết, sau đó Execute nóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2: Script các đối tượng trong SSMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×