Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 4.2 Tải, tạo các Corrupted File và chỉnh sửa

Bài 4.2 Tải, tạo các Corrupted File và chỉnh sửa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 3: Thêm Error Flow RedirectionBước 4: Thêm Flat File DestinationBước 5: Chạy thử bài 4 và kết quảBài 5: Thêm gói SSIS và cấu hình cho Package Deployment Model

Bước 1: Sao chép các gói của bài 4Bước 2: Cho phép và cấu hình Package Configurations.Bước 3: Chỉnh sửa thuộc tính và cài đặt cấu hình Directory.Bước 4: Chạy thử bài 5 và kết quả.Bài 6: Sử dụng tham số cấu hình Project Deployment Model trên

SSIS.

Bước 1: Sao chép các gói trong bài 5.Bước 2: Chuyển đổi Project xang Project Deployment Model.Bước 3: Chạy thử bài 6 và kết quả.Bước 6.4: Deploying bài 6 và kết quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 4.2 Tải, tạo các Corrupted File và chỉnh sửa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×