Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 1: Tạo project cơ bản với SSIS.

-Bài 1: Tạo project cơ bản với SSIS.

Tải bản đầy đủ - 0trang

40Bước 2: Thêm và cấu hình một Flat File Connection Manager.Bước 3: Thêm và cấu hình một OLE DB Connection Manager vào SSIS.41Bước 4: Thêm một gói Data Flow Task.Bước 5: Thêm và cấu hình Flat File Source.4243Bước 6: Thêm và cấu hình Lookup Transformations.44Bước 7: Thêm và cấu hình OLE DB Destination.Bước 1.8: Định dạng bố trí xắp sếp Data Flow.4546Bước 1.9: Chạy thử bài 1.4748-Bài 2: Thêm Vòng Lặp Với SSIS.

Bước 2.1: Sao chép các gói trong bài 1.Bước 2.2: Thêm và cấu hình một Foreach Loop Container .49Bước 2.3: Chỉnh sửa Flat Flile Connection Manager.Bước 2.4: Chạy thử bài 2.50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 1: Tạo project cơ bản với SSIS.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×