Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 5: Thêm gói SSIS và cấu hình cho Package Deployment Model.

-Bài 5: Thêm gói SSIS và cấu hình cho Package Deployment Model.

Tải bản đầy đủ - 0trang

59Bài 5.3: Chỉnh sửa thuộc tính và cài đặt cấu hình Directory.Bài 5.4: Chạy thử bài 5 và kết quả.60-Bài 6: Sử dụng tham số cấu hình Project Deployment Model trên SSIS.

Bước 6.1: Sao chép các gói trong bài 5.Bước 6.2: Chuyển đổi Project xang Project Deployment Model.

6162Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 5: Thêm gói SSIS và cấu hình cho Package Deployment Model.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×