Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp kích cầu đầu tư nước ngoài

Giải pháp kích cầu đầu tư nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành với các nhà

đầu tư, đặc biệt là Diễn đàn doanh nghiệp hàng năm, tăng cường công tác thanh tra,

kiểm tra...83KẾT LUẬN

Qua bài nghiên cứu “Kích cầu đầu tư – Lý thuyết và thực tiễn”, chúng ta

nhận thấy rõ được tầm quan trọng của kích cầu đầu tư đến nền kinh tế. Và càng phát

huy vai trò trong giai đoạn nền kinh tế bị khủng hoảng. Từ đó có những nhìn nhận

đúng đắn và các giải pháp thực hiện hợp lý, có hiệu quả khi đưa ra các chính sách

và trong q trình thực hiện các gói kích cầu. Nhận thức được rõ điều này sẽ cho

chính phủ những quyết định đúng đắn trong việc đưa ra các chính sách. Những

chính sách của nhà nước nên tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển lành mạnh, dần

nâng cao khả năng tự chủ dựa vào nội lực là điều cần thiết để giảm thiểu tác động

tiêu cực của những biến động cả về kinh tế, chính trị, xã hội.

Việc tiếp tục rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng là điều khơng thể

tránh khỏi vì theo quy luật vận động của nền kinh tế thì có hưng thịnh ắt sẽ có suy

thối, chạm đáy suy thối thì nền kinh tế sẽ tự phục hồi dựa trên sức lực sẵn có của

nền kinh tế đó. Việc chúng ta cần làm bây giờ khơng phải là tìm cách tránh được

những cuộc khủng hoảng vốn dĩ là tất yếu của nên kinh tế mà chúng ta cần chuẩn bị

cho nền kinh tế một sức khỏe thật tốt để có thể chống đỡ được những tác động từ

cuộc khủng hoảng, sau đó có những biện pháp hợp lý để vực dậy nhanh chóng nền

kinh tế.84Tài liệu tham khảo

1. PGS.TS Từ Quang Phương – PGS.TS Phạm Văn Hùng, Giáo trình “ Kinh tế

đầu tư” NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

2. Chuyên đề nghiên cứu khoa học: đánh giá tác động của gói kích thích kinh té

tại Vn( ủy ban kinh tế quốc hội, vụ kinh tế).

3. Tạp chí khoa học và cơng nghệ, đại hoc đà nẵng số 5(40).2010

4. Các vấn đề của gói kích cầu thứ nhất- bài học kinh nghiệm về chính sách

kích cầu cho Việt Nam

5. TS. Nguyễn Minh Phong, Những tác động của “kích cầu” đối với nền kinh tế

nước ta http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?

distributionid=149722

6. TS. Trần Đình Thiên - Viện Kinh tế Việt Nam, Có cần tiếp gói kích cầu thứ

hai?

http://www.thesaigontimes.vn/26164/Co-can-tiep-goi-kich-cau-thu-hai.html

7. Trần Ngọc Thơ - Đại học Kinh tế TPHCM và Hồ Quốc Tuấn - Đại học

Manchester, Anh, “Mổ xẻ” gói kích cầu để nhìn về tương lai - Phần 1: Kích

cầu kiểu Việt Nam

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/30671/

8. Trần Ngọc Thơ - Đại học Kinh tế TPHCM và Hồ Quốc Tuấn - Đại học

Manchester, Anh, Lựa chọn chính sách và hệ lụy

http://www.thesaigontimes.vn/30959/Lua-chon-chinh-sach-va-he-luy.html

Website

Tổng cục thống kê: https://www.gso.gov.vn

Bộ kế hoạch và đầu tư: http://www.mpi.gov.vn

Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn

Quỹ tiền tệ IMF: http://www.imf.org85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp kích cầu đầu tư nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×