Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thành lập quỹ giải phóng mặt bằng và tái định cư

- Thành lập quỹ giải phóng mặt bằng và tái định cư

Tải bản đầy đủ - 0trang

100

bạc, hoạt động khơng vì lợi nhuận và theo hình thức cấp phát đầu tư.

+ Hình thức sử dụng: Quỹ giải phóng mặt bằng và tái định cư để đầu

tư cho các dự án xây dựng các khu tái định cư và đẩy nhanh cơng tác giải

phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định về quản lý đầu

tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước.

+ Nguồn thu của quỹ: Từ các nguồn: Vốn ngân sách Trung ương, bổ

sung ngân sách địa phương, tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất, tiền của các

tổ chức tài trợ trong và ngồi nước, tiền đóng góp của chủ đầu tư, các tổ chức

và cá nhân khác...

4.2.3. Nhóm giải pháp về hỗ trợ và tái định cư phục vụ cho cơng tác giải

phóng mặt bằng

Đối với các khoản chi phí (Hiện nay đang gọi là hỗ trợ) cần giao quyền

chủ động hơn nữa cho các địa phương trong việc đưa ra các quyết định cụ thể,

do đó khơng nên đưa ra các quy định quá chi tiết về số lượng tiền hoặc tỷ lệ

% chi phí hỗ trợ. Nhà nước cần có chính sách về trợ cấp khó khăn cho các đối

tượng khơng còn đất sản xuất nơng nghiệp, nghiên cứu, thử nghiệm dự án

phục hồi, tái tạo thu nhập cho những hộ nông dân ở những khu vực có diện

tích đất nơng nghiệp bị thu hồi lớn bằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo chỗ

làm việc mới, ổn định đời sống. Các dự án quy hoạch chi tiết cần quan tâm

đến hiện trạng sử dụng đất, hạn chế tối đa việc di dời các hộ dân nằm trong

phạm vi dự án. Các dự án đầu tư khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu du

lịch, khu dịch vụ lớn cần phải đảm bảo cơ sở hạ tầng cho các khu dân cư cũ

giáp ranh, tạo điều kiện sinh hoạt tương đương theo hướng đơ thị hố.

Đối với các dự án phải tổ chức di dân để GPMB chưa quy định cụ thể

trách nhiệm và quyền lợi của chủ đầu tư trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật

khu di dân tái định cư nhất là đối với các dự án phải thực hiện tái định cư tại

chỗ. Nhà nước chưa có chính sách chiến lược nhằm triển khai các dự án tái

định cư cũng như chưa có hỗ trợ cụ thể về tài chính, cơ chế chính sách về đầu

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/101

tư đối với dự án xây dựng khu tái định cư. Thực tế để đẩy nhanh tiến độ giải

phóng mặt bằng khi triển khai các dự án đầu tư, công tác chuẩn bị quỹ đất và

quỹ nhà ở phục vụ tái định cư cho các đối tượng phải di dời cần phải chủ

động đi trước một bước.

+ Về xây dựng đồng bộ khu tái định cư: Đây là một khâu quan trọng

quyết định tới sự thành công hay thất bại của một phương án bồi thường, giải

phóng mặt bằng đặc biệt là các dự án phải sử dụng nhiều đất, di chuyển nhiều

dân. Đối với người dân thì phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn là một bất đắc dĩ.

Khi đến nơi ở mới những vấn đề họ quan tâm là việc làm, điều kiện sinh hoạt

như giao thông, điện nước... Do đó cần thiết phải tạo lập cho những người dân

phải di chuyển tới khu tái định cư những điều kiện về nơi ăn, chốn ở phải

bằng hoặc tốt hơn trước. Phải xây dựng đồng bộ về đường đi, cấp thoát nước,

cơ sở khám bệnh, trường học... có như vậy mới khuyến khích người dân rời

bỏ mảnh đất mà tổ tiên, cha ông đã bao đời gây dựng để Nhà nước sử dụng,

cần phải đền đáp một cách xứng đáng những mất mát của người dân vì lợi ích

chung của cả xã hội, của đất nước.

4.2.4. Nhóm giải pháp định hình phương pháp tính giá trị đất đai trong

khu vực giải phóng mặt bằng

4.2.4.1. Nguyên tắc xác định giá trị đất phù hợp, đồng bộ khi bồi thường

Tỉnh Thái Nguyên cần kiến nghị với Chính phủ sớm ban hành phương

pháp giá đất khung giá các loại đất, để trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên ban

hành văn bản quy định các mức giá để áp dụng trên địa bàn. Những điều

chỉnh trong xác định giá bồi thường cần dựa trên nguyên tắc cơ bản: Bồi

thường thiệt hại về đất phải đảm bảo cho người bị thu hồi đất có khả năng tái

tạo cuộc sống, việc làm, thu nhập bằng đất ở, đất nơng nghiệp có giá trị tương

đương, tư liệu sản xuất khác hoặc tiền vốn thay thế.

Giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất cần được xác định

trên cơ sở một khung giá nhất định do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/102

Tuy nhiên, do giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế biến động theo

thời gian, trong khi khung giá phải căn cứ trên cơ sở giá đất chuyển nhượng

thực tế và phải được điều chỉnh theo từng thời kỳ phù hợp với nhu cầu sử

dụng đất và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.4.2.4.2. Phương pháp tính giá trị đất đai khi bồi thường

Trong phương hướng điều chỉnh mức giá bồi thường thời gian tới,

không quy định thống nhất mức giá bồi thường theo địa giới hành chính, mà

quy định mức giá bồi thường phân vùng theo vành đai và các khu vực có mức

độ đơ thị hoá khác nhau. Việc phân vùng càng chi tiết càng đảm bảo chính

xác, nhất là khi xử lý đối với các dự án có diện tích chiếm đất lớn.

Đối với đất ở đô thị, cần cho tổ chức khảo sát, xác định giá chuyển

nhượng thực tế quyền sử dụng đất ở một số khu vực.

Đối với đất nông nghiệp, việc quy định rõ đất “ trong đô thị”, đất “ ven

đô thị”, đất “nông thôn” là hết sức quan trọng, vì dẫn đến những khác biệt rất

lớn. Đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị phải được bồi thường theo

giá đất nông nghiệp và được cộng thêm một khoản chênh lệch giữa giá đất ở

và đất nông nghiệp.

4.2.5. Nhóm giải pháp về cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

a. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể đến năm 2020 được Bộ chính trị và

UBND tỉnh phê duyệt, đẩy nhanh việc hoàn thành quy hoạch chi tiết mạng

lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố Thái Nguyên. Tập trung đầu tư

gọn cho từng khu vực làm sức hút đầu tư cho phát triển đô thị. Tiến hành cắm

mốc giới và công bố công khai quy hoạch trong nhân dân, đồng thời phân cấp

quản lý cho các cấp, các ngành quản lý quy hoạch cho phù hợp và hiệu quả.

b. Đổi mới công tác nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển đô thị phải

trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và kế hoạch sử dụng

đất. Cần tập trung nghiên cứu, xác định rõ định hướng sử dụng đất, phát triển

hạ tầng kỹ thuật và xã hội để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo quản lý phát

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/103

triển đơ thị. Trong từng giai đoạn cụ thể ưu tiên quy hoạch các khu đô thị

mới, tập trung đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội để dự án đầu tư có

tính khả thi, khơng bị động. Khi lập dự án chủ đầu tư phải lập phương án giải

phóng mặt bằng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với dự án

có di dân, nhất thiết phải xác định được nơi tái định cư mới được giao đất.

c. Hạn chế việc giao đất xây dựng thực hiện các dự án vào các khu dân

cư đã ổn định và có truyền thống lâu đời. Coi trọng nguyên tắc di dân tại chỗ

hoặc gần nơi ở cũ, ưu tiên dành quỹ đất, lựa chọn các khu vực có điều kiện

thuận lợi, có khả năng phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu

hồi các diện tích của các đơn vị sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, vi phạm

Luật Đất đai sử dụng để xây dựng các khu tái định cư của huyện Phổ Yên.

4.2.6. Nhóm giải pháp tăng cường tổ chức thực hiện

a. Để tăng cường sự lãnh đạo tập trung, chỉ đạo thống nhất của các cấp

Uỷ Đảng trong công tác GPMB, đề nghị Huyện uỷ và HĐND huyện nói

chung và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thái Ngun nói riêng ra nghị quyết về cơng

tác giải phóng mặt bằng.

+ Trước hết phải làm thơng suốt trong nội bộ Đảng và nhân dân về chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát động cán bộ, Đảng viên phải

gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động quần chúng quán triệt thực

hiện về chương trình quy hoạch phát triển đô thị, thống nhất quan điểm và

yêu cầu về chính sách bồi thường, GPMB và tổ chức bố trí tái định cư.

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, cử đại diện cấp uỷ và đại diện

các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia Hội đồng bồi thường, GPMB và tái

định cư, đồng thời coi trọng phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực

hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Thực hiện mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cấp uỷ, Đảng viên

và các đoàn thể quần chúng ở cơ sở thơng qua góp ý, lấy ý kiến và bổ sung dự

án khi thực hiện các dự án đầu tư lớn cho sát hợp.

+ Ban bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Phổ Yên có sự tham

gia của cấp uỷ, mặt trận, các đoàn thể và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/104

của Phó chủ tịch UBND huyện Phổ Yên phụ trách khối kinh tế.

b. Tỉnh Thái Nguyên ban hành “Quy định về việc tổ chức thực hiện

công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Trong đó quy

định cụ thể về trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ đầu tư và các tổ chức,

cá nhân có liên quan trong công tác bồi thường, GPMB. Đồng thời quy định

cụ thể về công tác tuyên truyền vận động, các biện pháp xử lý kiên quyết đối

với các trường hợp cố tình không chấp hành trong công tác GPMB vi phạm

pháp luật.

c. Kiện tồn tổ chức bộ máy làm cơng tác bồi thường, GPMB các cấp

theo hướng:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy GPMB chuyên trách và tăng cường cơ sở vật

chất, phương tiện làm việc phục vụ công tác GPMB ở Tỉnh, Huyện, Thành

phố giải quyết chính sách cho cán bộ làm cơng tác GPMB. Hình thành tổ

chức chun lo nhà đất tái định cư phục vụ GPMB. Thí điểm mơ hình doanh

nghiệp làm cơng tác giải phóng mặt bằng.

d. Tăng cường cơng tác chỉ đạo kiểm tra, thực hiện chính sách giải

phóng mặt bằng, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc; khen thưởng

thích đáng và xử lý nghiêm minh.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đồn thể và các cơ quan bảo vệ pháp

luật các cấp từ Tỉnh đến Huyện, Thành phố xác định rõ trách nhiệm trong

việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng như Nghị

quyết của HĐND thành phố Thái Nguyên về tăng cường biện pháp chỉ đạo

thực hiện, định kỳ tổ chức đánh giá kiểm điểm, rút ra những bài học kinh

nghiệm và đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện triệt để,

sáng tạo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh Thái Nguyên, cũng như

Nghị quyết của Huyện và HĐND huyện Phổ n hồn thành tốt nhiệm vụ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/105

GPMB năm 2011.

4.3. Kiến nghị

Để công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB được nhanh gọn, phù hợp

thực tế, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, bảo đảm hài hồ lợi

ích của Nhà nước và người bị thu hồi cũng như để hướng đến sự phát triển

bền vững, chúng tôi xin kiến nghị:

- Cần sớm hồn thiện về hệ thống chính sách, pháp luật về bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đảm bảo tính hợp lý nhất

quán, tránh sự chồng chéo dẫn đến vướng mắc trong giải quyết, xét duyệt.

- Công tác quản lý đất đai cần phải chặt chẽ, nhất là việc giao đất, cho

thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thiết lập hồ sơ địa chính

đầy đủ, chính xác và thường xuyên chỉnh lý biến động, vừa để công tác quản

lý nhà nước về đất đai kịp thời và tốt hơn vừa là cơ sở cho việc xác định đối

tượng và điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

- Xây dựng bảng giá đất phải phù hợp với giá thị trường. Giá bồi

thường nên áp dụng thống nhất cho mọi dự án, khơng phân biệt dự án cơng

ích hay kinh doanh. Không để sự chênh lệch quá lớn về giá bồi thường, hỗ trợ

của cùng loại đất thu hồi và giá của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

- Có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất một cách

thoả đáng, trong đó quan tâm đến đào tạo, chuyển đổi nghề sau thu hồi đất.

Có như vậy mới hướng đến sự phát triển bền vững cho xã hội.

- Cần quy định rõ hơn về các tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng của khu tái định

cư tuỳ theo từng vùng cũng như quy định về quy hoạch, kiến trúc tổng thể,

thời gian hoàn thành và bàn giao khu tái định cư phải thực hiện trước khi thực

hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án theo qui định.

- Cương quyết xử lý nghiêm các Chủ đầu tư đã được giao đất, cho

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/106

thuê đất không thực hiện thi cơng dự án ngay, chuyển đổi mục đích sử

dụng đất sai qui định.

- Trình độ của cán bộ tham gia công tác bồi thường, GPMB cần được

bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm,

khách quan cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời có cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp

lý, tương xứng để cán bộ có thể n tâm cơng tác.

- Trong cơng tác bồi thường, GPMB trình độ hiểu biết và tinh thần hợp

tác của người dân là rất quan trọng. Do vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận

động nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện quyết định thu hồi đất, việc lập

phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB cần được thực hiện theo đúng trình

tự, đúng chế độ chính sách, dân chủ cơng khai.

Nếu thực hiện tốt các vấn đề trên thì cơng tác bồi thường, hỗ trợ và

GPMB khơng còn là vấn đề nan giải khi tiến hành đầu tư xây dựng các dự án

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên./.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/107KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đề tài chúng tơi có

một số kết luận sau:

- Trình tự tiến hành cơng tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước

thu hồi đất đã được các cấp chính quyền UBND huyện Phổ Yên thực hiện tốt,

phù hợp với quy định của Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Nghị định

17/2006/NĐ-CP; Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP...

- Đối tượng đủ điều kiện và không đủ điều kiện được bồi thường được

xác định một cách, tỷ mỷ, chính xác. Tại dự án đầu tư xây dựng Nút giao Yên

Bình số hộ thuộc diện được bồi thường hỗ trợ là 89, số hộ không được bồi

thường, hỗ trợ mà chỉ được hỗ trợ công đầu tư vào đất là 01. Dự án Khu dân

cư Hồng Diện hộ thuộc diện được bồi thường hỗ trợ là 73.

- Dự án xây dựng Nút giao n Bình có quy mơ lớn cả về diện tích lẫn

số hộ bị ảnh hưởng, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong việc thu hồi và bồi

thường, GPMB như: Diện tích đất thu hồi cả đất nơng nghiệp, đất ở, đất

chuyên dùng (tổng diện tích thu hồi là 30.081,2 m2 số hộ bị ảnh hưởng là 73

hộ đất nông nghiệp, 39 hộ đất thổ cư, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ

8.477.730.150 đồng); liên quan đến bồi thường nhà cửa, tài sản vật kiến trúc,

cây trồng trên đất. Dự án xây dựng Khu dân cư Hồng Diện chỉ thu hồi đất

nơng nghiệp và đất ở (tổng diện tích thu hồi là 51.632,8 m2 số hộ bị ảnh

hưởng là 90 hộ, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 12.564.684.800 đồng).

Liên quan đến việc bố trí tái định cư cho 21 hộ dân bị thu hồi đất ở khơng còn

chỗ ở nào khác

- Đơn giá bồi thường đất ở UBND tỉnh Thái Nguyên qui định còn thấp

hơn nhiều do với giá thực tế chuyển nhượng. Việc bồi thường, hỗ trợ đối với

phần đất cơng ích còn thấp 24.000 đồng/m2 (15.000 đồng/m2 tiền hỗ trợ công

cải tạo đất, 57.000 đồng/m2 tiền hoa màu trên đất) chưa phù hợp với khả năng

sinh lợi của đất.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/108

- Giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản vật kiến trúc và cây trồng trên đất

chưa thoả đáng, không phù hợp với giá xây dựng mới nên tài sản, vườn cây.

Việc này thể hiện rõ ở khu vực có đất ở, nhiều hộ sau khi được bồi thường

không thể xây lại được ngôi nhà tương đương với ngôi nhà cũ. Trong bảng

giá của UBND tỉnh quy định còn chưa cụ thể...

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất chủ yếu là

bằng tiền và trả trực tiếp cho người dân, giá cho 1m2 đất nông nghiệp giao lâu

dài là 127.500 đồng/m2. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa

được quan tâm đúng mức.

- Chính sách tái định cư là để giúp người dân có đất bị thu hồi sớm ổn

định cuộc sống, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ

của dự án. Tuy nhiên cơng tác bố trí TĐC của dự án trên địa bàn huyện Phổ

Yên còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án điều

này thể hiện ở dự án xây dựng Nút giao n Bình.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/109

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

5.Bài viết “Bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ tiền là đủ” tại trang

web [tinnhanh.com].

Bài viết “Đẩy nhanh cơng tác giải phóng mặt bằng để thu hút vốn ODA”

trên trang web [vietbao.vn].

Bộ luật dân sự 1995, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và đầu tư 1999, dự thảo Quốc gia về tái định cư, Hà Nội.

Bộ Tài chính (1998), Thơng tư số 195/TT-BTC ngày 04/01/1998 của bộ

tài chính: Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP

ngày 24/4/1998 của Chính phủ: Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước

thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc

gia, lợi ích công cộng.6.Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của

Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.7.Bộ Tài chính (2004), Thơng tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004

của Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐCP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất.8.Bộ Tài chính (2004), Thơng tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của

Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.

9. Bộ Tài ngun và Mơi trường (2004), Tạp chí Tài ngun và Môi trường

số 1,2,3,4,5

10. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư 06/2007/TT-BTNMT

ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về hướng dẫn thực

hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

11. Chính phủ (1994), Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ,

Quy định khung giỏ cỏc loại đất.

12. Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng (2002), Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác

- Lênin, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

13. Chính phủ (1994), Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994 của Chính phủ,

Ban hành quy định về việc đền bự thiệt hại khi Nhà nước tu hồi đất để xử

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrctnu.edu.vn/110

cộng.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thành lập quỹ giải phóng mặt bằng và tái định cư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×