Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phân tích hệ thống

2 Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhập

nguồn tin

đầu vào

Thu thập

nội

dung tin

Cấu hình

cho tiến

trình tự

động thu

thập nội

dungQuản trị

danh

mục

menuNhập bộ

lọc cho

nguồn

đầu vào

xác định

ban đầuQuản lý

nhóm tinCấu hình

cho tiến

trình tự

động tách

nội dungQuản lý

tin tứcHình 2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 35 Chia nội

dung đầu

vào thành

các danh

mục trên

menu

Thể hiện

nội dung

chi tiết

những bài

liền quan2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu

+ Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh (mức 0):AdminYêu cầu quản lýu cầuHệ thống

WebsiteUserChấp nhận/khơng

Hình 2.2

Biều

Kết

quảđồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

Qua biểu đồ mức khung cảnh ta thấy: User gửi yêu cầu đến quản lý,

Admin là người trực tiếp quản lý trang Web sẽ xử lý yêu cầu đó và cấp phép

có hoặc khơng đối với User.

+ Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (mức 1):

Yêu cầu bóc tách

Admin

Kiểm tra tin

Kết quả

Hệ thống thu thập và bóc

tách nội dung thông tinKết quả

Hệ thống xuất bản nội

dung tin

Xem tin

Kết quả

UserKho dữ liệu

Hình 2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

+ Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (mức 2).Yêu cầu thu thập tinYêu cầu bóc tin

Admin

Hệ thống

Hệ thống

website

website 36 Bóc tách nội dung

thơng tinKết quảKết quảThu thập nội

dung thơng tin

Thu thập nộiKho dữ liệuHình 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của

hệ thớng thu thập và bóc tách nội dung thông tin

Yêu cầu quản

lý thông tinYêu cầu đăng tin

AdminKết quả

Quản lý nội dung

thông tinThể hiện nội dung

thông tin

Kho dữ liệuKết quả

UserYêu cầu

xem tinHình 2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của

hệ thống xuất bản nội dung tin 37 + Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (mức 3).

Nhập nguồn tin đầu

vàoThu thập nội dung

thông tinKết quả

Admin

Yêu cầu đầu vàoKết quả

Kiểm tra tinYêu cầu cấu hình

Kết quả

Cấu hình cho tiến trình

tự

động thu thập nội dung

Hình 2.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của

hệ thống thu thập nội dung thông tin

Yêu cầu tự

Yêu cầu lọc tin

động lọc tin

Admin

Nhập bộ lọc cho nguồn

đầu vào xác định ban đầuCấu hình cho tiến trình tự

động tách nội dung

Kết quảKết quảKho dữ liệu

Hình 2.7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của

hệ thớng bóc tách nội dung thông tin

Quản trị danh mục

menuKết quảKết quảMenu

Kho dữ liệuQuản lý nhóm tinNhóm tin

Tin tứcAdmin 38 Kết quảKho dữ liệuQuản lý tin tứcHình 2.8 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của

hệ thớng quản lý nội dung thơng tin

Nhóm tinNội dung

UserKết quả

Chia nội dung đầu vào

thành các danh mục trên

menuKết quảKết quảQuản lý

nhóm tinKết quảThể hiện nội dung

chi tiết những bài

liền quanQuản lý tin

AdminKho dữ liệuKho dữ liệuHình 2.9 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của

hệ thống thể hiện nội dung thông tin

Thông tin mới vừa nhập sẽ lưu vào kho dữ liệu, các thông tin trong kho

dữ liệu sẽ được cập nhật (sửa, xố)

Người dùng có thể tìm kiếm cho mình một thơng tin nào đó mà mình

đang quan tâm như: thơng tin về chun mục văn hóa, pháp luật, thể thao…

theo mong muốn của mình.

2.3 Thiết kế hệ thống

Thu thập

thông tinLưu vào cơ sở dữ liệu ở

dạng có cấu trúc và

theo chuẩn dạng XML 39 Thơng tin

trả raPhân tích thơng

tinHệ thống

xuất bản

nội dungHình 2.10 Hệ thớng tin tức

Khi thu thập bóc tách nội dung sẽ lưu chung trong một cơ sở dữ liệu

cùng với website xuất bản thông tin. Từ việc tổng hợp dữ liệu thông tin tải về

và dữ liệu được quản trị, chúng ta đưa ra thể hiện dữ liệu với người dùng.

2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu nhằm lưu giữ thơng tin cần thiết cho chương trình. Với

mỗi một cơ sở dữ liệu sẽ thể hiện rõ thông tin tối thiểu cần có của việc quản

lý.

Để lưu trữ cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác, cũng như thuật tốn

khác nhau với trang web thì cần phải tìm những cấu trúc dữ liệu thích hợp để

mơ tả quá trình hoạt động của trang web.

Để tạo một cơ sở dữ liệu, trước hết ta phải xác định những thơng tin gì

cần thiết. Sau đó ta thiết kế, tạo các bảng chứa các trường định nghĩa kiểu dữ

liệu sẽ có. Sau khi tạo ra cấu trúc cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu có thể chứa dữ

liệu dưới dạng bản ghi.

Xác định các thực thể

Bước đầu trong phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu là phân tích các yêu cầucủa dữ liệu, tức là ta phải xác định được các thông tin cần quản lý để xác đinh

ra các đối tượng cần thiết lưu trữ dữ liệu vào bảng.

- Admin: Đây là thực thể xác định quyền điều hành và quản trị hệ

thống. Người quản trị hệ thống có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, thơng

tin về Admin được cung cấp bởi ID, Username, Password…

 40 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×