Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NỘI DUNG THI OLYMPIC HÓA 11.pdf

NỘI DUNG THI OLYMPIC HÓA 11.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chƣơng VII: DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT CƠ KIM

Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hố học, điều chế, ứng dụng của dẫn xuất

halogen và hợp chất cơ kim ( hợp chất cơ magie, hợp chất cơ đồng – liti).

Chƣơng VIII: ANCOL – PHENOL - ETE

Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hố học, điều chế, ứng dụng của ancol,

phenol, ete (epoxit, ete crown).

Chƣơng IX: HỢP CHẤT CACBONYL

1/ Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hố học, điều chế, ứng dụng của

anđehit, xeton, axit, este.

2/ Các phản ứng ngưng tụ giữa các hợp chất anđehit, xeton, este.

Lƣu ý:

Trong các nội dung nêu trên và cũng định hướng cho phù hợp với các kì thi HSG quốc

gia hiện nay , đề nghị các đơn vị đề xuất 1 đến 2 câu hỏi về thực hành trong đề thi. Nội dung

câu hỏi bám sát nội dung các bài thực hành dành cho khối chuyên do Bộ GDĐT quy định.QUY CÁCH

Đề thi đề nghị và đáp án được soạn theo quy định chung, đảm bảo chính xác, phù hợp

với nội dung chương trình quy định, đảm bảo bí mật và chưa được các đơn vị sử dụng dưới bất

kì hình thức nào ở địa phương.

- Đề thi và đáp án được biên soạn bằng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt, canh

lề trang giấy: trên 2cm, dưới 1cm, trái 3cm, phải 2cm, phần nội dung tồn trang căn chính

thẳng và cách đều hai lề trái, phải (Justifiel) và được trình bày theo mẫu (đính kèm), gồm:

- Phần 1: Đề thi.

- Phần 2: Đáp án chi tiết và thang điểm.

Đề thi và đáp án mỗi khối được in thành 5 bản trên giấy A4 và lưu một bản vào đĩa CD,

niêm phong cẩn thận và nộp cho Ban làm đề thi.

Thời gian của đề thi là 180 phút. Mỗi đề gồm 5 câu, mỗi câu có thể có nhiều câu hỏi

nhỏ và điểm tối đa cho một câu là 4 điểm.

Phân bố nội dung các câu hỏi trong đề thi của khối 11 như sau:

Câu 1: Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hồn. Liên kết hóa học. Lý thuyết về phản

ứng hóa học.

Câu 2: Dung dịch và sự điện li. Phản ứng oxi hóa – khử. Điện hóa.

Câu 3: Hóa vơ cơ phi kim (nhóm VIIA, VIA, VA và IVA). Nhận biết các ion vơ cơ.

Câu 4: Đại cương hóa hữu cơ – Hiđocacbon.

Câu 5: Hợp chất hữu cơ có nhóm chức.

_____________________2SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LÊ HỒNG PHONGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày…24… tháng…12… năm 2018NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XXV

TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Tin Học – Khối 11

-----o0o-----Về cơ bản, nội dung kiến thức yêu cầu đối với khối 11 cũng giống như với khối 10, chỉ

khác ở mức độ khó: độ khó ở khối 10 là từ t rên trung bình đến khá khó, còn độ khó ở

khối 11 là từ trên trung bình đến khó – bao gồm cả về cấu trúc dữ liệu lẫn giải thuật.

I. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH: Free Pascal, C/C++.

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:

1. Các phương pháp sắp xếp (vật lý và logic) : Chọn trực tiếp, QuickSort, HeapSort.

2. Tìm kiếm nhị phân: trên dãy số, trên khoảng số nguyên hoặc/và số thực.

3. Số học số nguyên. Số nguyên lớn. Kỹ thuật đếm cao cấp.

4. Các cấu hình tổ hợp cơ bản: dãy nhị phân, hốn vị, tổ hợp (lặp/khơng lặp), chỉnh hợp.

5. Duyệt: Duyệt có cải tiến, nhánh-cận. Sử dụng cơ cấu đệ quy và phương pháp sinh. Kỹ

thuật DFS và BFS.

6. Các giải pháp tham lam, chia để trị.

7. Quy hoạch động.

8. Đồ thị (khơng trọng/có trọng, vơ hướng/có hướng) :

6.1. Bậc/bậc vào/bậc ra , đường đi, chu trình (chu trình bất kỳ, chu trình Eu ler, chu trình

Hamilton), tính liên thơng và thành phần liên thơng (mạnh/yếu), cầu, khớp . Các thuật

tốn Tarjan, Warshall.

6.2. Đường đi ngắn nhất ( các thuật toán Dijkstra, Floyd).

6.3. Cây khung, cây khung nhỏ nhất ( các thuật tốn Kruskal, Prim).

9. Các thuật tốn hình học cơ bản trên mặt ph ẳng tọa độ.

10. Các bài toán tổng hợp cùng giải pháp Heuristic.CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề thi u cầu lập trình giải 03 bài tốn.

Tổng điểm của 03 bài là 20 điểm.

Độ khó của 3 bài tốn từ trung bình đến khó, ứng với số điểm tối đa cho mỗi

bài lần lượt 6 điểm, 7 điểm và 7 điểm---oOo---SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LÊ HỒNG PHONGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày ..24… tháng…12… năm 2018NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XXV

TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Tin Học – Khối 10

-----o0o-----Về cơ bản, nội dung kiến thức yêu cầu đối với khối 10 cũng giống như với khối 11, chỉ

khác ở mức độ khó: độ khó ở khối 10 là từ trên trung bình đến khá khó, còn độ khó ở

khối 11 là từ trên trung bình đến khó – bao gồm cả về cấu trúc dữ liệu lẫn giải thuật.NỘI DUNG

I. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH : Free Pascal, C/C++.

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:

1. Các phương pháp sắp xếp (vật lý và logic) : Chọn trực tiếp, QuickSort, HeapSort.

2. Tìm kiếm nhị phân: trên dãy số , trên đoạn số nguyên .

3. Số học số nguyên. Số nguyên lớn. Kỹ thuật đếm cao cấp.

4. Các cấu hình tổ hợp cơ bản: dãy nhị phân, hốn vị, tổ hợp (lặp/khơng lặp), chỉnh hợp.

5. Duyệt: Duyệt có cải tiến, nhánh-cận. Sử dụng cơ cấu đệ quy và phương pháp sinh. Kỹ

thuật DFS và BFS.

6. Các giải pháp tham lam, chia để trị.

7. Quy hoạch động.

8. Đồ thị (khơng trọng/có trọng, vơ hướng/có hướng) :

6.1. Bậc/bậc vào/bậc ra, đường đi, chu trình, tính liên thông và thành phần liên thông

(mạnh/yếu), cầu, khớp. Các thuật toán Tarjan, Warshall.

6.2. Đường đi ngắn nhất (các thuật toán Dijkstra, Floyd).

6.3. Cây khung, cây khung nhỏ nhất (các thuật tốn Kruskal, Prim).

9. Các thuật tốn hình học cơ bản (đơn giản) trên mặt phẳng tọa độ.

10. Các bài toán tổng hợp cùng giải pháp Heuristic.CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề thi u cầu lập trình giải 03 bài tốn.

Tổng điểm của 03 bài là 20 điểm.

Độ khó của 3 bài tốn từ trung bình đến khá khó, ứng với số điểm tối đa cho mỗi

bài lần lượt 6 điểm, 7 điểm và 7 điểm---oOo---SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

------------NỘI DUNG VÀ QUY CÁCH RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XXV

TỔ CHỨC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2018-2019

Môn: VẬT LÝ – Khối 10

-----o0o----NỘI DUNGI. Nội dung chương trình:

Tồn bộ nội dung của Chương trình Vật Lý lớp 10 TH PT Nâng cao:

1/ Cơ học:

- Động học chất điểm .

- Động lực học chất điểm .

- Tĩnh học vật rắn.

- Các định luật bảo toàn .

2/ Nhiệt học:

- Chất khí.

- Sự chuyển thể của các chất.

- Cơ sở của Nhiệt Động lực học.

II. Qui cách đề thi:

1/ Đề thi gồm 6 câu bao gồm các kiến thức trong nội dung chương trình thi:

- Câu 1: Động học chất điểm .

- Câu 2: Động lực học chất điểm.

- Câu 3: Tĩnh học vật rắn.

- Câu 4: Các định luật bảo tồn .

- Câu 5: Chất khí – Sự chuyển thể của các chất.

- Câu 6: Nhiệt động lực học.

2/ Tổng điểm tối đa của bài thi là 30 điểm. Điểm cho mỗi câu là 5 điểm .

----------------SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

Trường THPT chuyên Lê Hồng PhongNỘI DUNG VÀ QUY CÁCH RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ X XV

TỔ CHỨC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 201 8-2019

Mơn: VẬT LÝ – Khối 11

-----o0o-----I. Nội dung chương trình:

1/ Chương trình lớp 10 nâng cao:

- Cơ học chất điểm: Động lực học và các Định luật bảo toàn

- Nhiệt học: Khí lý tưởng, Chất lỏng, Chất rắn và Sự chuyển thể, Cơ

sở nhiệt động lực học .

2/ Chương trình lớp 11 nâng cao:

- Điện học – Điện từ học:

+ Điện tích – Điện trường.

+ Dòng điện khơng đổi.

+ Dòng điện trong các môi trường .

+ Từ trường .

+ Cảm ứng điện từ .

- Quang hình học :

+ Khúc xạ ánh sáng và phản xạ ánh sáng .

+ Mắt và các dụng cụ quang học .

3/ Chương trình lớp 12 nâng cao:

- Cơ học vật rắn.

- Dao động cơ & Sóng cơ.

- Dòng điện xoay chiều.

- Dao động điện từ - sóng điện từ

II. Qui cách đề thi:

1/ Đề thi gồm 6 câu bao gồm các kiến thức trong nội dung chương trình thi:

- Câu 1: Cơ học chất điểm - Cơ học vật rắn (10 hoặc/và 12).

- Câu 2: Dao động cơ học - Sóng cơ – Dao động điện từ - Sóng

điện từ (12).

- Câu 3: Điện học - Từ học - Cảm ứng điện từ (11).

- Câu 4: Dòng điện khơng đổi - Dòng điện xoay chiều (11 hoặc 12).

- Câu 5: Quang hình học (11).

- Câu 6: Nhiệt học (10).

2/ Tỷ lệ kiến thức trong đề thi: Số câu hỏi trong đề thuộc chương trình

10 và 11 phải nhiều hơn hoặc bằng số câu hỏi thuộc chương trình 12.

3/ Kiến thức trong 01 câu (theo qui định trên) có thể là dạng câu h ỏi

tổng hợp của nhiều kiến thức chuyên đề, nhưng vẫn đảm bảo chủ đề chính

theo như qui định trên.

4/ Tổng điểm tối đa của bài thi là 30 điểm. Thang điểm cho mỗi câu là

5 điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG THI OLYMPIC HÓA 11.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×