Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Thông số khả năng thanh toán

1 Thông số khả năng thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

8081- Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh được tính bằng cơng thức dưới đâyTỷ số này phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán ngay các

khoản ngắn hạn và được cụ thể tại bảng 2.982Bảng 2.9: Khả năng thanh tốn nhanh của Cơng ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu2013Tài sản ngắn hạn (VNĐ)176.171.250.999260.479.038.193 149.285.932.749 143,884,085,33396,225,161,45435.597.604.10625.031.497.74216.844.512.90147,312,448,36824,431,640,948Hàng tồn kho (VNĐ)90,528,512.45088.272.597.70488.487.027.76328,501,421,55628,408,861,581Nợ ngắn hạn (VNĐ)134.749.370.050124.497.414.123 129.810.736.438 208,499,764,198Tiền và các khoản tương

đương tiền (VNĐ)Hệ số khả năng thanh toán

ngắn hạn (lần)

Hệ số khả năng thanh toán

nhanh (lần)

Hệ số khả năng thanh toán

tức thời (lần)2014201520162017214,108,940,1871,312,091,150.690.450,641,380,470.550.320,260,200,130.230.11Nguồn: Trích báo cáo tài chính năm 2013 – 2017 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh83Qua bảng 2.9, hệ số khả năng thanh tốn nhanh của Cơng ty giảm dần từ năm

2013 đến năm 2017. Tuy nhiên trong cả 05 năm thì có đến 04 năm hệ số này nhỏ

hơn 1. Điều đó cho thấy Cơng ty gặp nhiều khó khăn trong việc thanh tốn ngay các

khoản nợ ngắn hạn do lượng tiền mặt, và các khoản phải thu khách hàng ít hơn

khoản nợ ngắn hạn của Cơng ty.

Hệ số khả năng thanh tốn tức thời của Cơng ty ở mức thấp và có xu hướng

giảm dần. HS khả năng thanh toán tức thời giảm từ 0,26 lần năm 2013 xuống 0,20

lần năm 2014 và chỉ còn 0,13 năm 2015. HS khả năng thanh toán tức thời thấp như

vậy chỉ ra nguy cơ mất cân đối tài chính khi lượng tiền mặt và các khoản tương

đương tiền chưa đủ để duy trì khả năng trả nợ của Cơng ty. Năm 2016 lượng tiền và

tương đương tiền đã tăng lên do doanh thu tăng trưởng tốt và HS khả năng thanh

toán tức thời đạt 0,23. Tuy nhiên HS khả năng thanh tốn tức thời năm 2017 lại

giảm chỉ còn 0,11 vì vậy Ban lãnh đạo Cơng ty cần đưa ra các giải pháp kịp thời

nhằm tăng khả năng thanh toán trong các năm tiếp theo.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh quá nhỏ là do hàng hoá tồn đọng nhiều, cơng

việc đòi nợ chưa phát huy được hiệu quả... Thiếu vốn phải đi vay của ngân hàng, đi

chiếm dụng vốn làm cho số nợ tăng lên đồng nghĩa với khả năng thanh tốn nhanh

của giảm xuống.

Qua phân tích trên cho thấy Cơng ty có khả năng thanh tốn các khoản nợ

ngắn hạn nhưng khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn không được tốt

do hàng tồn kho lớn và nợ phải trả nhiều. Do đó để khả năng thanh tốn của tốt hơn

thì cần làm tốt quản trị vốn lưu động để tăng lượng tiền và giảm lượng tồn kho.

1Tốc độ luân chuyển vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là chỉ tiêu phản ánh số vòng mà vốn lưu động

quay được trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm)

Cơng thức tính tốn như sau:

L: Vòng quay của vốn lưu động84VLĐ bình qn được xác định bằng trung bình cộng của vốn lưu động đầu kỳ

và vốn lưu động cuối kỳ

Dựa vào công thức trên có bảng số liệu về vòng quay vốn lưu động trong các

năm 2013-2017 như sau:

Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phản ánh vòng quay của vốn lưu động giai đoạn

2013 – 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Doanh20132014201520162017thu325.953.862.88347.653.017.69378.354.049.37thuần1451143.654.036.29218.325.144.59204.882.485.47146.585.009.04120,054,623,38961142,271,591,853,244,31158,659226,079194,944110,99783,528475.424.361.31 517.427.713.38

1(VNĐ)

Vốn lưu

động

bình

qn

(VNĐ)

Số vòng

quay

vốn lưu

động

(lần)

Kỳ ln

chuyển

vốn lưu

động

(ngày)Nguồn: Trích báo cáo tài chính năm 2013 – 2017 Cơng ty Cổ phần Nước sạch QN

Nhìn vào bảng số liệu, năm 2013 vốn lưu động quay được 2,27 vòng trong

năm. Sang năm 2017 vòng quay vốn lưu động giảm mạnh xuống chỉ còn 1,59 vòng

do trong năm đó Cơng ty có thêm khoản phải thu nội bộ hơn 100 tỷ đồng nhưng cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thông số khả năng thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×