Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Những tồn tại và nguyên nhân

2 Những tồn tại và nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

95- Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng lên cả về giá trị và tỷ trọng, các khoản

phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động, cho thấy công tác

thu hồi nợ của vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn lớn.

Đây là vấn đề nan giải của từ nhiều năm qua, do có một số khách hàng khơng thực

hiện đúng cam kết trong việc thanh tốn nợ. Trong khi đó đi vay ngắn hạn để trang

trải cho nhu cầu về vốn lưu động làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh

là phải trả một khoản lãi vay ngắn hạn.

1.2.1.3 Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại trên là do đội ngũ quản lý còn thiếu kinh

nghiệm trong vấn đề sử dụng vốn, lượng hàng tồn kho kéo dài làm tồn đọng một

lượng vốn khá lớn khơng sinh lời.

+ Quy trình thu hồi cơng nợ diễn ra chậm, bị khách hàng chiếm dụng vốn khá

nhiều, đòi hỏi nên có chính sách và biện pháp thu nợ hợp lý. Nguyên nhân do việc

xác định tinh hình tài chính và thơng tin của khác hàng còn chưa tốt nên chưa có

chính sách cho nợ đối với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Mặt khá việc

không sử dụng chính sách chiết khấu cho các khoản phải thu khách hàng không tạo

động lực cho khách hàng trả nợ nhanh.

+ Cơng ty chưa có quy trình quản lý hàng tồn kho rõ ràng và hợp lý. Công tác

xác định lượng nguyên vật liệu cần thiết còn yếu kém, chưa có biện pháp tính tốn

số lần đặt hàng cho tối ưu chi phí tồn kho. Nguyên nhân do chưa sử dụng mơ hình

quản lý hàng tồn kho tốt, cơng tác quản lý hàng tồn kho chủ yếu dựa vào phương

pháp ghi sổ.

+ Bộ phận xác định nguồn vốn lưu động cần thiết trong năm chưa tính đến chi

phí cơ hội của việc gửi tiền và các khoản đầu tư, công tác xác định nhu cầu vốn lưu

động chưa được chú ý và được đẩy mạnh. Do quy mô là phải quản lý nhiều Xí

nghiệp trực thuộc trên địa bàn Tỉnh, vì vậy việc theo dõi các Xí nghiệp thu hồi cơng

nợ và dự trữ hàng tồn kho còn chưa được chú trọng.96+ Tuy hàng năm Công ty đều lập kế hoạch mua sắm, sử dụng vật tư, kế hoạch

tài chính nhưng khi đi vào thực hiện lại khơng kết hợp giữa kế hoạch và thực tế mà

chỉ dựa theo kế hoạch được giao để hoàn thành cho đạt chỉ tiêu gây lãng phí nguồn

lực.

+ Cơng ty chưa có kế hoạch, phương án để trả nợ các khoản nợ ngắn hạn và

dài hạn đến hạn trả dẫn đến mất cân đối tài chính trong ngắn hạn.

+ Các kế hoạch về huy động và sử dụng vốn chưa có sự liên kết với nhau.

+ Ban lãnh đạo Công ty chưa được trang bị kiến thức chuyên sâu và chưa có

sự quan tâm đúng mực về quản trị vốn lưu động.- Giải pháp để khắc phục những tồn tại của quản trị vốn lưu động trong Công ty cổ

phần nước sạch Quảng Ninh.

+ Cần có các giải pháp cụ thể để quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tồn kho phù

hợp với các kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra.

+ Lập và thực hiện kế hoạch sử dụng vốn bằng tiền sao cho lượng tiền dự trữ

vừa đủ cho hoạt động sản xuất.

+ Quản lý tốt các khoản phải thu. Không để bị chiếm dụng vốn, duy trị tỷ lệ

nợ quá hạn ở mức thấp.

+ Kết hợp chặt chẽ các kế hoạch sử dụng vốn với kế hoạch sản xuất để đảm

bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục.

+ Tập huấn kiến thức cho lãnh đạo về quản trị doanh nghiệp nói chung và

quản trị vốn lưu động nói riêng để nâng cao năng lực lãnh đạo.973MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH1Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và dự tính nhu cầu vốn lưu động

của Cơng ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 20201Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Phát triển, khẳng định thương hiệu Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong

điều hành SXKD;

Tập trung các nguồn lực để nâng cao năng lực cấp nước, bảo vệ nguồn nước

cung cấp cho sản xuất;

Hướng tới khách hàng (nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ);

Giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 12% vào năm 2020;

Đẩy mạnh các phong trào Thi đua lao động sản xuất, Sáng kiến kỹ thuật hợp

lý hóa sản xuất;

Thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, phí đầu tư, nâng cao chất lượng cơng tác

kỹ thuật, quản lý chất lượng cơng trình.

Cơng ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã lựa chọn một số vị trí có khả năng

đáp ứng chất lượng và sản lượng nước thô để xây dựng các nhà máy xử lý nước.

Song song với việc đưa ra định hướng về quy hoạch vùng, miền đầu tư cơ sở sản

xuất, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cũng đưa ra định hướng chiến lược

về sản phẩm. Trong các năm tới, sản phẩm chủ yếu của Công ty vẫn là nước sạch

phục vụ sản xuất, sinh hoạt kết hợp với đầu tư dây chuyền sản xuất nước uống tinh

khiết đóng chai, đóng bình. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên thứ nhất là

tập trung phát triển mạng lưới cấp nước để tận dụng thị trường. Ưu tiên thứ hai là

phát triển, bảo vệ nguồn nước thô đầu nguồn, trọng tâm là nước từ các sông, hồ tự

nhiên. Tiếp đến là tăng thêm sản phẩm, mặt hàng kinh doanh.98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Những tồn tại và nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×