Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Chính phủ nước Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Báo cáo

số 143/BC-CP ngày 19/4/2017, Hà Nội;

13. Cục An tồn vệ sinh thực phẩm (2009), Chính sách quản lý nhà nước

đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; các rào cản kỹ thuật đối với hoạt

động xuất khẩu; phân cơng quản lý nhà nước về an tồn thực phẩm, Tham

luận Hội thảo về Dự án Luật An toàn thực phẩm, Ủy Ban Khoa học, Hà Nội;

14. Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa luật (2007), Giáo trình Lý luận chung

về Nhà nước và pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội;

15. Trần Đáng (2001), Công tác truyền thông và chỉ đạo tuyến hoạt động

bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Thanh niên, Hà Nội;

16. Trần Đáng (2004), Mối nguy vệ sinh an tồn thực phẩm, chương trình

kiểm sốt GMP, GHP và hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo

HACCP, NXB Y học, Hà Nội;

17. Trần Đáng (2008) An toàn thực phẩm, NXB Hà Nội, Hà Nội;

18. Đặng Đình Đào - Hồng Đức Thân (2003), Giáo trình Kinh tế Thương

mại, Tr 14-16, NXB Thống Kê, Hà Nội;

19. Hà Thị Anh Đào (2009), Thực trạng kiểm sốt nguy cơ ơ nhiễm thực

phẩm và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, Tham luận Hội thảo về Dự

án Luật An toàn thực phẩm, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, ngày 7/9/2009, Hà Nội;

20. Lê Doãn Diện (2009), Các điều kiện cần và đủ nhằm bảo đảm an toàn

thực phẩm trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Tham luận Hội

thảo về Dự án Luật An toàn thực phẩm, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và

Môi trường - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, 7/9/2009, Hà Nội;

21. Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thuỷ sản (1999), HACCP Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (tài liệu dịch), NXB Nông

nghiệp, Hà Nội;22. Đào Văn Dũng - Nguyễn Tất Đạt (2013), Bảo đảm an tồn thực phẩm

vì sức khỏe cộng đồng, Tạp chí Tuyên giáo 4/2013;

23. Nguyễn Ngân Giang (2012), Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi

phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, Luận văn thạc sỹ luật học, năm

2012;

24. Hằng Nga (2008), Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vệ

sinh an toàn thực phẩm, Tạp Chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp, Số

chuyên đề 01/2008, Hà Nội;

25. Nguyễn Thị Thu Hằng (2014), Chất lượng công tác quản lý an toàn

thực phẩm - nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết, Tạp chí Quản lý Nhà nước số

9/2014, Hà Nội;

26. Cao Thị Hoa (2015), Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp thực

thi pháp luật an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn

uống tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Luận án tiến sỹ y học,

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội;

27. ĐặngCơngHiến(2012),Phápluậtvềkiểmsốtvệsinh an tồn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam, Luận văn

thạc sỹ luật học năm 2012;

28. Đặng Cơng Hiến (2013), Hồn thiện pháp luật về vệ sinh ATTP trong

hoạt động thương mại, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 17 (tháng 9/ 2013),

Hà Nội;

29. Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Hữu Phúc (2015), Một số phương thức,

thủ đoạn vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm phổ biến trong nhập khẩu

thực phẩm - Kiến nghị, đề xuất. Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Số 7/2015;

30. Trần Thu Hương (2010), Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà

nước đối với vệ sinh an toàn thực phẩm, Tạp chí Quản lý Nhà nước số 177tháng 10/2010, Hà Nội;31. Nguyễn Công Khẩn - Nguyễn Thanh Phong - Phan Thị Kim (2012),

Quy định pháp luật an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

vì sức khoẻ cộng đồng , NXB Y học, Hà Nội;

32. Phan Thị Kim - Hà Thị Anh Đào - Trần Quang Trung - Nguyễn Thanh

Phong (2014) Thức ăn đường phố: Ý nghĩa kinh tế - xã hội và sức khoẻ

người tiêu dùng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội;

33. Đinh Thị Mỹ Loan (2008), Quảng cáo dưới góc độ cạnh tranh, Chủ

nhiệm Đề tài cấp Bộ của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, Nxb

Lao động -Xã hội, Hà Nội;

34. Nguyễn Thành Long (2011), Quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật

an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội;

35. Quý Long - Kim Thư (2010), Những vấn đề cơ bản về vệ sinh an toàn

thực phẩm đối với sức khỏe của con người - hệ thống quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về phụ gia thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản

Lao động - xã hội, Hà Nội;

36. Nguyễn Văn Nam (2010), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an

toàn thực phẩm, NXB Lao động, Hà Nội;

37. Ngân hàng thế giới (2017), Quản lý rủi ro an toàn thực phẩm tại Việt

Nam: Những thách thức và cơ hội, Hà Nội;

38. Ngân hàng thế giới, ILRI, FAO, Canada, ADB, CIRAD, Australia

(2017), Quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam những thách thức

và cơ hội. Báo cáo tóm tắt chính sách an tồn thực phẩm Viêt Nam;

39. Nguyễn Như Phát (2011), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Tạp

chí Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2011;

40. Nguyễn Huy Quang (2010), Quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm thực trạng và giải pháp, Tạp chí Quản lý nhà nước số 172 (tháng 5 năm

2010), Hà Nội;41. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Báo cáo

kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật an toàn thực phẩm

giai đoạn 2011-2016, Hà Nội;

42. Vũ Đình Quyền (2016), Hướng dẫn thực hiện cơng tác tun truyền về

an tồn thực phẩm trong tình hình mới , Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội;

43. Nguyễn Thị Thu Thảo (2014), Vai trò của các tiêu chuẩn quốc tế khi

ban hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm nhập khẩu, Tạp chí

Khoa học pháp lý - Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 05/2014,

thành phố Hồ Chí Minh;

44. Thọ Nguyễn Phước (2007), Cơ chế giải quyết vấn đề liên ngành trong

quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay, Tạp chí

Nhà nước và Pháp luật số 9/2007, Hà Nội;

45. Trương Thị Thúy Thu (2008), Thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ

máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, Tạp Chí Dân

chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 01/2008, Hà Nội;

46. Tổ chức Y tế thế giới (2016), Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ

đối với an toàn thực phẩm;

47. Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Lý luận Nhà nước và

pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội;

48. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - Quỹ Nhi đồng Liên hợp

quốc tại Việt Nam, Hội thảo dự án Luật An toàn thực phẩm ngày 7/9/2009,

Hà Nội;

49. Văn phòng Quốc hội - Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn

diện (USAID GIG), “Diễn đàn chính sách an tồn thực phẩm ở Việt Nam

hiện nay: Thực trạng và giải pháp” ngày 21,22/09/2016, thành phố Hồ Chí

Minh;

50. Trần Mai Vân (2013), Thi hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

ở cấp phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Luật học,

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội;51. Phạm Thị Hồng Yến (2011), An toàn thực phẩm và việc thực thi hiệp

định SPS/WTO: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp đối với Việt Nam, Nhà

xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội;

52. Viện Khoa học pháp lý (2016), “Thực trạng thi hành pháp luật an tồn

thực phẩm và vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo đảm

thi hành”, Báo cáo tổng hợp kết quản Dự án điều tra cơ bản, Hà Nội;

53. Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên),

Nxb Đà Nẵng và Trung tâm từ điển tiếng Việt, Đà Nẵng;

54. Viện Nhà nước và Pháp luật (2010), Xây dựng hệ thống pháp luật

thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền

Việt Nam, Đề tài cấp Bộ;

55. Võ Khánh Vinh (2014), Về bản thể luận pháp luật, Tạp chí nhân lực

khoa học xã hội, số 1/2014, Hà Nội;

56. Phạm Hải Vũ - Đào Thế Anh (2016), An toàn thực phẩm nông sản, một

số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phố và chính sách của

nhà nước, Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;

57. Vụ Thị trường trong nước - Bộ Cơng Thương (2014), Cẩm nang an

tồn thực phẩm trong kinh doanh, Nhà xuất bản Hồng đức;

58. WHO/FAO (2016), Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an

toàn thực phẩm;

II. Tài liệu Tiếng Anh

59. Alberto Alemanno, Simone Gabbi (2014), Foundations of EU Food

Law and Policy: Ten Years of the European Food Safety Authority (Cơ sở

của chính sách và luật thực phẩm EU: Mười năm hoạt động của Cơ quan

An toàn thực phẩm Châu Âu), EU;

60. Amy Barringer (2006), Protecting the Food Supply: An Introductory

Session to Raise Awareness of Food Defense, FDA, Hoa Kỳ;61. Bernd Van Der Meulen (2014), EU Food Law Handbook (Sổ tay

hướng dẫn Luật Thực phẩm của Liên Minh Châu Âu), EU;

62. CODEX- FAO (2003), General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP

1-1969) (Các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm);

63. Debasis Bagchi (2008), Nutraceutical and FunctionalFoodRegulations in the United States and Around the World (Quy Định về Thực

phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng của Hoa Kỳ và Trên thế giới),

Hoa Kỳ;

64. Donna Roberts, David Orden, Tim Josling (2004), Food Regulation

and Trade: Toward a Safe and Open Global Food SystemPaperback (Quy

định đối với thực phẩm và thương mại: Hướng tới hệ thống thực phẩm toàn

cầu mở và an toàn), Hoa Kỳ;

65. FAO/WHO (2000), Assuring food safety and quality: Guidelines for

strengthening national food control systems (Bảo đảm an toàn và chất

lượng thực phẩm: Hướng dẫn tăng cường hệ thống kiểm soát lương thực

quốc gia), Geneva;

66. JETRO (2001), Specification and standards for Food, Food Additives

etc. Under the Food sanitation Law (Quy cách và tiêu chuẩn đối với thực

phẩm, phụ gia thực phẩm,v.v… Theo Luật về vệ sinh thực phẩm), Tokyo;

67. Marc Sanchez (2014), Food Law and Regulation for Non-Lawyers: A

US Perspective (Quy Định và Luật Thực Phẩm dành cho Những Người

Không Hành Nghề Luật Sư: Một góc nhìn của Hoa Kỳ), Hoa Kỳ;

68. Neal D. Fortin (2007), Food Regulation: Law, Science, Policy, and

Practice (Quy chế thực phẩm: Luật, khoa học, Chính sách và thực hành),

Hoa Kỳ;

69. Peter Hutt, Richard Merrill (2013), Food and Drug Law (Luật Thực

phẩm và Dược phẩm), Hoa Kỳ;70. Roseann B. Termini Esq (2012), Food Regulation-Food Safety,

Recalls, Claims, Additives, Allergens and Biotechnology (Quy chế về Thực

phẩm- An toàn thực phẩm , Thu hồi, Công bố, Phụ gia, Chất gây dị ứng và

Công nghệ sinh học);

71. Sam F Halabi (2015), Food and Drug Regulation in an Era of

Globalized Markets Paperback (Quy Định về Thực Phẩm và Dược Phẩm

trong kỷ nguyên toàn cầu hóa), Hoa Kỳ;

72. W.vanPlaggenhoef(2002),J.H.Trienekens,M.Batterink,International trade and food safety – Overview of legislation and

standards;

73. WHO (2002), WHO global strategy for food safety - Safety food for

better health, 2002;

III. Tài liệu Internet

74. http://antg.cand.com.vn/Khoa-hoc-Ky-thuat-hinh-su/Quan-ly-long-leonguoi-an-lanh-du-349213/;

75. http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Ve-sinh-an-toanthuc-pham-Thuc-pham-trong-sieu-thi-Khong-co-cho-cho-nha-tieu-dungthong-thai-361701/;

76. http://baocongthuong.com.vn/kiem-soat-an-toan-thuc-pham-tai-caccho-van-bo-ngo.html;

77. http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/an-toan-thuc-pham-va-quyen-loinguoi-tieu-dung-3295190/;

78. http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/quan-ly-an-toan-thuc-pham-conqua-nhieu-bat-cap-3295628/;

79. http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/rau-ban-vao-sieu-thi-big-cocean-mart-cooop-mart-3036744/;80. http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-7650-cong-tac-dam-bao-an-toanthuc-pham--thuc-trang-va-giai-phap-.html;

81. http://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thuc-trang-va-giai-phap-vesinh-an-toan-thuc-pham-tai-cac-cho-tren-%C4%91ia-ban-tinh-binh-duong101177-23.html;

82. http://vov.vn/an-sach-song-khoe/quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-conchong-cheo-giai-phap-nao-thao-go-519837.vov;

83. http://www.tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1200/111050/Xa-hoi/Khokiem-soat-an-toan-thuc-pham-tai-cho-truyen-thong.aspx;

84. https://baomoi.com/he-thong-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham-nhieunhung-mau-thuan-chong-cheo/c/21672769.epi;

85. https://vi.wikipedia.org/wik/Vệ_sinh_an_toàn_thực_phẩm;

86. https://vi.wikipedia.org/wiki/Thực_phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×