Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Các yếu tố ảnh hưởng đến DO

III.Các yếu tố ảnh hưởng đến DO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các yếu tố ảnh hưởng đến DO

Company nameNồng độ oxygen hòa tan phụ thuộc vào áp suất

riêng phần của oxygen khí quyển.Các yếu tố ảnh hưởng đến DO

Company name Lượng oxygen hòa tan phụ thuộc vào nhiệt độ

của nguồn nước.Các yếu tố ảnh hưởng đến DO

Company name Lượng oxygen hòa tan trong nước phụ thuộc

vào đặc tính hóa học của nguồn nước như

thành phần hóa học , các yếu tố thủy sinh vi sinh

vật hòa tan trong nước.

 Ngồi ra lượng oxygen hòa tan còn phụ thuộc

vào diện tích bề mặt thống của nguồn nước,

nguồn nước có bề mặt thống càng lớn thì khả

năng hòa tan oxygen của nguồn nước đó càng

lớnIV.Phương pháp xác định

Company name Sử dụng phương pháp Winkler

 Dựa vào khả năng OXH Mn2+ thành Mn4+của

oxygen hòa tan trong mẫu nước ở mơi trường

bazoV.Các phản ứng hóa học xảy ra

Company name Khi có oxy trong mẫu nước

Mn2+ + 2OH- + ½ O2→ MnO2↓ + H2O

 Trong mơi trường acid

MnO2 + 2I- + 4H+ → Mn2+ + I2 + 2H2O

 Chuẩn độ I2 bằng Na2S2O3

I2 + 2S2O32- → S4O62- + 2I-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Các yếu tố ảnh hưởng đến DO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×