Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V.Các phản ứng hóa học xảy ra

V.Các phản ứng hóa học xảy ra

Tải bản đầy đủ - 0trang

BOD

Company

Trường ĐHname

KHTN Tp. HCMI. Giới thiệu

II. Ý nghĩa của chỉ số BODIII. Diễn biến của BOD theo thời gian

IV. Lấy mẫu và bảo quản mẫu

V. Cách xác định BOD5I. Giới thiệu

Trường

ĐH

Kiến

Trúc Tp.HCM

Company

name

Trường

ĐH

KHTN

Tp. HCMNhu cầu oxy sinh hoá BOD ( Biochemical Oxygen Demand ) : là

lượng oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ dưới tác dụng

của vi sinh vật trong điều kiện hiếu khí .

Chất hữu cơ + O2(vi sinhvật)CO2 + H2O + Tế bào mới + sản

phẩm trung gianII. Ý nghĩa của chỉ số BOD

Trường ĐH KHTN

Tp. HCM

Company

nameBOD có ý nghĩa biểu thị lượng chất hữu cơ trong nước có

thể bị phân hủy bởi vi sinh vật.

Phân loại chất lượng nước mặt dựa trên các giá trị BOD

Mức độ ô nhiễmBOD^ (mg O2 L -1 )Rất sạch<1.0Sạch1.1 - 1.9Ô nhiễmvừa2.0 - 2.9Ô nhiễm3.0 - 3.9Ô nhiễm nặng4.0 - 10.0Cực kì ơ nhiễm>10II. Ý nghĩa của chỉ số BOD

Trường ĐH KHTN

Tp. HCM

Company

nameTrong kỹ thuật chỉ số BOD được dùng để:

 Xác định gần đúng lượng oxy cần thiết để ổn định sinh

học các chất hữu cơ có trong nước thải .

 Xác định kích thước bể xử lý .

 Xác định hiệu suất xử lý của một số quy trình

 Xác định sự chấp thuận tuân theo những quy định cho

phép xả thảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.Các phản ứng hóa học xảy ra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×