Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Các nghiên cứu về thực trạng pháp luật về ATTP trong đó có đề cập đến thực trạng pháp luật về ATTP trong hoạt động thương mại ở nước ngoài.

- Các nghiên cứu về thực trạng pháp luật về ATTP trong đó có đề cập đến thực trạng pháp luật về ATTP trong hoạt động thương mại ở nước ngoài.

Tải bản đầy đủ - 0trang

nâng cao hiệu quản quản lý ATTP cũng như cung cấp kiến thức về pháp luật

ATTP cho các đối tượng có nhu cầu. Các cơng trình này chủ yếu nêu và phân

tích các quy định pháp luật hiện hành về ATTP tại một số nước phát triển như

Hoa Kỳ, EU,.. Có thể kể đến các cơng trình sau:

+ “Food and Drug Law” (Luật Thực phẩm và Dược phẩm), Peter

Hutt, Richard Merrill (2013). Các tác giả đã tập hợp hóa các quy định trong

Luật thực phẩm và dược phẩm của Mỹ, trong đó có những quy định về chức

năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm

Mỹ (FDA) và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an toàn cho người

tiêu dùng thực phẩm và dược phẩm. Góc độ thực tiễn pháp luật được các tác

giả đề cập qua phân tích những tình huống trong thực tiễn áp dụng Luật Thực

phẩm và Dược phẩm. Các tác giả đã hệ thống hóa tất cả các sửa đổi, bổ sung

trong các đạo luật liên quan kể từ năm 2007 (Ví dụ: Đạo Luật Quản lý dược

phẩm và thực phẩm, Đạo Luật hiện đại hóa ATTP, Đạo Luật đổi mới và an

toàn quản lý dược phẩm và thực phẩm). Sự phát triển của pháp luật về thực

phẩm trong sáu năm (từ năm 2007 - 2013) đã được các tác giả đề cập, từ lần

sửa đổi đầu tiên đáng đến lần sửa đổi, bổ sung gần nhất.

- “Food Law and Regulation for Non-Lawyers: A US Perspective”

(Quy Định về Luật Thực phẩm dành cho những người không hành nghề luật

sư: Một góc nhìn của Hoa Kỳ), của tác giả Marc Sanchez (2014). Tác giả đã

tóm tắt lịch sử lập pháp và bối cảnh ra đời của luật thực phẩm Hoa Kỳ, tập

hợp hóa các quy định pháp luật về thực phẩm mới của Hoa Kỳ. Tác giả tập

trung vào các vấn đề lớn và mới trong việc thực hiện pháp luật ATTP mà các

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thường gặp phải. Ngoài ra, tác giả còn

thực hiện so sánh pháp luật nhằm giúp người đọc có thể xem xét các phương

pháp quy định và thực thi thay thế.

+ “Food Regulation: Law, Science, Policy, and Practice” (Quy chế

thực phẩm: Luật, khoa học, chính sách và thực hành), Neal D. Fortin (2007).Bên cạnh việc cung cấp các quy định hiện hành về ATTP và dược phẩm của

Hoa Kỳ, tác giả đã phân tích và bình luận các quy định về ATTP và dược

phẩm của liên bang và các cơ quan quản lý liên quan. Tác giả cuốn sách đã

tập hợp các thảo luận chi tiết về chính sách và nghiên cứu các tình huống

trong thực tiễn của việc áp dụng pháp luật ATTP ở Hoa Kỳ.

+ “Food Regulation-Food Safety, Recalls, Claims, Additives, Allergens

and Biotechnology” (Quy chế về Thực phẩm- ATTP , Thu hồi, Công bố, Phụ

gia, Chất gây dị ứng và Công nghệ sinh học), Roseann B. Termini Esq. Cơng

trình tập trung vào nêu lên các quy định trong Luật Thực phẩm, bao gồm: thu

hồi thực phẩm khơng an tồn, cơng bố về mối quan hệ giữa thực phẩm và sức

khỏe và các chủ đề quan trọng khác liên quan đến các quy định về cung cấp

thực phẩm ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, tác giả còn tập hợp các văn bản quy phạm

pháp luật do FDA ban hành để thực hiện Luật Thực phẩm. Ngoài ra, tác giả

còn cung cấp thơng tin chi tiết về cách tiếp cận hợp tác với các sáng kiến về

ATTP của các cơ quan chính phủ. Những kết quả của dịch vụ kiểm tra ATTP

của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ cũng như Trung tâm ATTP và dinh dưỡng ứng

dụng của FDA cũng được tác giả nêu rõ.

- “EU Food Law Handbook” (Sổ tay hướng dẫn Luật Thực phẩm của

Liên Minh Châu Âu), Bernd Van Der Meulen (2014). Các tác giả đã phân tích

về cấu trúc và nội dung trong Luật thực phẩm của Liên minh Châu Âu. Cơng

trình đề cập đến luật thực phẩm được lồng ghép trong luật chung của Liên

minh Châu Âu (EU), đồng thời làm nổi bật lên hiệu quả của sự kết hợp này và

cung cấp thông tin chuyên sâu về cả luật thực phẩm theo thủ tục và theo

quyền và nghĩa vụ. Coi Luật thực phẩm chung là trọng điểm, cơng trình phân

tích và giải thích các yếu tố theo thủ tục, quyền hạn, nghĩa vụ và thể chế của

luật thực phẩm EU. Ngoài ra, các nguyên tắc cũng như quy định cụ thể việc

xử lý thực phẩm như một sản phẩm, các quy trình liên quan đến thực phẩm vàcung cấp thông tin về thực phẩm cho người tiêu dùng thông qua việc ghi nhãn

cũng được cơng trình thể hiện. Những quy tắc này xác định yêu cầu về các

chủ đề như quyền thị trường đối với phụ gia thực phẩm, thực phẩm mới và

thực phẩm biến đổi gen, vệ sinh thực phẩm, theo dõi và truy nguyên nguồn

gốc, thu hồi và hủy bỏ. Các quyền hạn của cơ quan công quyền để thực thi

luật thực phẩm và để đối phó với các sự cố được chỉ ra. Ngồi phân tích theo

hệ thống, tác giả còn đề cập đến các chủ đề được lựa chọn như dinh dưỡng và

chính sách y tế, thực phẩm đặc biệt, yêu cầu nhập khẩu thực phẩm, vật liệu

tiếp xúc thực phẩm, sở hữu trí tuệ và thức ăn cho động vật.

Các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến thực trạng, thực tiễn pháp

luật về ATTP ở nước ngoài chủ yếu đề cập đến các quy định về ATTP của

một số nước và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, EU. Trong đó có đề cập đến pháp

luật thực định về ATTP trong hoạt động thương mại, đó là các quy định về

nhập khẩu thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm,… Những vấn đề về thực trạng và

thực tiễn thực hiện pháp luật về ATTP trong hoạt động thương mại ở Việt

Nam chưa được các cơng trình này đề cập.

1.1.3. Các kiến nghị và giải pháp

Trong các cơng trình nghiên cứu liên quan đến pháp luật ATTP nói

chung và pháp luật về ATTP trong hoạt động thương mại nói riêng, các tác

giả đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định

pháp luật. Bên cạnh đó, một số cơng trình cũng đã đề xuất những giải pháp để

nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về ATTP, trong đó có một số cơng

trình đáng chú ý sau:

- Các nghiên cứu trong nước

+ Bài viết “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vệ sinh an

toàn thực phẩm”, của tác giả Hằng Nga (2008), đăng trên Tạp Chí Dân chủvà Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 01/2008. Tác giả đã đưa ra những

định hướng cho hoạt động ban hành các văn bản pháp về ATTP của các cơ

quan nhà nước có liên quan. Những định hướng này được xây dựng dựa trên

sự phân tích thực trạng các quy định pháp luật về quản lý vệ sinh ATTP của

Việt Nam.

+ Bài viết “Thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà

nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm” của Trương Thị Thúy Thu

(2008), đăng trên Tạp Chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề

01/2008. Trên cơ tìm hiểu thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về

ATTP từ trung ương đến địa phương ở Việt Nam, tác giả đã đưa ra nhận định

về sự tất yếu phải cải cách bộ máy này và đề xuất một số kiến nghị nhằm thực

hiện việc cải cách đó.

+ Bài viết “Quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm - thực trạng và giải

pháp”, của Nguyễn Huy Quang (2010), đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước số

172 (tháng 5 năm 2010). Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức bộ

máy quản lý nhà nước về ATTP, thực trạng công tác bảo đảm ATTP, thực trạng

hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP, thực trạng công tác tuyên truyền giáo

dục về ATTP,...của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2009, tác giả đã đề xuất một số

giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP ở Việt Nam.

+ Bài viết “Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với vệ

sinh an toàn thực phẩm, Trần Thu Hương (2010), đăng trên Tạp chí Quản lý

Nhà nước số 177 (tháng 10/2010). Từ việc đánh giá thực tiễn công tác thanh

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP, tác giả đã rút ra một số bài

học kinh nghiêm đối với công tác này và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng

cường quản lý nhà nước đối với vệ sinh an toàn thực phẩm như: đẩy mạnh

tuyên truyền giáo dục, hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo đảm vệ sinh an

tồn thực phẩm, đầu tư nâng cấp các cơ sở xét nghiệm, thí nghiệm,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Các nghiên cứu về thực trạng pháp luật về ATTP trong đó có đề cập đến thực trạng pháp luật về ATTP trong hoạt động thương mại ở nước ngoài.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×