Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Các nghiên cứu trong nước

- Các nghiên cứu trong nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 01/2008. Tác giả đã đưa ra những

định hướng cho hoạt động ban hành các văn bản pháp về ATTP của các cơ

quan nhà nước có liên quan. Những định hướng này được xây dựng dựa trên

sự phân tích thực trạng các quy định pháp luật về quản lý vệ sinh ATTP của

Việt Nam.

+ Bài viết “Thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà

nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm” của Trương Thị Thúy Thu

(2008), đăng trên Tạp Chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề

01/2008. Trên cơ tìm hiểu thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về

ATTP từ trung ương đến địa phương ở Việt Nam, tác giả đã đưa ra nhận định

về sự tất yếu phải cải cách bộ máy này và đề xuất một số kiến nghị nhằm thực

hiện việc cải cách đó.

+ Bài viết “Quản lý Nhà nước về An tồn thực phẩm - thực trạng và giải

pháp”, của Nguyễn Huy Quang (2010), đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước số

172 (tháng 5 năm 2010). Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức bộ

máy quản lý nhà nước về ATTP, thực trạng công tác bảo đảm ATTP, thực trạng

hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP, thực trạng công tác tuyên truyền giáo

dục về ATTP,...của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2009, tác giả đã đề xuất một số

giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP ở Việt Nam.

+ Bài viết “Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với vệ

sinh an toàn thực phẩm, Trần Thu Hương (2010), đăng trên Tạp chí Quản lý

Nhà nước số 177 (tháng 10/2010). Từ việc đánh giá thực tiễn công tác thanh

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP, tác giả đã rút ra một số bài

học kinh nghiêm đối với công tác này và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng

cường quản lý nhà nước đối với vệ sinh an toàn thực phẩm như: đẩy mạnh

tuyên truyền giáo dục, hồn thiện chính sách pháp luật về bảo đảm vệ sinh an

toàn thực phẩm, đầu tư nâng cấp các cơ sở xét nghiệm, thí nghiệm,...+ Bài viết, “Chất lượng cơng tác quản lý an tồn thực phẩm - nhiệm vụ

trọng tâm và cấp thiết”, của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng(2014), đăng trên

Tạp chí Quản lý Nhà nước số 9/2014. Tác giả đã đánh giá những tồn tại và

hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an tồn thực phẩm, từ đó gợi mở

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực

phẩm ở nước ta.

+ Tham luận, “Các điều kiện cần và đủ nhằm bảo đảm an toàn thực

phẩm trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới”, Lê Doãn Diện (2009),

đăng trên kỷ yếu Hội thảo về Dự án Luật An toàn thực phẩm, Ủy Ban Khoa

học, Công nghệ và Môi trường - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam,

ngày 07/09/2009 tại Hà Nội. Tác giả đã nghiên cứu việc xây dựng thế chế

quản lý an toàn thực phẩm ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật

Bản, Úc,... và tổng kết một số kinh nghiệm trong hoạt động này. Tác giả cũng

chỉ ra những điều kiện cần và đủ trong việc quản lý an toàn thực phẩm ở Việt

Nam hiện nay như: quản lý an toàn thực phẩm phải theo phương châm phòng

ngừa và có hệ thống, quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện từ nguồn

và trong suốt q trình, việc quản lý an tồn thực phẩm phải được phân chia

bốn công đoạn với bốn đối tượng là: công đoạn sản xuất nguyên liệu, công

đoạn chế biến, công đoạn dịch vụ thương mại, công đoạn tiêu dùng. Điểm

quan trong trong tham luận là tác giả chỉ rõ nhiệm vụ quản lý của Nhà nước

về an toàn thực phẩm.

+ Tham luận, “Thực trạng kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và khắc

phục sự cố về an toàn thực phẩm, của tác giả Hà Thị Anh Đào đăng trên kỷ

yếu Hội thảo về Dự án Luật An tồn thực phẩm, Ủy Ban Khoa học, Cơng

nghệ và Mơi trường - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, ngày

7/9/2009 tại Hà Nội. Tác giả phân tích nghĩa, vai trò của cơng tác kiểm sốt

phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sốt nguy cơ gây ơ

nhiễm thực phẩm cũng như khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Các giải

pháp này được đề xuất dựa trên những đánh giá về thực trạng cơng tác kiểm

sốt, phòng ngừa nguy cơ gây mất ATTP ở nước ta.

+ Luận văn thạc sỹ “Thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm ở

Việt Nam hiện nay, của tác giả Nhâm Thúy Lan (2012), Luận văn thạc sĩ luật

học, Đại học Luật Hà Nội. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy

mạnh thực hiện pháp luật về ATTP ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu những

vấn đề lý luận về pháp luật ATTP, tổng quan tình hình thực hiện pháp luật

ATTP ở Việt Nam hiện nay qua việc thống kê về tình hình vi phạm pháp luật

ATTP, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP của các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền và những đánh giá về thực trạng công tác thực hiện pháp luật ATTP ở

Việt Nam.

+ Luận văn thạc sỹ “Pháp luật về kiểm sốt vệ sinh an tồn thực phẩm

trong hoạt động thương mại ở Việt Nam”, của tác giả Đặng Công Hiến

(2012), Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đề xuất một số giải

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát vệ sinh ATTP trong hoạt động

thương mại ở Việt Nam. Đó là các giải pháp để hoàn thiện các văn bản pháp

luật trong nước liên quan tới ATTP, giải pháp về xây dựng hệ thống tiêu

chuẩn quốc gia về vệ sinh ATTP phù hợp với khu vực và thế giới, giải pháp

hoàn thiện các quy đinh nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về vệ sinh

ATTP trong hoạt động thương mại và một số giải pháp khác có liên quan để

thực hiện tốt pháp luật về kiểm soát vệ sinh ATTP trong hoạt độngt thương

mại ở Việt Nam.

+ Luận văn thạc sỹ, “Thi hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm ở

cấp phường trên địa bàn thành phố Hà Nội”, của tác giả Trần Mai Vân

(2013), Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội,năm 2013. Luận văn đã đưa ra một số định hướng và giải pháp cơ bản nhằm

thi hành tốt pháp luật về an tồn thực phẩm trong khn khổ các phường trên

địa bàn Hà Nội.

+ Luận văn thạc sỹ “Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp

luật về an toàn thực phẩm”, của tác giả Nguyễn Ngân Giang (2012), Luận

văn thạc sỹ luật học, năm 2012. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp và kiến

nghị nhằm nâng cao chất lượng thực thi pháp luật về ATTP ở Việt Nam, đó

là: các giải pháp về thể chế chính sách, các giải pháp về tổ chức thực hiện, các

giải pháp về nhân lực thực hiện, kiến nghị đối với một số cơ quan chức năng

như Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, các Bộ ngành liên quan, các

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, mặt trận tổ quốc.

+ “Quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam, Cơ hội và thách

thức”, của Ngân hàng thế giới (WB), (2017). Nghiên cứu này của WB đề xuất

khuyến nghị trong việc xây dựng năng lực ATTP ở Việt Nam. Khuyến nghị

chung của các tác giả là xây dựng một hệ thống kiểm soát dựa trên nguy cơ áp

dụng các nguyên tắc đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy

cơ đã được WHO/ FAO xây dựng. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn đề xuất

những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá nguy cơ.

+ “An tồn thực phẩm nơng sản, một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống

sản suất, phân phối và chính sách của nhà nước” của PGS.TS. Phạm Vũ Hải

- TS. Đào Thế Anh (2016), Nhà xuất bản Nông nghiệp. Sau khi đưa ra những

đánh giá về hệ thống chính sách ATTP của Việt Nam, đặc biệt là những đánh

giá về pháp luật ATTP, các tác giả đã đề xuất một số giải trong đổi mới nhằm

hoàn thiện thể chế và chính sách ATTP ở Việt Nam. Đó là các giải pháp như:

hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, tăng cường

năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý ATTP, đẩy mạnh xã hội

hóa hoạt động quản lý ATTP ở Việt Nam.Báo cáo tổng hợp kết quản Dự án điều tra cơ bản về “Thực trạng thi

hành pháp luật an tồn thực phẩm và vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp

luật trong việc bảo đảm thi hành” của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

(2016). Bên cạnh những đánh giá về hệ thống pháp luật ATTP của Việt Nam,

Báo cáo cũng đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về

ATTP như: sửa đổi bổ sung một số quy định pháp luật về ATTP nhằm bảo

đảm tính thống nhất, khá thi của hệ thống pháp luật này.

- Các nghiên cứu ở nước ngoài

+ “Food andDrugRegulationinanEraofGlobalizedMarkets Paperback” (Quy Định về Thực Phẩm và Dược Phẩm trong kỷ

ngun tồn cầu hóa), của tác giả Sam F Halabi (2015). Cơng trình đã gởi mở

cách giải quyết xung đột giữa các cơ quan có liên quan của Hoa Kỳ trong

quản lý ATTP.

+ “Food Regulation and Trade: Toward a Safe and Open Global Food

SystemPaperback” (Quy định đối với thực phẩm và thương mại: Hướng tới

hệ thống thực phẩm toàn cầu mở và an toàn), của các tác giả Donna

Roberts, David Orden, Tim Josling, (2004). Các tác giả đã nêu lên những

khuyến nghị đối với các chính phủ trong xử lý những xung đột theo trong các

quy định về bảo đảm ATTP, trong đó nêu rõ việc duy trì các tiêu chuẩn

ATTP, xây dựng niềm tin của công chúng vào đó và bảo đảm cho sự phát

triển của thương mại tự do. Từ việc phân tích các nguyên nhân cơ bản của

những cuộc xung đột thương mại (cả những nguyên nhân rõ ràng và những

nguyên nhân đang chờ làm rõ) và chỉ ra các bước có thể thực hiện để bảo đảm

rằng ATTP và thương mại trở nên tương thích nhất và cùng hỗ trợ nhau hiệu

quả nhất.

+ “Foundations of EU Food Law and Policy: Ten Years of the European

Food Safety Authority” (Cơ sở của chính sách và luật thực phẩm EU: Mườinăm hoạt động của Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu), Alberto

Alemanno, Simone Gabbi, (2014). Các tác giả đã nêu lên những định hướng,

phương hướng và vai trò trong tương lai của Cơ quan ATTP Châu Âu (EFSA)

trong việc xây dựng chính sách và pháp luật về thực phẩm trong bối cảnh

mới. Ngoài ra, các tác giả còn đề xuất về tổ chức và hoạt động của EFSA để

quản lý tốt ATTP trong tương lai.

1.1.4. Đánh giá tình hình nghiên cứu

- Những vấn đề đề mà luận án có thể kế thừa và phát triển

Qua khảo cứu các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề

nghiên cứu, có thể nhận thấy một số nội dung liên quan đến đề tài luận án đã

được giải quyết và nghiên cứu sinh có thể kế thừa như sau:

Về mặt lý luận, trong một số cơng trình đã đề cập và nhận thức rõ về sự

cần thiết và vai trò của pháp luật ATTP nói chung trong đó có pháp luật về

ATTP trong hoạt động thương mại. Đặc biệt, các cơng trình nghiên cứu trong và

ngồi nước mà nghiên cứu sinh đã đề cập ở trên đã thể hiện sự đồng thuận cao

trong nhận thức về sự cần thiết phải ban hành các quy định pháp luật nhằm bảo

đảm ATTP trong xã hội. Riêng trong hoạt động thương mại, vai trò của pháp

luật ATTP cũng được chỉ ra và phân tích trên góc độ là cơng cụ nhằm bảo đảm

cho hoạt động thương mại được thuận lợi. Các cơng trình nghiên cứu trong

và ngồi nước liên quan đến đề tài của luận án cũng đã đề cập, phân tích

một số khái niệm mà luận án có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

Về mặt thực tiễn, về cơ bản thực trạng pháp luật ATTP nói chung ở Việt

Nam đã được một số cơng trình đề cập đầy đủ, thể hiện quá trình hình thành

và phát triển của pháp luật về ATTP ở Việt Nam từ trước đến nay. Riêng pháp

luật về ATTP trong hoạt động thương mại, một số cơng trình đã đề cập, phân

tích và đã rút ra một số đánh giá về nó. Những đánh giá này là dữ liệu quan

trọng mà nghiên cứu sinh có thể kế thừa và phát triển trong luận án của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Các nghiên cứu trong nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×