Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
g. Chi tiết hoá đơn nhập

g. Chi tiết hoá đơn nhập

Tải bản đầy đủ - 0trang

[Type here]Hình 3: Mối quan hệ giữa các bảng

2.2. Thiết kế các chức năng hệ thống

2.2.1. Các chức năng chính của hệ thốngHình 4: Các chức năng của hệ thống quản lý bán hàng

2.2.2. Phân tích các chức năng

2.2.2.1. Chức năng đăng nhập

12[Type here]

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

+ Bước 2: Kiểm tra

 Nếu tên và mật khẩu đăng nhập đúng. Chuyển sang bước 3.

 Nếu tên và mật khẩu đăng nhập sai, thông báo đăng nhập sai.

Quay lại bước 1.

+ Bước 3: Cho phép nhập cơ sở dữ liệu. Rồi kết thúc.

Sơ đồ khối:

BẮT ĐẦUNhập tên đăng nhập và mật khẩuSai

Thông báo khơng có tên đăng nhậpKiểm tra

tên đăng

nhậpĐúng

Sai

Thơng báo sai mật khẩuKiể

m

tra

MKĐúng

Cho phép đăng nhậpKết thúc

Hình 5: Sơ đồ thuật tốn đăng nhập

13[Type here]

2.2.2.2. Chức năng xử lý thông tin

a. Chức năng thêmỨng dụng: Sử dụng khi muốn thêm thông tin mới vào CSDL

Ý tưởng:

+ Gọi hàm thêm và nhập thông tin cần thêm. Nếu thông tin nhập đã trùng

với cơ sở dữ liệu đã có thì đưa thơng báo và nhập lại. Nếu khơng thỏa

mãn điều kiện nhập thì cũng đưa thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu

thỏa mãn điều kiện nhập thì cập nhật thơng tin đó vào cơ sở dữ liệu.

+ Điều kiện nhập:

 Mã thông tin mới không trùng với mã thông tin đã tồn tại trong cơ

sở dữ liệu.

 Ngồi mã thơng tin thì tồn bộ các thuộc tính của thơng tin mớikhơng giống hồn tồn với các thuộc tính của 1 thơng tin cũ.

 Các rằng buộc riêng của các thuộc tính.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập thông tin.

+ Bước 2: Kiểm tra điều kiện nhập? Sai: Thông báo lỗi, chuyển sang bước 3

 Đúng: Chuyển sang bước 4

+ Bước 3: Có muốn nhập lại khơng? Có: quay lại bước 1

 Khơng thì thốt

+ Bước 4: Cập nhật thơng tin đó vào CSDL.

+ Bước 5: Kết thúc.

Sơ đồ bài tốn:14[Type here]

BẮT ĐẦU

Nhập lại DLNhập dữ liệuĐúng

Thông báo DL đã tồn tạiKiểm tra dữ liệu đã tồn tạiSai

Sai

Thông báo định dạng DL không phù hợpKiểm tra định dạng DLĐúng

Cho phép cập nhật dữ liệuKhơng

Kết thúc

Hình 6: Sơ đồ thuật tốn thêm dữ liệu

b. Chức năng sửaỨng dụng: Sử dụng khi muốn sửa đổi thơng tin trong CSDL.

Ý tưởng:

+ Gọi hàm sửa, tìm kiếm thơng tin cần sửa trong CSDL. Nếu thơng tin đó

có tồn tại thì thực hiện nhập thơng tin cần sửa, sau đó kiểm tra điều kiện

nhập, nếu thỏa mãn thì cho phép cập nhật vào CSDL, nếu sai thì yêu cầu

nhập lại. Nếu thơng tin tìm kiếm khơng tồn tại thì thơng báo và u cầu

nhập lại

+ Điều kiện nhập: tương tự điều kiện chức năng thêm thông tin.

15[Type here]Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập điều kiện tìm kiếm.

+ Bước 2: kiểm tra điều kiện nhập?

 Đúng: Hiện thông tin. Chuyển sang bước 3.

 Sai: thơng báo khơng tìm thấy, quay lại bước 1.

+ Bước 3: Chọn dữ liệu cần sửa.

+ Bước 4: Nhập dữ liệu sửa.

+ Bước 5: kiểm tra điều kiện nhập?

 Đúng: chuyển sang bước 6.

 Sai: thông báo lỗi, chuyển sang bước 7.

+ Bước 6: Cập nhật thông tin vào CSDL.

+ Bước 7: Nhập lại.

 Có: quay lại bước 4.

 Khơng: Kết thúc

Sơ đồ bài tốn:16[Type here]BẮT ĐẦUTìm DL cần sửaKhơng

DL có tồn tại?

Chọn DL cần sửa

KhơngNhập dữ liệu sửaSaiKiểm tra DL sửaNhập lạiĐúngKhơngChắc chắn sửaHiện thị thơng báo, cập nhật DL sửaKết thúc

Hình 7: Sơ đồ thuật toán sửa dữ liệu

c. Chức năng xoá

Ứng dụng: Sử dụng khi muốn xóa bỏ thơng tin khỏi CSDL

17[Type here]

Ý tưởng:

+ Gọi hàm xóa, tìm kiếm dữ liệu cần xóa. Nếu có kết quả tìm kiếm thì chọn

thơng tin cần xóa. Khơng tìm thấy dữ liệu thì u cầu tìm lại hoặc thốt.

+ Điều kiện tìm kiếm dữ liệu cần xóa: các thuộc tính của đối tượng thơng

tin.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập điều kiện tìm kiếm

+ Bước 2: kiểm tra điều kiện tìm kiếm?

 Đúng: Hiện thông tin. Chuyển sang bước 3.

 Sai: thông báo không tìm thấy, quay lại bước 1.

+ Bước 3: Chọn thơng tin cần xóa.

+ Bước 4: xác nhận có muốn xóa thơng tin đã chọn.

 Có thì xóa rồi kết thúc

 Khơng thì thốt

Sơ đồ bài tốn:18[Type here]

BẮT ĐẦUTìm DL cần xóaKhơngDL có tồn tại hay khơng?

Chọn DL cần xóaBạn có chắc chắn xóa

Khơng

Hiện thị thơng báo, xóa bỏ DL đã chọnKết thúc

Hình 8: Sơ đồ thuật tốn xóa dữ liệu

2.2.2.3. Chức năng quản lý hoá đơn

Ứng dụng: Khi muốn xuất hóa đơn từ CSDL ra giấy tờ để giao cho khách hàng

hoặc các mục đích khác.

Ý tưởng: Kết nối CSDL với máy in. Tìm kiếm rồi chọn hóa đơn muốn in.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Kết nối CSDL với excle

19[Type here]

+ Bước 2: Lấy dữ liệu của hóa đơn từ CSDL

+ Bước 3: Hiện thị hóa đơn.

+ Bước 4: In hoá đơn và Thoát.

Sơ đồ bài toán:BẮT ĐẦUKết nối CSDL với ExcelLấy DL từ CSDLHiện thị hóa đơn trên ExcelCó in

hóa

đơn?Khơng

In hóa đơnKết thúc

Hình 9: Sơ đồ thuật tốn hiển thị và in hóa đơn

2.2.2.4.Chức năng quản lý báo cáoa. Quản lý doanh thu

Ứng dụng: Sử dụng khi muốn biết doanh thu bán hàng của công ty trong tháng,

quý, năm.

20[Type here]

Ý tưởng: Tính tổng của tổng tiền của tất cả các hóa đơn trong thời gian ngườidùng yêu cầu. Có thể là trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng … hay trong 1 khoảng thời

gian bất kì. Điều kiện tìm kiếm hóa đơn là các hóa đơn được phát sinh trong

khoảng thời gian người dùng yêu cầu.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.

+ Bước 2: Kiểm tra điều kiện?

 Đúng: Hiển thị kết quả tìm kiếm. Chuyển sang bước 3.

 Sai: Thơng báo khơng tìm thấy. Doanh thu trong kỳ đó bằng 0.Kết thúc.

+ Bước 3: Tính tổng của tổng tiền của tất các các hóa đơn đó.

+ Bước 4: Đưa ra kết quả tính doanh thu.

+ Bước 5: Kết thúc.

Sơ đồ bài toán:21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

g. Chi tiết hoá đơn nhập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×