Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.2. Thiết kế mức logic

• Chuyển thực thể, thu được:

• Khachhang (Makhach, Tenkhach, Diachi, Dienthoai)

• Nhacungcap (Manhacungcap, Tennhacungcap, Diachi, Dienthoai)

• NhanVien (Manhanvien, Tennhanvien, Diachi, Dienthoai, Gioitinh,

Ngaysinh)

• Sanpham (Magiaydep, Tengiaydep, Dongianhap, Dongiaban, Anh)

• Chuyển quan hệ, thu được:

• Nhap (MaHDN, Soluong, Ngaynhap, Dongianhap, Giamgia, Tongcong,

Thanhtien, Manhacungcap, Manhanvien, Magiaydep)

• Ban (MaHDB, Tongcong, Ngayban, Soluong, Dongiaban, Thanhtien,

Makhach, Magiaydep, Manhanvien)

2.2.3. Chuẩn hóa

• Chuẩn hóa quan hệ Ban thu được:

• Ban (SoHDB, Makhach, Manhanvien, Ngayban, Tongtien)

• ChitietHDBan (SoHDB, Magiaydep, Soluong, Giamgia, Thanhtien)

• Chuẩn hóa quan hệ Nhap, thu được:

• Nhap (SoHDN, Ngaynhap, Tongtien, Manhanvien, Manhacungcap)

• ChitietHDNhap (SoHDN, Magiaydep, Soluong, Dongia, Giamgia,

Thanhtien)

Vẽ sơ đồ quan hệ152.2.4. Thiết kế mức vật lý

Bảng 2.2.4.1. tblKhachhang

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMakhachnvarhar10TenkhachNvarchar50DiachiNvarchar50DienthoaiNvarchar15Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.4. tblNhacungcap

Tên cột

ManhacungcapKiểu dữ liệu

nvarcharĐộ rộng

10TennhacungcapNvarchar50DiachiNvarchar50DienthoaiNvarchar15Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.2. tblNhanvien

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộng16Ràng buộcManhanviennvarchar10TennhanvienNvarchar50DienthoaiNvarchar15Gioitinhnvarchar10NgaysinhdatetimeDiachinvarchar50Macongviecnvarchar5017Khóa chínhBảng 2.2.4.3. tblSanpham

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMagiaydepnvarchar10TengiaydepNvarchar50Maloainvarchar50MacoNvarchar50MachatlieuNvarchar50MamauNvarchar50MadoituongNvarchar50MamuaNvarchar50ManuocSXNvarchar50SoluongFloatDongianhapFloatDongiabanFloatAnhNvarcharRàng buộc

Khóa chính100Bảng 2.2.4.5. tblHoadonban

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngSoHDBanNvarchar10Manhanviennvarchar50NgaybanDatetimeMakhachnvarcharTongcongfloatRàng buộc

Khóa chính10Bảng 2.2.4.6. tblChitietHDBan

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngRàng buộcSoHDBanNvarchar50Khóa chínhMagiaydepnvarchar50Khóa chínhSoluongFloatGiamgiafloatDongiaFloat

18ThanhtienFloatBảng 2.2.4.7. tblHoadonnhap

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngSoHDNhapNvarchar50Manhanviennvarchar10NgaynhapDatetimeManhacungcapnvarcharTongtienFloatRàng buộc

Khóa chính10Bảng 2.2.4.8. tblChitietHDNhap

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngRàng buộcSoHDNhapNvarchar50Khóa chínhMagiaydepnvarchar50Khóa chínhSoluongFloatDongiaFloatGiamgiafloatThanhtienFloat

Bảng 2.2.4.9. tblCongviecTên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMacongviecnvarchar50Tencongviecnvarchar50Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.10. tblTheloai

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMaloainvarchar50Tenloainvarchar5019Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.11. tblChatlieu

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMachatlieunvarchar50Tenchatlieunvarchar50Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.12. tblCo

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMaconvarchar50Tenconvarchar50Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.13. tblDoituong

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMadoituongnvarchar50Tendoituongnvarchar50Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.14. tblMau

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMamaunvarchar50Tenmaunvarchar50Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.15. tblMua

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngMamuanvarchar50Tenmuanvarchar50Ràng buộc

Khóa chínhBảng 2.2.4.16. tblNuocSX

Tên cộtKiểu dữ liệuĐộ rộngManuocSXnvarchar50TennuocSXnvarchar5020Ràng buộc

Khóa chính2.3. Thiết kế chức năng212.4. Thiết kế giao diệnHình 2.4.1. Giao diện chínhHình 2.4.3. Giao diện danh mục chất liệu22Hình 2.4.3. Giao diện danh mục cỡHình 2.4.4. Giao diện danh mục đối tượng23Hình 2.4.5. Giao diện danh mục loạiHình 2.4.6. Giao diện danh mục màu24Hình 2.4.7. Giao diện danh mục mùaHình 2.4.8. Giao diện danh mục nước sản xuất25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×