Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Xây dựng biểu đồ trình tự

VI. Xây dựng biểu đồ trình tự

Tải bản đầy đủ - 0trang

E-LEARNING: NSD: W_NSD: TaiKhoan: C_NSDy/c đăng nhập

dangNhap(tenDN, matKhau)

kiemTra(tenDN, matKhau)

kiemTra(tenDN, matKhau)

kết quả

kết quả

hiển thịthông báo2. Ca s dng ng kớ mụn học

Với ca sử dụng Đăng kí mơn học, ta xác định được các kịch bản chính như

sau:

- Thêm một mơn học

- Xố một lớp giảng đã đăng kí học.

- Xem lịch học.

- In lịch học.- 26 -E-LEARNINGa. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Thêm một môn học

: Sinh_Vien: W_SVDKi: W_SV_Them/Xoa: C_SV: MonHocy/c chon HK

chon 1 HK

y/c chän viƯc

Chän them

hiĨn thị

y/c danh sách môn học

y/c danh sách môn học

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 môn học

chọn thêmkiểm tra đ

ăng kí

hiển thịcác lớ p giảng

hiển thịcác lớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thịkết quảchọn 1 lớ p giảng

chọn thêm lớ p giảng

them(maSV, maLop )

them( maSV, maLop)- 27 -: LopGiangE-LEARNINGb. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Xố một lớp giảng đã đăng kí học: Sinh_Vien: W_SVDKi: W_SV_Them/Xoa: LopGiang: C_SVy/c chän häc k×

chän 1 HK

y/c chọn công việc

Chọn xoá lớ p giảng

hiển thịy/c hiển thịlớ p giảng

y/c hiển thịlớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 lớ p giảng

chọn xoá lớ p giảng

xoa(maSV, maLop)

xoa(maSV,maLop )- 28 -E-LEARNINGc. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Xem lich học: Sinh_Vien: W_SVDKi: W_SV_Xem/In: C_SV: LopGiangy/c chän häc k×

chän 1 HK

y/c chọn công việc

Chọn xem lịch

hiển thị

hiển thịcác lớ p giảng

hiển thịcác lớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 lớ p giảng

chọn xem lịch

y/c xem lịch

y/c xem lịch

kết quả

kết quả

hiển thịlịch- 29 -E-LEARNINGd. Biu trỡnh t cho kch bản In lich học: Sinh_Vien: W_SVDKi: W_SV_Xem/In: C_SV: LopGiangy/c chän học kì

chọn 1 HK

y/c chọn công việc

Chọn in lich học

hienThi

y/c hiển thịlớ p giảng

y/c hiển thịlớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thịkết quả

chọn 1 lớ p giảng

chọn in lịch

inLịch()

inLich()

kết quả

kết quả

hiển thÞ3. Ca sử dụng Chọn mơn học để giảng dạy

Với ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy, ta xác định được các kịch bản

chính như sau:

- Thêm một lớp giảng

- Xoá một lớp giảng.

- Xem lịch giảng dạy.

- In lịch giảng dạy.

- 30 -E-LEARNINGa. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Thêm một lớp giảng: W_GV: Giang_Vien: W_GV_Them/Xoa: MonHoc: C_GVy/c chọn học kì

chọn 1 HK

y/c chọn công việc

chọn thêm lớ p giảng

hiển thị

hiển thịDSMH

hiển thịDSMH

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 môn học

y/c hiển thịcác lớ p giảng

y/c hiển thịcác lớ p giảng

kết quả

hiển thị

chọn 1 lớ p giảng

chọn thêm lí p gi¶ng

them(maGv,maLop)them(maGV, maLop )- 31 -: LopGiangE-LEARNINGb. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Xố một lớp giảng: W_GV: Giang_Vien: W_GV_Them/Xoa: C_GV: LopGiangy/c chän häc k×

chän 1 HK

y/c chän công việc

chọn xoá lớ p giảng

hiển thị

y/c hiển thịlớ p giảng

y/c hiển thịlớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 lớ p giảng

chọn xoá lớ p giảng

xoa(maGv,maLop)

xoa(maGV,maLop )- 32 -E-LEARNINGc. Biu đồ trình tự cho kịch bản Xem lịch giảng: W_GV: Giang_Vien: C_GV: W_GV_Xem/In: LopGiangy/c chän häc k×

chän 1 HK

y/c chän công việc

chọn xem lịch

hiển thị

y/c hiển thịlớ p giảng

y/c hiển thịlớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 lớ p giảng

chọn xem lịch

y/c xem lịchy/c xem lịch

kết quả

kết quả

hiển thị- 33 -E-LEARNINGd. Biểu đồ trình tự cho kịch bản In lịch giảng: W_GV: Giang_Vien: W_GV_Xem/In: LopGiang: C_GVy/c chän häc k×

chän 1 HK

y/c chọn công việc

chọn in lịch

hiển thị

y/c hiển thịlớ p giảng

y/c hiển thịlớ p giảng

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn 1 lớ p giảng

chọn in lịch

inLich()inLich( )

kết quả

kết quả

hienThi()- 34 -E-LEARNING4. Ca sử dụng Duy trì thơng tin giảng viên

Với ca sử dụng Duy trì thơng tin giảng viên, ta xác định được các kịch bản

chính như sau:

- Thêm một giảng viên

- Xố một giảng viên.

- Sửa thơng tin giảng viên.

a. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Thêm một giảng viên: CBtuyensinh: W_CBTS: W_CBTS_Them/Xoa: GiangVien: C_CBTSy/c chọn công việc

chọn thêm giảng viên

hiển thị

nhập TT giảng viên

chọn thêm 1 giảng viên

them(maGv)

them(maGV)

y/c tạo mã Gv

y/c tạo mã Gv

y/c tạo mã Gv

taoMaGV()

kết quảkết quả

hiển thÞ- 35 -E-LEARNINGb. Biểu đồ trình tự cho kịch bản Xoá một giảng viên.: W_CBTS: CBtuyensinh: W_CBTS_Them/Xoa: C_CBTS: GiangVieny/c chän công việc

chọn xoá GV

hiển thịy/c nhập mã GV

nhập mã GV

kiemTra(maGV)

hiển thịTTGV

hiển thịTTGV

kết quả

kết quả

hiển thị

chọn xoa(maGv)

xoa(maGv)

xoa(maGV)- 36 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Xây dựng biểu đồ trình tự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×