Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân loại dịch vụ

3 Phân loại dịch vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh tế phát triểnVề cơ bản, cách phân loại này đơn giản nhưng khái quát được kịp thời các

loại dịch vụ, thể hiện được tính hệ thống tương đối rõ ràng. Tuy nhiên khơng

có cách phân loại nào hồn thiện và đầy đủ được, cách phân loại chỉ mang

tính tương đối.

1.3.2 Theo phương thức thực hiện

Mc Graw Hill chia toàn bộ dịch vụ ra hai nhóm lớn: nhóm dịch vụ được

thực hiện bởi máy móc và nhóm dịch vụ được thực hiện bởi con người (do lao

động trực tiếp của con người). Từng nhóm này lại chia ra các tiểu nhóm. Ví

dụ nhóm dịch vụ được thực hiện bởi máy móc gồm: tự động hố, máy móc

kết hợp với con người (MM kết hợp CN), hệ thống điều khiển. Từ đó, các tiểu

nhóm này lại chia ra những dịch vụ cụ thể (Hình 9.3)Page 6Kinh tế phát triểnƯu điểm nổi bật của cách phân loại này là hàm lượng công nghệ hay đặc

điểm công nghệ của từng dịch vụ, từ đó có cơ sở để đánh giá chất lượng dịch

vụ và định giá dịch vụ.

1.3.3 Một số cách phân loại khác

Ngồi ra, còn khá nhiều cách phân loại khác như:Theo

mục

đích

kinh

doanh,Dịch

vụmục

đích

Dịch vụ vì mục đích phi lợi nhuận (mục đích nhân đạo).thể

lợichiara:

nhuận,

Theo

chế

độ

sở

hữu,

người

Dịch

vụ

chính

phủ

(dịch

vụ

Dịch

vụDịch vụ kết hợp chính phủ và tư nhân thực hiện.tachiara:

nước),

nhân,phânloại:

bản,– Theo nội dung hoạt động

Những

dịch

Những dịch vụ bổ sung, hỗ trợ…kinh

vụdoanh,nhàcó thể

Page 7Kinh tế phát triển

Nhìn chung, có nhiều cách phân loại khác nhau, dựa theo từng tiêu thức được

lựa chọn. Tuỳ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu hoặc mục tiêu kinh doanh thực

tế trong từng trường hợp cụ thể để có thể lựa chọn cách phân loại thích hợp.

1.4 Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

Đầu tiên ta tìm hiểu về cơ cấu của ngành dịch vụ :

Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế, rất rộng lớn và phức

tạp. Đó là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con

người, được chia thành các dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ

công cộng.Vai trò của dịch vụ trong phát triển kinh tế

1.4.1 Dịch vụ trong sản xuất và đời sống

Nhờ có các hoạt động vận tải thương mại mà các ngành kinh tế nông, lâm,

ngư nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất; đồng

thời sản phẩm của các ngành này cũng được tiêu thụ. Các hoạt động dịch vụ

cũng tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và

giữa nước ta với nước ngoài.

Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, góp

phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và đem lại nguồn thu nhập lớn

cho nền kinh tế.

Page 8Kinh tế phát triển

1.4.2 Vai trò của các ngành dịch vụ - thương mại trong q trình Cơng

nghiệp

hóa

Hiện

đại

hóa

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ nói chung bao gồm những lĩnh vực hết sức

nhạy cảm và có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Việc đẩy

mạnh và mở cửa về lĩnh vực này cần được xem xét một cách tồn diện để có

thể xác định và tiến hành những bước đi và giải pháp phù hợp. Nhằm một mặt

góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thành cơng tiến trình mở cửa,

mặt khác cùng góp phần đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã

hội

chủ

nghĩanước

ta.

Hoạt động của thương mại và dịch vụ có vị trí, vai trò quan trọng trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta:

- Thương mại và dịch vụ góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thơng, phân phối

hàng hóa, thúc đẩy thương mại hàng hóa phát triển trong phạm vi quốc gia

cũng như quốc tế. Thật vậy, dịch vụ - thương mại chính là cầu nối giữa các

yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” trong quá trình sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản

phẩm. Bn bán quốc tế, đặc biệt là bn bán hàng hóa sẽ lưu hành như thế

nào nếu khơng có dịch vụ vận tải? Dịch vụ thanh tốn? Chính sự ra đời và

phát triển của dịch vụ vận tải như vận tải đường bộ, đường không, đường biển

đã góp phần khắc phục được trở ngại về địa lý, đẩy nhanh tốc độ lưu thơng

hàng hóa, thúc đẩy nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa từ Quốc gia này đến

quốc gia khác, từ khu vực này đến khu vực địa lý khác... Các dịch vụ ngân

hàng cũng cho phép khâu thanh toán được diễn ra một cách có hiệu quả, giúp

cả hai bên xuất khẩu và nhập khẩu đạt được mục đích trong quan hệ bn

bán. Các dịch vụ viễn thơng, thơng tin cũng có vai trò hỗ trợ cho các hoạt

động thương mại trong việc kích cầu, rút ngắn thời gian ra quyết định mua

hàng của người tiêu dùng. Các dịch vụ như dịch vụ đại lý, bn bán, bán lẻ

giữ vai trò trung gian kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng; đồng

thời góp phần đẩy nhanh q trình tiêu thụ hàng hóa, rút ngắn thời gian hàng

hóa lưu thơng, giúp các nhà sản xuất nhanh chóng thu hồi vốn để đầu tư tái

sản xuất. Như vậy, dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động thương

mại

hàng

hóa.

- Thương mại và dịch vụ tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát

triển. Thơng qua hoạt động dịch vụ - thương mại trên thị trường, các chủ thể

kinh doanh mua bán được sản phẩm, góp phần tạo ra q trình tái sản xuất

được tiến hành liên tục và như vậy các dịch vụ sẽ lưu thông, các dịch vụ được

thông suốt. Có thể nói, nếu khơng có dịch vụ - thương mại thì sản xuất hàng

hóa

khóthể

phát

triển

được.

- Trong q trình CNH - HĐH đất nước, thương mại và dịch vụ đã trở thành

yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất là bởi vì nhu cầu về dịch vụ xuất

phát từ chính các nhà sản xuất khi họ nhận thấy rằng, để có thể tồn tại trong

sự cạnh tranh khốc liệt ở cả thị trường nội địa và thị trường nước ngoài, phải

Page 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân loại dịch vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×