Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

4 Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh tế phát triển

1.4.2 Vai trò của các ngành dịch vụ - thương mại trong q trình Cơng

nghiệp

hóa

Hiện

đại

hóa

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ nói chung bao gồm những lĩnh vực hết sức

nhạy cảm và có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Việc đẩy

mạnh và mở cửa về lĩnh vực này cần được xem xét một cách tồn diện để có

thể xác định và tiến hành những bước đi và giải pháp phù hợp. Nhằm một mặt

góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thành cơng tiến trình mở cửa,

mặt khác cùng góp phần đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã

hội

chủ

nghĩanước

ta.

Hoạt động của thương mại và dịch vụ có vị trí, vai trò quan trọng trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta:

- Thương mại và dịch vụ góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thơng, phân phối

hàng hóa, thúc đẩy thương mại hàng hóa phát triển trong phạm vi quốc gia

cũng như quốc tế. Thật vậy, dịch vụ - thương mại chính là cầu nối giữa các

yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” trong q trình sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản

phẩm. Buôn bán quốc tế, đặc biệt là buôn bán hàng hóa sẽ lưu hành như thế

nào nếu khơng có dịch vụ vận tải? Dịch vụ thanh tốn? Chính sự ra đời và

phát triển của dịch vụ vận tải như vận tải đường bộ, đường khơng, đường biển

đã góp phần khắc phục được trở ngại về địa lý, đẩy nhanh tốc độ lưu thơng

hàng hóa, thúc đẩy nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa từ Quốc gia này đến

quốc gia khác, từ khu vực này đến khu vực địa lý khác... Các dịch vụ ngân

hàng cũng cho phép khâu thanh tốn được diễn ra một cách có hiệu quả, giúp

cả hai bên xuất khẩu và nhập khẩu đạt được mục đích trong quan hệ bn

bán. Các dịch vụ viễn thơng, thơng tin cũng có vai trò hỗ trợ cho các hoạt

động thương mại trong việc kích cầu, rút ngắn thời gian ra quyết định mua

hàng của người tiêu dùng. Các dịch vụ như dịch vụ đại lý, buôn bán, bán lẻ

giữ vai trò trung gian kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng; đồng

thời góp phần đẩy nhanh q trình tiêu thụ hàng hóa, rút ngắn thời gian hàng

hóa lưu thơng, giúp các nhà sản xuất nhanh chóng thu hồi vốn để đầu tư tái

sản xuất. Như vậy, dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động thương

mại

hàng

hóa.

- Thương mại và dịch vụ tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát

triển. Thơng qua hoạt động dịch vụ - thương mại trên thị trường, các chủ thể

kinh doanh mua bán được sản phẩm, góp phần tạo ra quá trình tái sản xuất

được tiến hành liên tục và như vậy các dịch vụ sẽ lưu thơng, các dịch vụ được

thơng suốt. Có thể nói, nếu khơng có dịch vụ - thương mại thì sản xuất hàng

hóa

khóthể

phát

triển

được.

- Trong q trình CNH - HĐH đất nước, thương mại và dịch vụ đã trở thành

yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất là bởi vì nhu cầu về dịch vụ xuất

phát từ chính các nhà sản xuất khi họ nhận thấy rằng, để có thể tồn tại trong

sự cạnh tranh khốc liệt ở cả thị trường nội địa và thị trường nước ngoài, phải

Page 9Kinh tế phát triển

đưa nhiều hơn các yếu tố dịch vụ vào trong quá trình sản xuất để hạ giá thành

và nâng cao chất lượng như dịch vụ khoa học, kỹ thuật công nghệ.

- Sự tăng trưởng của các ngành thương mại và dịch vụ còn là động lực cho sự

phát triển kinh tế, cũng như có tác động tích cực đối với phân công lao động

xã hội. Nền kinh tế càng phát triển thì thương mại và dịch vụ càng phong phú,

đa dạng. Hiện nay, sự phát triển thương mại và dịch vụ phản ánh trình độ phát

triển kinh tế của mỗi quốc gia. Người ta thấy rằng, trình độ phát triển kinh tế

của một nước càng cao thì tỷ trọng của dịch vụ - thương mại trong cơ cấu

ngành kinh tế nước đó càng lớn. Dịch vụ phát triển sẽ thúc đẩy phân cơng lao

động xã hội và chun mơn hóa, tạo điều kiện cho lĩnh vực sản xuất khác phát

triển.

- Thơng qua mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, khả năng tiêu dùng,

nâng cao mức tiêu thụ và hưởng thụ của cá nhân và doanh nghiệp cũng tăng

lên góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường lao động và phân công lao

động

tronghội.

- Trong xu thế hội nhập quốc tế, thị trường trong nước sẽ liên hệ chặt chẽ với

thị trường nước ngoài thong qua hoạt động ngoại thương, điều này nếu dịch

vụ và thương mại phát triển mạnh mẽ, phong phú, đa dạng chắc chắn sẽ mở

rộng được thị trường thu hút các yếu tố đầu vào, đầu ra của thị trường. Chính

vì điều này, dịch vụ - thương mại thực sự là cầu nối gắn kết giữa thị trường

trong nước với thị trường ngoài nước, phù họp với xu thế hội nhập và mở cửanước

ta

hiện

nay.

- Dịch vụ và thương mại luôn thể hiện sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh

doanh trên thị trường mua bán hàng hóa dịch vụ. Quan hệ giữa các chủ thể

kinh doanh là quan hệ bình đẳng về mặt lý thuyết, đó là thuận mua vừa bán.

Cho nên trong hoạt động dịch vụ - thương mại đòi hỏi các chủ thể kinh doanh

luôn phải năng động, sáng tạo, kể cả nghệ thuật để không ngừng nâng cao khả

năng cạnh tranh hàgn hóa dịch vụ trên thị trường, góp phần thúc đẩy lực

lượng sản xuất phát triển nhanh chóng và điều này sẽ làm nền tảng vững chắc

giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh khốc liệt như

hiện nay.Page 10Kinh tế phát triểnPHẦN II: THỰC TRẠNG NGÀNH DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

2.1 Thực trạng dịch vụ tại Việt Nam

Trong nhiều năm qua, sự phát triển của ngành Dịch vụ đã đạt được nhiều

kết quả đáng ghi nhận, song vẫn chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu của phát

triển kinh tế đất nước. Trước bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với

đổi mới mơ hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, yêu cầu phát

triển dịch vụ có ý nghĩa to lớn, không chỉ trực tiếp tạo động lực phát triển mà

còn tạo lập và củng cố sự liên kết, bảo đảm đầu ra cho các ngành công - nông

nghiệp và tác động lan tỏa tới mọi lĩnh vực trong nền kinh tế.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015;

phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 của Chính phủ tại

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, ngày 20-10-2015, tăng trưởng GDP năm

2015 ước đạt hơn 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua, vượt kế hoạch đề ra

(6,2%); bình quân 5 năm đạt khoảng 5,9%/năm, trong đó cơng nghiệp, xây

dựng tăng 6,74%/năm, nơng lâm thủy sản tăng 3,01%/năm, dịch vụ tăng

6,31%/năm. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng từ 79,42% năm

2010 lên 82,5% năm 2015. Tỷ trọng dịch vụ trong GDP đạt khoảng 44% vào

năm 2015.

Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng ngày càng tăng; đã tập trung

phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học,

công nghệ cao như công nghệ thông tin, truyền thơng, logistics, hàng khơng,

tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử... Mạng lưới thương mại và

dịch vụ phát triển mạnh trên phạm vi cả nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội.

Ngành du lịch tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng dịch

vụ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đa dạng các sản phẩm, nhất là

tại các vùng du lịch trọng điểm. Khách quốc tế năm 2015 đạt khoảng 7,9 triệu

Page 11Kinh tế phát triển

lượt, gấp gần 1,6 lần so với năm 2010. Mở rộng miễn thị thực cho người Việt

Nam định cư ở nước ngồi và cơng dân của nhiều nước để khuyến khích phát

triển thương mại, đầu tư và du lịch.

Mạng lưới và cơ cấu đào tạo hợp lý hơn; quy mô, chất lượng và sự công

bằng trong tiếp cận giáo dục được cải thiện. Ứng dụng khoa học và đổi mới

công nghệ có bước tiến bộ, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thông tin

truyền thông, y tế, xây dựng. Thị trường khoa học cơng nghệ có bước phát

triển, giá trị giao dịch tăng 13,5%/năm. Số lượng sáng chế và các giải pháp

hữu ích đăng ký bảo hộ gấp gần 2,2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Chỉ số

đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2015 tăng 19 bậc so với năm

2010.

Nhiều cơng trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, năng lượng, thủy lợi, đô

thị, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục... được đưa vào sử dụng, thúc đẩy

phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, tạo diện mạo mới cho đất nước.

Cơng tác y tế dự phòng và chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Giảm

quá tải bệnh viện đạt những kết quả tích cực. Tập trung đầu tư xây dựng hệ

thống các bệnh viện. Ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào khám chữa bệnh đạt

nhiều kết quả. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 75%. Chất lượng, phương

thức thông tin ngày càng được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu thơng tin của

người dân, thông tin đối ngoại và phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của

Nhà nước.

Các dịch vụ tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển, đa dạng hóa và hiện đại

hóa. Hoạt động xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần

yếu kém được đẩy mạnh. Đến tháng 9-2015, nợ xấu còn 2,9% (tháng 9-2012

là 17,43%) và đã giảm 17 tổ chức tín dụng. Các cơng ty tài chính, chứng

khốn, bảo hiểm từng bước được cơ cấu lại; công tác kiểm tra, giám sát được

Page 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×