Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN

CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Địa chỉ

Điện thoại

Giới tính

Lương

Ca làm

• Khách hàng:

- Mã khách hàng

- Tên khách hàng

- Địa chỉ

- Điện thoại

• Nhà cung cấp

- Mã nhà cung cấp

- Tên nhà cung cấp

- Địa chỉ

- Điện thoại

-• Thuốc

-Mã thuốc-Tên thuốc-Số lượng-Số lượng còn-Đơn giá nhập-Đơn giá bán-Ảnh-Ghi chúHóa đơn bán:

- Mã hóa đơn bán

- Mã khách hàng

- Mã thuốc

- Số lượng

- Đơn giá bán

- Đơn giá nhập

- Ngày bán

- Thành tiền

- Tổng tiền

• Hóa đơn nhập

10-Mã hóa đơn nhập

Mã nhà cung cấp

Mã thuốc

Số lượng

Ngày nhập

Tổng tiền1.2. Xác định yêu cầu phần mềm

-Nhập dữ liệu về nguyên liệu, khách hàng, nhân viên, nhà

cung cấp nhanh chóng và tránh sai sót.

Cập nhật thêm, sửa, xóa, lưu các loại thông tin về loại thuốc,

khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp.

Tìm kiếm thơng tin về khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp,

tìm kiếm hóa đơn.-Xem hàng tồn của cửa hàng.-Báo cáo doanh thu theo tháng, năm, quý.-Thoát.111213Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×