Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số vấn đề sử dụng KĐQ

Một số vấn đề sử dụng KĐQ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mợt sớ vấn đề sử dụng KĐQ

• Tiền khuyếch đại quang

– Phương sai nhiêu:SASE – mật độ phổ nhiễu ASE, PASE – công suất nhiễu ASE tổng tại đầu vào bộ thuν0 – độ rộng băng tần bộ lọc quang, f – độ rộng băng tần điện bộ thu– Tỉ số SNR tại bô thu:

Nhiễu phách tín hiệu – ASE chiếm ưu thế

2/25/19134Mợt sớ vấn đề sử dụng KĐQ

• Tích luy nhiêu trong hê thống cự ly dài

– Nhiêu ASE tích luy sau nhiều tầng bơ KĐ  suy giảm OSNR2/25/19135Mợt sớ vấn đề sử dụng KĐQ

• Tích luy nhiêu trong hê thống cự ly dàiTrường hợp: Cấu hình mỗi đoạn truyền

dẫn giống nhau, các EDFA có cùng NFν0 = 12.5 GHz (0.1 nm)

2/25/19136Mợt sớ vấn đề sử dụng KĐQ

• Tích luy nhiêu trong hê thống cự ly dài

– Quan hê giữa hê số chất lượng Q (Q-factor) và

OSNR

Giả sử nhiễu phách tín hiệu – ASE chiếm

ưu thế:dB

2/25/19137Bù tán sắc

• Giới thiêu chung

• Các kỹ thuật bù.

– Kỹ thuật bù điện

– Kỹ thuật bù quang2/25/19138Giới thiệu

• Sự cần thiết phải bù tán sắc

– Tán sắc là yếu tố giới hạn tính năng hê thống tốc

đơ cao và khoảng cách lớn

– Để giảm ảnh hưởng của tán sắc:

• Sử dụng LD phổ hep

• Dùng bước sóng hoạt đơng gần ZD– Trong các hê thống tốc đô cao (> 2Gbit/s) sử dụng

EDFA  đoi hoi các biên pháp bù tán sắc2/25/19139Giới thiệu

• Sự cần thiết phải bù tán sắc

– Mô tả ảnh hưởng của tán sắc:– Giới hạn cự ly truyền dẫn do tán sắc:

• Với laser DFB điều chế trực tiếp:

• Với laser DFB điều chế ngoài:B=2,5Gb/s L40kmB=2,5Gb/s  L500km

B=10Gb/s L30km

2/25/19140Giới thiệu

• Các kỹ thuật sử dụng để quản lý tán sắc

– Các kỹ thuât điên:

• Bù trước

• Bù sau– Các kỹ thuât quang2/25/19Sợi bù tán sắc (DCF)

Cách tử Bragg sợi quang bị chirp (chirped FBG)

Các bô lọc quang

Liên hợp pha quang (kỹ thuât đảo phổ)

Soliton

141Kỹ thuật bù điện

•  Kỹ thuật bù trước

1.

– Thay đổi phổ xung phát đến khi số hạng pha được khử

– Phương pháp sử dụng chirp trước các xung phát với hệ số

chirp C>0Với /

C=0  L=LD

C=1, L  36%

C=1/2, L=2.LD2/25/19142Kỹ thuật bù điện

1. Kỹ thuật bù trướcVới C>0, ban đầu xung được nén

2/25/19Sự phụ thuộc của BL vào C143Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số vấn đề sử dụng KĐQ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×