Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mạng truyền tải WDM

Mạng truyền tải WDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mạng truyền tải WDM

• Vai tro của WDM trong quá trình phát triển

– Lớp quang WDM cung cấp các “sợi quang ảo” trong 1 sợi quang

– Cho phép đáp ứng sự bùng nổ nhu cầu sử dụng sợi quang

– Có thể cho phép giảm dần sự phụ thuôc vào SONET/SDH2/25/19173Mạng truyền tải WDM

• Vai tro của WDM trong q trình phát triển

– Mạng quang WDM với các giao diên mở đơn giản hóa viêc truy nh âp

trực tiếp tới tài nguyên dung lượng sợi quang bởi các giao thức khác

nhau.2/25/19174Mạng truyền tải WDM

• Vai tro của WDM trong q trình phát triển

– WDM thực hiên thiết lâp mạng quang thông minh dựa trên  cho

phép các nhà vân hành mạng thực hiên:

2/25/19Định tuyến bước sóng

Tái định tuyến bước sóng để tránh sự cố, nghen, ...

Giám sát và quản lý bước sóng

Các dịch vụ cho thuê kênh bước sóng

Các mạng riêng ảo quang175Mạng truyền tải WDM

• Vai tro của WDM trong q trình phát triển

– Mạng WDM định tuyến bước sóng:2/25/19176Mạng truyền tải WDM

• Yêu cầu kiến trúc mạng:

2/25/19Tái sử dụng bước sóng

Chuyển đổi bước sóng

Trong suốt

Khả năng tồn tại khi găp sự cố

Chuyển mạch linh hoạt177Mạng truyền tải WDM

• Phân loại theo cấu hình

– Điểm – điểm

– Đường thẳng

– Vong (ring)

– Sao (star)

– Lưới (Mesh)2/25/19178• Phân loại theo vùng2/25/19179Mạng truyền tải WDM

• Các phần tử mạng (NE) WDM

– Thiết bị đầu cuối đường quang (OLT)

– Thiết bị khuyếch đại đường quang và tái sinh

– Thiết bị xen/re quang (OADM)

– Thiết bị kết nối chéo quang (OXC)2/25/19180Mạng truyền tải WDM

• Thiết bị đầu cuối đường quang

– Gồm 3 khối chức năng:2/25/19Bơ chuyển phát quang (Transponder)

Bơ tách/ghép bước sóng (Mux/Demux)

Bơ thu/phát kênh giám sát (Transceiver)

Khuyếch đại quang (OA): tùy chọn181Mạng truyền tải WDM

• Thiết bị đầu cuối đường quang

– Các bơ chuyển phát trong OLT dùng để thích ứng các tín

hiêu giao thức khách hàng với tiêu chuẩn mạng WDM (các

lưới bước sóng)

– Bơ thu phát gửi và thu nhân tín hiêu kênh giám sát quang

(OSC)

– OLT được sử dụng trong cấu hình mạng WDM điểm – điểm2/25/19182Mạng truyền tải WDM

• Thiết bị tái sinh (REG)

– Bô khuyếch đại đường quang  Tái sinh 1R (tái phát

quang)

• Các bơ EDFA được sử dụng mơt cách tuần hồn dọc tuyến sợi quang

(khoảng cách 80-120 km)

• Đơi khi các bơ khuyếch đại Raman được sử dụng.

• Tại mỗi node có thể có nhiều tầng khuyếch đại EDFA

• Cấu hình tương tự theo hướng ngược lại2/25/19183Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mạng truyền tải WDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×