Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

II- CÁC VÒNG ĐÀM PHÁN

1115-19/03/2010

Click to add

tại Melbourne

Title2214-16/08/2010

SanTitle

Francisco

Click totạiadd134-9/10/2010

Click to add

tại Brunei

Title246-10/12/2010

Click to add

tại Auckland

Title1514-18/02/2011

Click to add

tại Santiago

TitleII- CÁC VÒNG ĐÀM PHÁN

1624/3-1/4/2011

Click to add

tại Singapore

Title2715-24/6/2011

tại add

Tp Hồ

Chí Minh

Click to

Title186-15/09/2011

Click to add

tại Chicago

Title29Kết thúc

Click

28/10/2011

to add Title

tại Lima10

15-9/12/2011

Click to

tại add

Kuala

Title

LumpurII- CÁC VÒNG ĐÀM PHÁN

11

11-9/03/2012

Click totại

add

Melbourne

Title12

28-18/05/2012

tại Title

Dallas

Click to add13

12-10/07/2012

Click to add

tại San

Title

Diego14

26-16/09/2012

Click to add

tại Title

Hoa KỳIII-Cơ hội của Việt Nam khi gia nhập

TPP

1.Thúc đẩy q trình cải cách thể chế, cải thiện mơi trường

kinh doanh tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội:2.Đẩy nhanh q trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước:3.Đẩy mạnh các quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo

dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và các nước

thành viên TPP:4.Thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn

nhất của nước ta:5.Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ quá trình triển khai

chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối

ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.1. Thúc đẩy q trình cải cách thể chế, cải

thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện

cho phát triển kinh tế - xã hội

Trong báo cáo cạnh tranh toàn

cầu 2012-2013 của WEF, Việt

Nam đứng thứ 75 trong tổng số

144 nước được xếp hạng:

-Môi trường vĩ mô :106/144

-Thể chế: 89/144

=> Hệ thống pháp luật, quản lý

Nhà nước còn bộc lộ nhiều điểm

yếu gây khó khăn cho hợp tác và

thu hút đầu tư.1. Thúc đẩy quá trình cải cách thể chế, cải

thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện

cho phát triển kinh tế - xã hội

Hiệp định TPP được kỳ vọng sẽ trở

thành một khn khổ thương mại

tồn diện, có chất lượng cao và là

khn mẫu cho các Hiệp định thế kỷ

21.Phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm

cả hàng hóa, dịch vụ, vệ sinh an tồn

thực phẩm…=>Sử dụng TPP sẽ tạo ra một áp lực để

đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật, cải

thiện mơi trường kinh tế - chính trị xã hội, cải thiện tính minh bạch

trong các hoạt động hành chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạm vi điều chỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×