Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ quá trình triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ quá trình triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV- THÁCH THỨC CỦA VIỆT

NAM KHI THAM GIA TPP“Mất” ở thị

trường nội địa“Mất” ở thị trường các

nước đối tác TPPThách thức“Mất” ở thị trường nội địa

11Bất lợiClick

từ việc

to giảm

add Title

thuế quan

đối với hàng hóa22Bất lợi

từ việc

mở cửa

các thị

Click

to add

Title

trường dịch vụ13Bất lợiClick

từ việc

to thực

add thi

Title

các yêu

cầu về môi trường, lao động,

cạnh tranh24Bất lợiClick

từ việc

to thực

add thi

Title

các yêu

cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ15Bất lợi

Click

từ mở

to cửa

add thị

Title

trường

mua sắm cơngBất lợi từ việc giảm thuế quan đối với

hàng hóa từ các nước đối tác TPP

11•Việc giảm

Click

thu to

ngân

add

sách

Title

từ thuế

nhập khẩu sau khi thực hiện TPP là

hệ quả chắc chắn và trực tiếp12Giảm thuế

Click

quan

tocó

add

thểTitle

khiến luồng

hàng nhập khẩu từ các nước TPP

vào Việt Nam gia tăng, với giá cả

cạnh tranh hơnBất lợi từ việc mở cửa các thị trường

dịch vụ

11Dịch vụ Click

là mảng

tohoạt

addđộng

Titlethương

mại mà mức độ mở cửa thị trường

của Việt Nam là hạn chế và dè dặt

nhất12Doanh nghiệp

Click Việt

to add

NamTitle

vốn đã nhỏ

yếu, thiếu vốn, nay lại phải vay vốn

với lãi suất caoBất lợi từ việc thực thi các yêu cầu cao về môi

trường, lao động, cạnh tranh, rào cản

kĩ thuật

11Một mặt:Click

việc tổ

tochức

add thực

Titlehiện các

yêu cầu này sẽ là một gánh nặng lớn

đối với Nhà nước12Việc thựcClick

thi cũng

to add

tao ra

Title

nhiều chi

phí cho doanh nghiệp13Những vấn

Click

đề thuộc

to add

vềTitle

thể chế

không dễ thay đổi (như quyền lập

hội, quyền đàm phán tập thể…)Bất lợi từ việc thực thi các yêu cầu cao liên

quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí

tuệ

• Việt Nam thực tế vi phạm còn lớn và các

thiết chế bảo hộ còn thiếu hiệu quả*Các điều kiện tiên quyết khi tham

gia TRIPs

11LộClick

trìnhto

thực

add

hiện

Title

dài12Có sự Click

hỗ trợto

kỹadd

thuật

Title

cần thiết13Có những

Clickngoại

to add

lệ thích

Title hợpBất lợi từ việc mở cửa thị trường

mua sắm cơng

• Để bảo hộ sản xuất trong nước, chính phủ

nhiều nước trên thế giới áp dụng các biện pháp

khác nhau để loại bỏ hoặc hạn chế nhà thầu

quốc tế tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ

cho họ

• Trong WTO, Hiệp định về mua sắm cơng có sự

tham gia của một số lượng rất hạn chế các

nước• Khả năng Việt Nam tiếp cận được với

thị trường mua sắm công của các đối

tác TPP là hầu như khơng có

Do vậy, việc mở cửa thị trường mua

sắm cơng theo cách này có được suy

đốn là sẽ gây ra những tác động bất

lợi* Mở cửa thị trường mua sắm công đưa ra

các yêu cầu cho Việt Nam

11Yêu cầu

Click

về minh

to add

bạch

Title

hóa thị

trường12Yêu cầuClick

đưa ra

to các

addbiện

Title

pháp tốt

để cải thiện các điều kiện mua

sắm cơng từ đó có thể lựa chọn

được các nhà cung cấp“Mất” ở thị trường các nước

đối tác TPPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ quá trình triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×